آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 163 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: AKT, protein kinase B; AMPKα, AMP-activated protein kinase-α; ACC, acetyl-CoA carboxylase; ATGL, adipose triglyceride lipase; C/EBPα, CCAAT/enhancer-binding protein α; FAS, fatty acid synthase; GAPDH, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; GLUT 4, gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: KASIII, 3-Ketoacyl-ACP-Synthase III; HBFA, ω-1 Hydroxy Branched Fatty Acid; FAS, Fatty Acid Synthase; PHB, Polyhydroxybutyrate3-Ketoacyl-ACP Synthase III; Fatty acid synthesis; Bio-based chemicals; Omega-functionalized fatty acids; Substrate diversity; Mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ACC, acetyl-CoA carboxylase; Ag+-SPE, silver ion solid phase extraction; BSA, bovine serum albumin; c,, cis; FAS, fatty acid synthase; HMGCR, 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA reductase; HT10, high-t10 fraction; HT11, high-t11 fraction; MUFA, monounsaturated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ABCA1, ATP-binding cassette transporter 1; FAS, fatty acid synthase; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; LDLR, low-density lipoprotein receptor; LXR and LXRα, liver X receptor and liver X receptor α; LV, left ventricular; LVEF, le
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Antiobesity effect; Gingerol; Ginger; High-fat diet; InsulinHDL, High - Density Lipoprotein; HFD, High-Fat Diet; FAS, Fatty Acid Synthase; ACC, Acetyl Co-A Carboxylase; CPT-1, Carnitine Palmitoyl Transferase-1; HMGR, HMG coA reductase; LCAT, Lecithin Chol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ACS, acetyl-CoA synthetase; AMPK, adenosine monophosphate–activated protein kinase; BrdU, bromodeoxyuridine; CSE, defatted safflower (Cathamus tinctorius L.) seed ethanol extract; FABP4, fatty acid binding protein 4; FAS, fatty acid synthase; FATP1, fatty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ACC, acetyl-CoA carboxylase; ATF6, activating transcription factor 6; 2-APB, 2-aminoethyldiphenyl borate; CRT, calreticulin; DMSO, dimethyl sulfoxide; eIF2α, eukaryotic translation initiation factor 2 alpha; FAS, fatty acid synthase; FBS, fetal bovine ser
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ACC1, acetyl-CoA carboxylase 1; ACOX1, acyl-CoA oxidase 1; Akt, protein kinase B; AX, astaxanthin; CPT1, carnitine palmitoyltransferase 1; FAS, fatty acid synthase; FPLC, fast protein liquid chromatography; GSK-3, glycogen synthase kinase-3; HFD, high-fat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: T3; TRα; FAS; SREBP-1c; HSL; 3T3-L1PPARγ, peroxisome proliferator-activated receptor γ; C/EBP, CCAAT/enhancer binding protein; SREBP, sterol regulatory element-binding protein; ACC, acetyl-CoA carboxylase; FAS, fatty acid synthase; TG, triglyceride; ATGL,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ACC, acetyl-CoA-carboxylase; AMPK, adenosine monophosphate-activated protein kinase; BrdU, bromodeoxyuridine; CaMKKβ, Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase kinase β; ERK, extracellular signal-regulated kinase; FAS, fatty acid synthase; FNDC5, fibronect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: MLE, mulberry leaf extract; MLPE, mulberry leaf polyphenolic extract; HFD, high-fat diet; HPLC, high-performance liquid chromatography; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; FAS, fatty acid synthase; SREBPs, sterol regulatory element binding proteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ACC, acetyl-CoA carboxylase; CPT 1, carnitine palmitoyltransferase 1; CF, condition factor; FAS, fatty acid synthase; FCR, feed conversion rate; G6PD, glucose 6-phosphate dehydrogenase; HSI, hepatosomatic index; HSL, hormone-sensitive lipase; ICDH, isocit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ACC, acetyl-CoA carboxylase; DM, diabetes mellitus; DPP4, dipeptidyl peptidase-4; FAS, fatty acid synthase; FFA, free fatty acids; GLP-1, glucagon-like peptide; JNK, c-Jun N-terminal kinase; LECT2, leukocyte cell-derived chemotaxin 2; LPS, lipopolysacchar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11βHSD1, 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1; ATGL, adipose tissue triglyceride lipase; CD36, cluster of differentiation 36; CL, corpora lutea; CORT, corticosterone; DHT, 5α-dihydrotestosterone; FAS, fatty acid synthase; H6PDH, hexose-6-phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Mycobacterium tuberculosis; Tuberculosis; Enoyl-ACP reductase; InhA inhibition; PiperazinesTB, tuberculosis; M. tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis; MDR-TB, multidrug-resistant tuberculosis; HIV, human immunodeficiency virus; FAS, fatty acid synthase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ACC, acetyl-CoA carboxylase; ACPD, 2-acetyl-1,3-cyclopentanedione; aPKC, atypical protein kinase C; Akt, protein kinase B; BMI, body mass index; DIO, diet-induced obesity; FAS, fatty acid synthase; FoxO1, forkhead box O1; GAPDH, glyceraldehyde-phosphate d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: Adv, adenovirus; CHX, cycloheximide; Dgat1, DAG acyltransferase; ER, endoplasmic reticulum; FAS, fatty acid synthase; FBS, fetal bovine serum; GST, glutathione-s-transferase; HA, hemagglutinin; HFD, high-fat diet; KO, knockout; MCD, methionine and choline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: High glycaemic load diet; Acne; IGF-1; Insulin; FoxO1; SebocytesACS, Acyl-CoA synthetase; ANOVA, analysis of variance; AR, androgen receptor; DAPI, 4, 6-diamidino-2-phenylindole, dihydro-chloride; ECL, Enhanced chemiluminescence; FAS, Fatty acid synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: HBV, hepatitis B virus; HBx, hepatitis B virus X protein; HCC, hepatocellular carcinoma; hTERT, human telomerase reverse transcriptase; PCNA, proliferating cell nuclear antigen; 5-LOX, 5-lipoxygenases; FAS, fatty acid synthase; RCC, renal cell carcinoma;