آشنایی با موضوع

تحلیل واریانس روشی است که بر اساس آن کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعه ای از داده ها به مولفه های گوناگون تقسیم می شوند. برای هر یک از این مولفه ها منبعی از پراکندگی وجود دارد. در این روش واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بین گروه ها که نشان دهنده تفاوت های بین گروه ها است و منبع یا مولفه واریانس درون گروه ها که واریانس خطا نیز نامیده می شود و فرض می شود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم می شود. در تحلیل واریانس فرضیه های تحقیق ممکن است به دو صورت درآیند،که عبارتند از: 1- وجود تفاوت معنی دار بین گروه های متغیر: آیا میانگین های متغیر وابسته در گروه های ایجاد شده به وسیله متغیر فاکتور تغیر می کنند یا برابر هستند. 2- وجود رابطه علت و معلولی در بین متغیرها: اگر میانگین های متغیر وابسته در گروه های ایجاد شده به وسیله متغیر فاکتور با هم برابر نباشند به این معناست که متغیر مستقل بر مقادیر متغیر وابسته در گروه های متغیر فاکتور تاثیر دارد. اگر چنین باشد این دو متغیر (مستقل و وابسته) می توانند رابطه علت و معلولی داشته باشند. در تحلیل واریانس، متغیر وابسته کمی است و عامل ها که متغیرهای کیفی هستند. عامل نیز می تواند بین آزمودنی ها (within groups) یا درون آزمودنی ها (Between groups) باشد. در آنالیز واریانس برای محاسبه تفاوت بین گروه ها ازآزمون های تعقیبی (Post Hoc) استفاده می کنیم. نکته: اگر در آزمون تحلیل واریانس sig بیشتر از 5 درصد باشد به هیچ عنوان از آزمون های تعقیبی استفاده نمی کنیم. شرایط استفاده از آزمون One Way ANOVA 1. بیش از دو گروه 2. یک متغییر 3. تجانس واریانس وجود دارد 4. توزیع داده ها طبیعی 5. مقیاس متغییر فاصله ای_نسبی است. در آنالیز واریانس یک طرف در صورت رد فرض صفر و زمانی که sig کمتر از 5 صدم است. (یعنی تفاوت معنا دار است) ما می توانیم برای تشخیص تفاوت درون گروه ها از آزمون های تعقیبی (Post Hoc) استفاده کنیم. در واقع ببینیم این تفاوت در بین کدام یک از گروه ها وجود دارد. سپس یک نوع آزمون تعقیبی به عنوان مثال LSD یا Tukey یا Duncan و. . . را انتخاب می کنیم. انتخاب نوع آزمون بر توان ازمون بستگی دارد. قبل از ادامه روند آزمون تجانس واریانس ها را با آزمون لیون محاسبه می کنیم. اگر تجانس واریانس وجود نداشت به هیچ عنوان از آزمون ها ی تعقیبی استفاده نمی کنیم.
در این صفحه تعداد 5358 مقاله تخصصی درباره تحلیل واریانس Analysis of variance که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحلیل واریانس Analysis of variance (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; AAP; atypical antipsychotics; AD; antidepressant; ANOVA; analysis of variance; ANS-score; Autonomic Nervous Symptom-score; BDI; Beck Depression Inventory; CGI; Clinical Global Impression; DOB; “Delta over Baseline”; EGG; Electrogastrogram; GEC; Gastri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; acc; accession; ANOVA; analysis of variance; CITH; Central Institute of temperate horticulture; cv.; cultivar; CV; coefficient of variance; DUS; distinctness uniformity and stability; g; gram; KUBG; Kashmir university botanical garden; lbf; pound-force; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Surface roughness prediction; Least squares support vector machine (LS-SVM); Neural networks; Levenberg–Marquardt algorithm; ANOVA; Machined surfaces
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Tamarind or TI; Tamarindus indica; MF; mount frequency; IF; Intromission frequency; ML; mount latency; IL; intromission latency; R. Time; Retention time; p.o.; per oral; GCMS; Gas chromatography Mass spectroscopy; ANOVA; Analysis of Variance; SEM; Standar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; lncRNAs; long noncoding RNAs; NPC; nasopharyngeal carcinoma; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; ceRNA; competing endogenous RNAs; miR-149-5p; hsa-miRNA-149-5p; ANOVA; one-way analysis of variance; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analyses of variance; Cs; concentration of solvent; DAD; diode array detector; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl; DRSC; DPPH radical-scavenging capacity; FRAP; ferric reducing antioxidant power; GAE; gallic acid equivalents; HPLC; high performan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; CBF; Cutaneous blood flow; INSUVASC; INSUlin Regimens and VASCular Functions; Ach; Acetylcholine; AUC; area under the curve; VCAM-1; Vascular cell adhesion molecule-1; ANOVA; analysis of variance; Endothelial function; Acetylcholine iontophoresis; Cutaneo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analysis of variance; AST; aspartate transaminase; AUC; area under concentration-time curve; BMT; blood and marrow transplantation; BUN; blood urea nitrogen; Cmax; peak plasma concentration; CAA; chloroacetaldehyde; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; ANCOVA; analysis of covariance; BMI; body mass index; CNS; central nervous system; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; GM-CSF; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; HDRS; The 21-item Hamilton Depression Rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Ach E; acetyl cholinesterase E; ANOVA; analysis of variance; As; arsenic; CA; concentration addition; CI; combination index; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS; fetal bovine serum; GABA; Â¥-gamma-amino butyric acid; GAD; glutamate decarboxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; AD; Alzheimer's disease; BA; betulinic acid; Aβ; amyloid beta; STZ; streptozotocin; i.h; intra-hippocampal injection; i.c.v; intracerebroventricular administration; PBS; phosphate buffered saline; DMSO; dimethyl sulfoxide; aCSF; artificial cerebrospinal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; AD; Axial diffusivity; ANOVA; Analysis of variance; CB; Cingulate bundle; CC; Corpus callosum; DTI; Diffusion tensor imaging; EPI; Echo planar imaging; FA; Fractional anisotropy; FLAIR; Fluid attenuated inversion recovery; FNIRT; FMRIBs nonlinear image re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; analysis of variance; DAD; diode array detection; DMAC; dimethylaminocinnamaldehyde; FA; formic acid; ICH; international conference on harmonisation; MRM; multiple reaction monitoring; PACs; proanthocyanidins; RSD; relative standard deviation; TQ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; one-way analysis of variance; ARA; arachidonic acid (20:4n-6); CI; confidence interval; OR; odds ratio; PLA2; phospholipase A2; iPLA2β; calcium-independent phospholipase A2 beta; cPLA2γ; cytosolic phospholipase A2 gamma; PANSS; Positive and Negat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; Analysis of variance; D2O; Deuterium oxide; [D2O]; Concentration of deuterium oxide; ppm; Parts per million; USG; Urine specific gravity; VO2max; Maximal oxygen uptake; Deuterium oxide; Thermoregulation; Sweat; Fluid transition; Eccrine gland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; analyses of variance; AST; aspartate aminotransferase; BMI; body mass index; HCV; hepatitis C virus; IFN; interferon; IL-6; interleukin-6; PCR; polymerase chain reaction; RFLP; restriction fragment length polymorphism
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Aβ42; beta-amyloid; AD; Alzheimer's disease; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; a-syn; a-synuclein; CBD; Corticobasal degeneration; CBS; corticobasal syndrome; CBS-AD; corticobasal syndrome with underlying AD pathology; CBS-non-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Newly diagnosed epilepsy; Disclosure; Concealment; Stigma; Discrimination; Coping style; Social support; Personality trait; Depression; Anxiety; ANOVA; analysis of variance; DMS; Disclosure Management Scale; HADS; Hospital Anxiety Depression Scale; IQR; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; PAR; GDNF; PARP-1; Cell death; Parkinson disease; ANOVA; one-way analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EC-PAR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; AMT; active motor threshold; ANOVA; analysis of variance; AP; anteroposterior; cTBS; continuous theta burst stimulation; cTMS; controllable pulse parameter transcranial magnetic stimulation; FDI; first dorsal interosseous; FT; finger tapping; iTBS; interm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; CPFE; context pre-exposure facilitation effect; LCD; liquid-crystal display; dCtx; digital context; AC; alternating current; CS; conditional stimulus; US; unconditional stimulus; Pre; pre-exposure; No Pre; no pre-exposure; ANOVA; analysis of variance; Con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; GABA; Spatial memory; Object placement; Novel Object Recognition (NOR); Chronic stress; ANOVA; analysis of variance; BIC; bicuculline; CON; control; EPM; elevated plus maze; GABA; γ-aminobutyric acid; ITI; inter-trial-interval; OF; open field; OP; object
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; AAT; total abdominal adipose tissue volume; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; CVD; cardiovascular disease; FFM; fat free mass; IAAT; intra-abdominal adipose tissue volume; PAI-1; plasminogen activator inhib
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; DM; diabetes mellitus; CV; cardiovascular; IDDM; insulin-dependent diabetes mellitus; NIDDM; non- insulin dependent diabetes mellitus; STZ; streptozotocin; P. vulgaris; phaseolus vulgaris; PPVEt; pods of phaseolus vulgaris extract; ANOVA; analysis of vari
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; ANOVA; one-way analysis of variance; DMMF; (E)-3-(2,3-dimethoxyphenyl)-1-(5-methylfuran-2-yl) prop-2-en-1-one; FTIR; Fourier transform infrared spectroscopy; IARC; International Agency for Research; IC50; half-maximal inhibition concentration; IFN-γ; Int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; BIC; biofilm inhibitory compound(s); LC-MS/MS; liquid chromatography/tandem mass spectrometry; OPT-BR4; optimized-media-grown BR4; ID-BR4; ideal-media-grown BR4; PQS; Pseudomonas quinolone signal; QS; quorum sensing; RSM; response surface methodology; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس Analysis of variance; Neolignans; Nectandra leucantha; Antitrypanosomal; Plasma membrane permeabilization; ADMET; absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity; ANOVA; analysis of variance; ASE; accelerated solvent extractor; AU; arbitrary fluorescent unity; BA