آشنایی با موضوع

تحلیل واریانس (Analysis of variance) که به طور اختصار ANOVA نامیده میشود یکی از تحلیل‌های پرکاربرد است که در تمامی علوم کاربرد دارد. به زبان ساده می‌توان چنین گفت که اگر شما دو یا بیش از دو گروه داشته باشید و بخواهید نمره یک متغیر را در این گروه‌ها مقایسه کنید باید از این آزمون استفاده کنید. به عبارت دیگر رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل را مورد بررسی قرار می دهد. متغیرهای مستقل کیفی هستند و متغیرهای وابسته کمی هستند. در تجزیه و تحلیل مقایسات بین آزمایشگاهی و مطالعات درون آزمایشگاهی هنگامی‌ که می‌خواهیم نتایج بیش از سه گروه مختلف (سه آزمایشگاه متفاوت و یا سه تکنسین متفاوت در یک آزمایشگاه) را به یکدیگر مقایسه کنیم، از روش آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده می‌شود. روش ANOVA از F-test برای آزمون آماری برابری میانگین‌ها استفاده می‌کند. تحلیل واریانس از تکنیک های آماری موثر و پرکاربرد در تحقیقات اقتصادی، اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت و حتی کشاورزی، بیولوژی و غیره است. تحلیل واریانس روشی است که بر اساس آن کل تغییرات یا پراکندگی موجود در مجموعه ای از داده ها به مولفه های گوناگون تقسیم می شوند. برای هر یک از این مولفه ها منبعی از پراکندگی وجود دارد. در این روش واریانس کل یا تغییرات کل به دو منبع یا دو مولفه واریانس بین گروه ها که نشان دهنده تفاوت های بین گروه ها است و منبع یا مولفه واریانس درون گروه ها که واریانس خطا نیز نامیده می شود و فرض می شود که ناشی از عوامل شانس یا تصادفی است، تقسیم می شود. به عنوان مثال اگر تاثیر سه روش تدریس A، B و C بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی مورد بررسی قرار گیرد، پس از اجرای این سه روش تدریس متفاوت، در سه نمونه از دانش آموزان سه میانگین پیشرفت تحصیلی در سه نمونه ( برای مثال سه میانگین ۱۷، ۱۶ و ۱۶/۵ ) به دست می آید. حال سوال پژوهشگر آن است که تفاوت بین این سه میانگین چگونه تفاوتی است؟ آیا ناشی از پراکندگی و تغییر بین خود افراد در درون گروه هاست و یا نه این تفاوت به عوامل فردی، خطا و شانس مربوط نمی شود بلکه مربوط به تفاوت بین گروه ها است که می تواند بیانگر تاثیر نوع روش های تدریس متفاوت در این سه گروه باشد.
در این صفحه تعداد 2206 مقاله تخصصی درباره تحلیل واریانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی تحلیل واریانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
ρ, density; μ, viscosity; A, cross-sectional area; ANOVA, analysis of variance; CD, drag coefficient; CNC, cellulose nanocrystal; d, droplet diameter; FD, drag force; Fe, iron; FeCl2.4H2O, iron (II) chloride tetrahydrate; FeCl3.6H2O, iron (III) chloride h
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; Bdnf, brain-derived neurotrophic factor; CUMS, chronic unpredictable mild stress; GABA, γ-aminobutyric acid; FST, forced swim test; MCAo, middle cerebral artery occlusion; Npas4, neuronal PAS domain-containing protein 4; OFT,
Keywords:
AAP, acetaminophen; ANOVA, analysis of variance; ATR, attenuated total reflectance; BCS, biopharmaceutical classification system; CAP, calcium alginate particle; CSD, Cambridge structure database; DL, drug loading; EDS, electron dispersive spectroscopy; F
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; CPP, conditioned place preference; CPSP, central post-stroke pain; HSD, honestly significant difference; rpm, rotations per minute; SEM, standard error of the mean; TES, tris (hydroxymethyl)-methyl-2-aminoethane sulfonate; VBC
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; AS, acute stress; BLBP, brain lipid binding protein; BrdU, bromodeoxyuridine; DAB, 3.3-diaminobenzidine; Dl, lateral zone of the dorsal telencephalic area; Dm, medial zone of dorsal telencephalic area; dph, days post-hatch; GA
Keywords:
MIMS, membrane inlet mass spectrometry; GTD, gas trapping device method; GC, gas chromatograph; ECD, Ni63 electron capture detector; TCD, thermal-conductivity detector; DO, dissolved oxygen; ANOVA, analysis of variance; ORP, oxidation reduction potential;
Keywords:
ANOVA, Analysis of variance; CIs, Confidence intervals; ORs, Odds ratios; PCR, Polymerase chain reaction; RFLP, Restricted fragment length polymorphism; HCV, Hepatitis c virus; HCC, Hepatocellular carcinoma; FVL, Factor V Leiden; TSP-1, Thrombospondin-1Fa
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; HR, heart rate; RPE, rate of perceived exertion; Tre, rectal temperature; Tsk, local skin temperature; ₸sk, mean skin temperature; V̇O2max, maximum oxygen consumptionRunning economy; Thermoregulation; Non-thermal sweating; Mar
Keywords:
Trace metals; Microanalysis; Box–Behnken; Cu; V; dPKBHdPKBH, di-2-pyridylketone benzoylhydrazone; Cu, copper; V, vanadium; CDTA, 1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid; UV–Vis, ultraviolet–visible; ANOVA, analysis of variance; LOD, limit of detection
Keywords:
Aging; Interventions; Physical activity; Exercise; Sedentary behavior; Health behaviorFTB, FlexToBa; MVPA, Moderate-to-vigorous physical activity; ANOVA, Analysis of variance; ANCOVA, Analysis of covariance
Keywords:
5-HT, 5-hydroxytryptamine; AD, Alzheimer's disease; ANOVA, analysis of variance; DMSO, dimethylsulfoxide; FST, forced-swim test; i.c.v., intracerebroventicular; i.p., intraperitoneal; LPS, lipopolysaccharide; MAPKs, mitogen-activated protein kinases; s.c.
Keywords:
ADF, acid detergent fiber; ADL, acid detergent lignin; ANOVA, analysis of variance; DRI, disease and pest resistance index; FD, fall dormancy; NDF, neutral detergent fiber; WSI, winter survival indexAlfalfa; Biofuel; Cellulose; Feedstocks; Hemicelluloses;
Keywords:
ANA, anti-nuclear antigen; ANOVA, analysis of variance; BB, mid borderline; BL, borderline lepromatous; BT, borderline tuberculoid; CMAP, compound muscle action potentials; CPN, common peroneal nerve; ESR, erythrocyte sedimentation rate; GAN, great auricu
Keywords:
OTU, operational taxonomic unit; rDNA, nuclear ribosomal DNA; AMF, arbuscular mycorrhizal fungi; LSU, large ribosomal subunit; SSU, small ribosomal subunit; ITS, internal transcribed spacer; ANOVA, analysis of variance; PerMANOVA, permutational multivaria
Keywords:
2-AA, 2-aminoanthracene; AAALAC, Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International; ANOVA, Analysis of Variance; AOAC, Association of Analytical Communities; AOCS, American Oil Chemists’ Society; ASTM, American Society f
Keywords:
AC, alternate current; ANOVA, Analysis of Variance; APHA, American Public Health Association; BOD, Biological Oxygen Demand; CFU, Colony Forming Unit; COD, chemical oxygen demand; DBP, disinfection by product; DNA, deoxyribose nucleic acid; HAA, halo acet
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; BA, benzoic acid; BBD, Box Behnken design; CD, current density; COD, chemical oxygen demand; DTA/TGA, differential thermal analysis/thermo gravimetric analysis; FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy; PA, phthalic acid;
Keywords:
Oral; Subchronic toxicity; Rat; FiberAAALAC, Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care; ANOVA, analysis of variance; FDA, United States Food and Drug Administration; HPLC-CAD, high performance liquid chromatography - charged a
Keywords:
Visceral pain; Nociception; Early life stress; Sex differences; Nesting behavior; Brain mappingAcb, Accumbens n; aIns, anterior insula; ANOVA, analysis of variance; cc, corpus callosum; La, lateral amygdala; CA1, CA1 field of hippocampus; Ce, amygdala, ce
Keywords:
Pre-requisites; Advanced courses; Other professional schools; Public/privateAACP, American Association of Colleges of Pharmacy; ANOVA, Analysis of variance; S/COP, School or College of Pharmacy; USNWR U.S., News and World Reports rankings; SEM, Standard e
Keywords:
ADP, adenosine diphosphate; ATP, adenosine triphosphate; AGP, abalone gonad polysaccharide; ANOVA, analysis of variance; BAGP-32, backbone fraction of AGP-32; CaM, calmodulin; CaMK, calmodulin-dependent protein kinase; cAMP, cyclic adenosine monophosphate
Keywords:
ANOVA, Analysis of variance; ASTM, American Society for Testing and Materials; CRM, certified reference material; FLX, Fluxana; LIBS, laser-induced breakdown spectroscopy; MIC, microwave-induced combustion; NIST, National Institute of Standards and Techno
Keywords:
6-OHDA, 6-hydroxydopamine; ACh, acetylcholine; AChE, acetylcholinesterase; AD, Alzheimer’s disease; ANOVA, analysis of Variance; Aβ, amyloid-beta; BSA, bovine serum albumin; Caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid; DMSO, dimethylsulfoxide; DNPH, 2,4-dini
Keywords:
ACh, acetylcholine; ANOVA, analysis of variance; EDHF, endothelium-derived hyperpolarizing factor; GSK, GSK1016790A; ICI192605, [4-(Z)-6-(2-0-chlrophenyl-4-Ohydroxyphenyl-1,3-dioxan-cis5-yl) hexenoic acid]; IKCa (KCa3.1), intermediate conductance potassiu
Keywords:
Ferulic acid; Metabolic syndrome; Aorta; Aldose reductase; ZopolrestatAGEs, advanced glycation end product; ANOVA, analysis of variance; CMC, carboxymethyl cellulose; NADPH, reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; NO, nitric oxide; PE, phenyl
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; CPFA, cyclopropyl fatty acid; FA, fatty acid; FAME, fatty acid methyl ester; MUFA, monounsaturated fatty acid; PUFA, polyunsaturated fatty acid; SFA, saturated fatty acid; SM, seashore mallow; SMO, seashore mallow seed oilDihy
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; AOM, azoxymethane; CRC, colorectal cancer; DNA, deoxyribonucleic acid; HAMSB, butyrylated high-amylose maize starch; HPLC, high-performance liquid chromatography; HPLC-FLD/DAD, HPLC with fluorescence and diode array detection;
Keywords:
Bread; Polyphenols; Green tea; Baobab fruit; Glycemic response; Insulin responseAUC, area under the curve; ANOVA, analysis of variance; BAO, baobab fruit extract; CON, control; GI, glycemic index; GR, glycemic response; GTE, green tea extract; GSE, grape
Keywords:
Alternate-day fasting; Calorie restriction; Liver; Inflammation; MouseADF, alternate-day fasting; ANOVA, analysis of variance; CHD, chow diet; CRP, C-reactive protein; ER, energy restriction; H&E, hematoxylin and eosin; HFD, high-fat diet; IL, interleukin
Keywords:
5-HT2AR, serotonin 5-HT2A receptor; 5-HT2CR, serotonin 5-HT2C receptor; 5-HTT, serotonin 5-HT transporter; ANOVA, analysis of variance; APDs, antipsychotic drugs; Cg, cingulate cortex; CPu, caudate putamen; D1R, dopamine D1 receptor; D2R, dopamine D2 rece
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; DA, discriminant analysis; PCA, principal component analysis; FA, ferulic acid; PPAG, phenylpyruvic acid-2-O-glucoside; RP-HPLC-DAD, reversed-phase high-performance liquid chromatography with diode-array detectionGeographical
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; bright-LD, bright light-dark cycles; CORT, corticosterone; CRH, corticotropin-releasing hormone; dim-LD, dim light-dark cycles; GR, glucocorticoid receptor; HPA, hypothalamic-pituitary-adrenal; MR, mineralocorticoid receptor;
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; BDNF, brain-derived neurotrophic factor; DTNB, 5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FST, forced swimming test; HC, hippocampus; IL-1β, interleukin 1β; IL-6, interleukin-6; IMI, imipram
Keywords:
JH, juvenile hormone; JHAMT, juvenile hormone acid methyltransferase; 20E, 20-hydroxyecdysone; IIS, insulin/insulin-like growth factor signaling pathway; RNAi, RNA interference; dsRNA, double-stranded RNA; ANOVA, analysis of variance; CYP, cytochrome P450
Keywords:
ACA, anterior cerebral artery; ANOVA, analysis of variance; BA, basilar artery; DMSO, dimethyl sulfoxide; EGF, epidermal growth factor; EGFR, EGF receptor; ERK, extracellular signal-regulated kinase; HE, hematoxylin-eosin; ICA, internal carotid artery; JN
Keywords:
5CSRT, 5 Choice Serial Reaction Time Task; 5-HT, 5-hydroxytryptamine; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; Amph, amphetamine; ANOVA, analysis of variance; BD, bipolar disorder; CBZ, carbamazepine; D, dopamine receptor; DA, dopamine
Keywords:
Actb, beta actin; ANOVA, analysis of variance; cDNA, complementary DNA; ci, color interfere; CRISPR, clustered regularly interspaced short palindromic repeat; GFP, green fluorescent protein; GH, growth hormone; GHR, growth hormone receptor; IRES, internal
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; CTB, cholera toxin B subunit; DR, dorsal raphe; ERα/ERβ, estrogen receptor-α/β; LPO, lateral preoptic area; MPA, medial preoptic area; OVX, ovariectomized rats; OVX + E, ovariectomized rats receiving estradiol valerate; OVX + 
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; CGP12177, 4-(3-tert-butylamino-2-hydroxypropoxy)-benzimidazol-2-one hydrochloride; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; EFS, electrical field stimulation; EC50, concentration that induces 50% of the maximum effect; Ema
Keywords:
α-LNA, alpha-linolenic acid; ANOVA, analysis of variance; AA, arachidonic acid; cPLA2, Ca2+-dependent cytosolic phospholipase A2; iPLA2, Ca2+-independent phospholipase A2; CE, cholesteryl ester; ChoGpl, choline glycerophospholipid; COX, cyclooxygenase; DH
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; CINs, cholinergic interneurons; CS, conditioned stimulus; eGFP, enhanced green fluorescent protein; FSIs, fast-spiking interneurons; MSNs, medium spiny neurons; OCD, obsessive–compulsive disorder; sDTR, simian diphtheria toxin
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; BBD, Box-Behnken design; DES, deep eutectic solvent; DW, dry weight; NPCE, negative pressure cavitation-assisted extraction; RSM, response surface methodology; UAE, ultrasound-assisted extractionDeep eutectic solvent; Negative
Keywords:
AA, amino acid; AAC, amino acid chelates; ADCs, apparent digestibility coefficients; ANF, antinutritional factors; ANOVA, analysis of variance; CARL, Curtin Aquatic Research Laboratory; CRM, certified reference material; CP, crude protein; Cr2O3, chromic
Keywords:
AIF, apoptosis-inducing factor; ANOVA, analysis of variance; AO, acridine orange; CCT, central corneal thickness; Cyt. c, cytochrome c; DMEM/F12 medium, Dulbecco’s modified Eagle medium Ham’s nutrient mixture F-12 (1:1); DMSO, dimethyl sulfoxide; EB, ethi
Keywords:
AN, Andrographolide; ANOVA, Analysis of variance; APE, Andrographis Paniculata Nees Extract; AUC0–∞, Area under plasma concentration–time curve extrapolated to infinity; AUClast, Area under plasma concentration–time curve from zero to last time point; AUM
Keywords:
Chrysin; Diabetes; Myocardial injury; Isoproterenol; GW9662; PPAR-γ±LVdP/dtmax, maximum speed of pressure development; 8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AGEs, advanced glycation end products; ANOVA, analysis of variance; Bax, Bcl-2-associated X protein