آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 40 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Catechin (PubChem CID: 9064); p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 90478782); Kaempferol-3-rutinoside (PubChem CID: 5318767); Gallic acid (PubChem CID: 370); Quinic acid (PubChem CID: 6508); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Epigallocatechin (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Caffeic acid (PubChem CID: 689043); (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Gallic acid (PubChem CID: 370); 3,4′,5-Trihydroxystilbene (Resveratrol) (PubChem CID: 445154); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Wine; Polyphenols;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Gallocatechin (PubChem CID: 9882981); Gallocatechin gallate (PubChem CID: 199472); Catechin (PubChem CID: 9064); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Epigallocatechin (PubChem CID: 72277); Epigallocatechin gallate (PubChem CID: 65064); Epicatechin gallate (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Vitis rotundifolia michx.; Phenolic acid; Flavonoid; Stilbene; Fermentation effect; Gallic acid (PubChem CID: 370); Syringic acid (PubChem CID: 10742); Ellagic acid (PubChem CID: 5281855); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Kaempferol-3-O-glucoside (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Crataegus pinnatifida; MDA-MB-231; Ursolic acid; Apoptosis; Cell cycle; Semi-preparative HPLC; CC50; half maximal cytotoxicity concentration; EC50; half maximal effect concentration; UA; ursolic acid; CA; corosolic acid; OA; oleanolic acid; MA; maslinic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Epigallocatechin gallate (PubChem CID: 65064); Epicatechingallate (PubChem CID: 367141); Epigallocatechin (PubChem CID: 72277); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Gallocatechin gallate (PubChem CID: 199472); Gallocatechin (PubChem CID: 65084); Catechin gal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Baicalin (PubChem CID: 64982); Crocetin (PubChem CID: 5281232); Chrysin (PubChem CID: 5281607); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Magnoflorine (PubChem CID: 73337); Isoimperatorin (PubChem CID: 68081); Systems pharmacology; Bovine viral diarrhea (BVD); Tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Gallic acid (pubchem CID: 370); catechin (pubchem CID: 9064); chlorogenic acid (pubchem CID: 1794427); epicatechin (pubchem CID: 72276); caffeic acid (pubchem CID: 689043); umbelliferon (pubchem CID: 5281426); coumaric acid (pubchem CID: 637542); ellagic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Epicatechin (PubChem CID: 72276); Epicatechin gallate (PubChem CID: 107905); Epigallocatechin (PubChem CID: 72277); Epigallocatechin gallate (PubChem CID: 65064)CEGTE, catechin-enriched green tea extract; EC, epicatechin; ECG, epicatechin gallate; EGC, ep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Catechin (PubChem CID: 73160); Procyanidin B1 (PubChem CID: 11250133); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Gallic acid (PubChem CID: 370); Malvidin-3-glucoside (PubChem CID: 443652)Winery by-products; Anthocyanins; Resp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Gallic acid (PubChem CID: 370); Catechin (PubChem CID: 9064); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Ellagic acid (PubChem CID: 5281855); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Rutin (PubChem CID: 5280805); Isoquercitrin (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Kiwifruit; Phenolic compounds; Antioxidants; Antioxidant activity; Cyclic voltammetry; HPLC; Catechin (PubChem CID: 9064); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Epicatechin gallate (PubChem CID: 107905); Epigallocatechin gallate (PubChem CID: 65064); Rutin (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Chaenomeles speciosa; Antioxidant; α-glucosidase; Jejunum contraction; Gallic acid (PubChem CID: 370); Rutin (PubChem CID: 5280805); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Catechin (PubChem CID: 9064); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Epicatechin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Catechin (PubChem CID: 9064); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Rutin (PubChem CID: 5280805); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Gentisic acid (PubChem CID: 3469); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Caffeic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Sapucaia nut shell; LC-ESI-MS/MS; Antioxidant; FRAP; ABTS; DPPH; Aromadendrin (PubChem CID: 122850); Catechin (PubChem CID: 73160); Ellagic acid (PubChem CID: 5281855); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Epicatechingallate (PubChem CID: 107905); Epigalloca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Salicylic acid (PubChem CID: 338); P-anisic (PubChem CID: 7478); Mandelic acid (PubChem CID: 1292); Vanillin (PubChem CID: 1183); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); P-coumaric acid (PubChem CID: 637542); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Gallic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Sulfur-fumigation; Chemical transformation; Smilax glabra; UHPLC-QTOF-MS/MS; Glucosyringic acid (PubChem CID: 10383888); 5-O-Caffeoylshikimic acid (PubChem CID: 5281762); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Astilbin (PubChem CID: 119258); Neoastilbin (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Abelmoschus esculentus Moench; Proanthocyanidins; α-amylase; Enzyme inhibition; Quercetin 3-rutinoside (PubChem CID: 5280805); Quercetin-3-glucoside (PubChem CID: 25203368); Gallocatechin (PubChem CID: 65084); Epigallocatechin (PubChem CID: 72277); Epica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 2-(4-Hydroxyphenyl) ethanol (Pubchem CID: 10393); Cinnamic acid (Pubchem CID: 444539); 3,4-Dihydroxybenzoic acid (Pubchem CID: 72); p-Coumaric acid (Pubchem CID: 637542); 2-Hydroxycinnamic acid (Pubchem CID: 637540); Vanillic acid (Pubchem CID: 8468); Gal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Lepisanthes alata; Proanthocyanidins; α-amylase; α-glucosidase; Inhibition mechanism; Epicatechin (PubChem CID: 72276); Catechin (PubChem CID: 9064); Epigallocatechin (PubChem CID: 72277); Gallocatechin (PubChem CID: 65084); Acarbose (PubChem CID: 71312
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Malus doumeri; Chlorogenic acid; Flavonoids; Cellular antioxidant activity; Anticancer; Oxidative stress; Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Ursolic acid (PubChem CID: 64945); Epicatechin (PubChem CID: 72276); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Hyp