کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
979874 1480366 2016 8 صفحه PDF 13 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
Finding Synergic Relationships in Teamwork, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Case Study of a Construction Organization in a Developing Country
ترجمه فارسی عنوان
یافتن روابط هم افزایی (سینرژی) در کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه موردی سازمان ساخت و ساز در کشور در حال توسعه
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژگان کلیدی

1- مقدمه

2- کار گروهی در سازمانها

3- تعهد سازمانی

3-1- تعهد عاطفی

3-2- تعهد مستمر

3-3- تعهد هنجاری ( تکلیفی) 

4- رضایت شغلی

5- روش پژوهش

5-1- نمونهگیری

5-2- اندازهگیریها

6- قابلیت اعتماد (پایایی) و  اعتبار (روایی)

7- بحث و نتیجه گیری

7-1- اطلاعات دموگرافی

7-2- تحلیل همبستگی

جدول 1: تحلیل همبستگی - کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی

7-3- تحلیل رگرسیون 

جدول 2: تجزیه و تحلیل رگرسیون - کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی

8- محدودیتها و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده

9- نتیجه گیری
ترجمه چکیده
اهمیت صنعت ساخت و ساز و تاثیر آن در تقویت و تحکیم توسعه اقتصادی یک کشور با ایجاد کار برای مؤلفه مهم بازار نیروی کار، مشخص می،گردد. این مسئله به طور عمده به ویژگی،های صنعت ساخت و ساز در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور بر می،گردد. در این صنعت، کار گروهی یک فاکتور ضروری و مهم شناخته می،شود. اگر این شیوه کاری به درستی مدیریت شود، ممکن است به تعهد کارکنان به یک سازمان و رضایت شغلی آنها کمک نماید. بر این اساس، رابطه بین کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی مورد مطالعه قرار می،گیرد. این پژوهش بر مبنای یک مدل کمی و با استفاده از یک طرح مقطعی از طریق پرسشنامه ساختار یافته، به بررسی موضوع می،پردازد. داده ها از 178 کارمند جمع،آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می،دهد که کار گروهی، تعهد هنجاری و تعهد عاطفی، رابطه مثبتی با رضایت شغلی دارد؛ درحالی،که تعهد مستمر، رابطه منفی با رضایت شغلی را منعکس می،،کند. به نظر می،رسد که کارفرمایان در این سازمان،ها، باید بر تعهد مستمر کارکنان به منظور شکل،دهی تمایلات و گرایش،های آن،ها جهت نیل به تعهد سازمانی، تمرکز نمایند. از آنجایی که صنعت ساخت و ساز، به شدت به منابع انسانی وابسته است، کارفرمایان به ارزیابی مجدد فرآیند فعلی جبران خدمات کارکنان، تشخیص حرفه،ای و انگیزش آن،ها از طریق واگذاری وظایف معنی،دار و همچنین ایجاد محیط کاری که الهام بخش و مشوق کارکنان بوده، نیاز دارند تا رضایت شغلی آن،ها افزایش یابد.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی

The construction industry and its impact in strengthening the economic development of a country by providing work for an important constituent of the labour market is acknowledged. This is largely due to its contributing features to the growth of the Gross Domestic Product (GDP) of a country. Within this industry, teamwork is essential. If managed properly it may contribute to, among others, employees’ commitment to an organization and their job satisfaction. Against this perspective, the study examines the relationship between teamwork, organizational commitment, and job satisfaction. The study is located within a quantitative research paradigm using a cross-sectional survey design through a structured questionnaire. Data from 178 employees were analyzed. The results show that team work, normative, and affective commitment contribute positively to job satisfaction, whereas continuance commitment reflects a negative association with job satisfaction. It seems that employers in this organization need to concentrate on employees’ continuance commitment in shaping employees’ propensity to their commitment in the organization. Since the construction industry depends heavily on the human resource, employers need to assess existing compensation and professional recognition, motivate employees through assignment of meaningful tasks, and create a working environment that inspires and enthuse workers so that their job satisfaction increases.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Procedia Economics and Finance - Volume 35, 2016, Pages 485-492