کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1017098 940290 2015 5 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
Creativity cognitive style, conflict, and career success for creative entrepreneurs
ترجمه فارسی عنوان
سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق
کلمات کلیدی
سبک شناختی - سبک کنترل تعارض - کارآفرین خلاق - موفقیت شغلی
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلید واژه ها
1- مقدمه
2- نظریه و فرضیه
2-1- سبک شناختی خلاقیت
2-2- سبک مدیریت تعارض
2-3- سبک شناختی خلاقیت و سبک اداره‌ی تعارض
2-4- موفقیت کارآفرینان
3- روش‌ها
3-1- تنظیم پژوهش و مشارکت‌کنندگان
3-2- شاخص‌های متغیر
3-2-1- سبک شناختی خلاقیت
3-2- 2- سبک اداره‌ی تعارض
3-2-3- موفیت کارآفرینان
3-3- پایایی  و روایی
3-4- تحلیل
4- نتایج
4-1- آماره‌های توصیفی و همبستگی ها
4-2- مدل اندازه گیری
4-3- مدل ساختاری
جدول 1: نتایج تحلیل عاملی تاییدی
5- بحث و نتیجه‌گیری
6- محدودیت‌ها و تحقیقات آینده
جدول 2- آماره‌های توصیفی و همبستگی‌ها
جدول 3- خلاصه‌ی شاخص‌های سازگاری مدل
شکل 1- نتایج برای مدل‌سازی معادله‌ی ساختاری
ترجمه چکیده
سبک شناختی خلاقیت به تفاوت افراد در ادراک، رفتار، حل مسأله، تصمیم‌گیری و برقراری ارتباط با یکدیگر اشاره دارد، در حالی که سبک اداره‌ی تعارض بیانگر رفتار افراد در پاسخ به تعارض‌های بین‌شخصی است. مدیریت تعارض رهبران تأثیرات قابل توجهی بر روی خروجی‌های گروهی دارد، هرچند تحقیقات کمی در خصوص بررسی روابط بین سبک شناختی خلاقیت کارآفرینان، سبک اداره‌ی تعارض و موفقیت شغلی در بخش‌های صنعتی خلاق انجام شده است. به منظور آزمون فرضیه‌ی مرتبط با یک نمونه‌ متشکل از 251 کارآفرین خلاق در تایوان از مدل‌سازی معادله‌ی ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که سبک شناختی کارآفرینان خلاق با وساطت سبک اداره‌ی تعارض بر روی موفیت شغلی اثرگذار است. بر اساس نظریه‌های روانشناسی شناختی و مدیریت تعارض، در این مقاله حلقه‌های گمشده‌ی بین شناخت کارآفرینی و اداره‌ی تعارض در حوزه‌ی کارآفرینی را مشخص خواهیم کرد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی
Creativity cognitive style refers to individual differences in perceiving, behaving, solving problems, taking decisions, and relating to others in the creative process, whereas conflict handling style depicts individuals' behavior in response to interpersonal conflicts. Leaders' conflict management has profound impacts on group outcomes, though little work has been done to examine the relationship between entrepreneurs' creativity cognitive style, conflict handling style, and career success in creative industry sectors. Structural equation modeling is used to examine the hypotheses on a sample of 251 creative entrepreneurs in Taiwan. Results indicate that creative entrepreneurs' cognitive style influences entrepreneurial success through affecting conflict handling style. Based on the theories of cognitive psychology and conflict management, this paper sheds light on the missing link between entrepreneurial cognition and conflict handling in the entrepreneurship domain.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Business Research - Volume 68, Issue 4, April 2015, Pages 906–910
نویسندگان
, , ,