کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5119303 1485867 2017 6 صفحه PDF 10 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
Railway transportation as a source of soil pollution
ترجمه فارسی عنوان
حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از منابع آلودگی خاک
کلمات کلیدی
محیط؛ فلزات سنگین؛ PCB؛ آلودگی؛ راه آهن؛
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2- مواد و روش‌ها

2-1- منطقه تحت بررسی

2-2- نمونه ‌برداری از خاک

2-3- روش

2-3-1- پلی کلرو بی‌فنیل‌ها

2-3-2- فلزات سنگین

3. نتایج و بحث

3.1. غلظت PCB ها در خاک

شکل 1: مناطق تحت بررسی و غلظت PBCها

3-2- غلظت فلزات سنگین در خاک

جدول 1: آمار تشریحی از غلظت فلزات نسبت به فاصله در نمونه‌های خاک در نزدیکی خط ریلی (mg/kg)

 شکل 2. غلظت Cu و Zn بسته به فاصله از راه آهن.

3-3- ارزیابی میزان آلودگی

جدول 2: ارزیابی استانداردهای درجه‌بندی در روش شاخص آلودگی تکی

جدول 3- شاخص آلودگی هر فلز سنگین در منطقه نمونه‌گیری

3-3-1- شاخص آلودگی Nemerow

4- نتیجه‌گیری
ترجمه چکیده
نمونه‌های خاک سطحی (cm 10-0) از 60 محل در امتداد مسیر راه‌آهن در خاک Srem (بخش غربی ایالت Autonomous در Vojvodina، که خود بخشی از صربستان است) جمع‌آوری شده و از نظر وجود 7 نوع پلی‌کلروبی‌فنیل (PCBs) و 10 فلز سنگین برای تعیین تاثیر فاصله از خطوط ریلی روی غلظت بعضی آلاینده‌های آلی و معدنی در خاک مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه‌ها از فواصل 19/4-03/0 کیلومتری خط ریلی تهیه شده‌اند. برای برداشت خاک از روش USEPA 3540S استفاده شده است. مواد استخراج شده در یک ستون سیلیکاژل خالص‌سازی شده شدند (USEPA 3630C). آنالیز خاک استخراج شده با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی و طیف‌سنج جرمی متوالی انجام شد. PCBs تنها در دو نقطه یافت نشدند. میانگین غلظت کل PCBها برای مابقی محل‌های نمونه‌گیری ppm 0043/0 بر حسب وزن خشک (dw) و در بازه 0227/0-0005/0 بود. بر طبق مقادیر فهرست آلودگی Nemeron، مس، کبالت، روی و نیکل فراوان‌ترین فلزات سنگین در منطقه اطراف خط ریلی بوند. بر اساس این نتایج، می‌توان گفت که حمل و نقل ریلی یکی از منابع بالقوه PCBها و برخی فلزات سنگین است.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علوم محیط زیست علوم زیست محیطی (عمومی)
چکیده انگلیسی


- PCBs are present in the soil next to the railroad and do not exceed admissible pollution levels.
- Levels of Cu, Zn, Ni and Pb in soil are most associated with human activities along the railroad.
- The most polluted area is located at a distance up to 1 km from the railroad and nearby railway stations.

Surface soil (0-10 cm) samples from 60 sampling sites along the length of railway tracks on the territory of Srem (the western part of the Autonomous Province of Vojvodina, itself part of Serbia) were collected and analyzed for seven polychlorinated biphenyls (PCBs) and ten heavy metals in order to see how the distance from the railroad affects the concentration of some organic and inorganic pollutants in the soil. Samples were taken at a distance of 0.03-4.19 km from the railway. For the soil extraction was used USEPA 3540S method. The extracts were purified on a silica-gel column (USEPA 3630C). The analysis of the extracts was performed by gas chromatography with tandem mass spectrometry. PCBs were not detected only at two locations. Mean total concentration of PCBs for all other sampling locations was 0.0043 ppm dry weight (dw) with a range of 0.0005-0.0227 ppm dw. According to values of Nemerow pollution index Cu, Co, Zn and Ni were the most ubiquitous heavy metals in the area near railroad. Based on these results, it can be said that railway transport is a potential source of PCBs and some heavy metals.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Transportation Research Part D: Transport and Environment - Volume 57, December 2017, Pages 124-129
نویسندگان
, , ,