آشنایی با موضوع

مفیدترین ابداع در سیستمهای وارد سازی نمونه، استفاده از کروماتوگراف گازی جفت شده با طیف سنج جرمی است. در این وضعیت، طیف سنج جرمی، نقش آشکار کننده را ایفا می‌کند. در این تکنیک که کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی Gas chromatography–mass spectrometry به اختصار GC-MS خوانده می‌شود، جریان گاز خارج شده از کروماتوگراف گازی پس از عبور از یک شیر، از لوله حاوی روزنه مولکولی گذر می‌کند. پس مقداری از جریان گاز وارد محفظه یونیزاسیون دستگاه طیف سنج جرمی می‌گردد. بدین طریق حصول طیف جرمی هر جزء موجود در یک مخلوط تزریق شده به کروماتوگراف گازی ممکن می‌گردد. تاریخچه GC-MS: اولین بار در سال 1959 بود که ساخت دستگاه GC-MS با اتصال دو دستگاه گاز کروماتوگراف و اسپکترومتر جرمی گزارش شد. با ساخته شدن کامپیوترهای ارزانتر و فشرده تر زمان آنالیز و جوابدهی این دستگاه نیز کمتر شد. در سال 1964 انجمن الکترونیک در امریکا، کار ساخت و توسعه اسپکترومتر جرمی کوادروپل یا چهارگانه را تحت نظر رابرت ای فینیگان کلید زد. در طی سال 1966 بیش از 500 دستگاه از این نوع GC-MS توسط آقای فینیگان و همکارش در انجمن مایک یوتاس فروخته شد. نقش این روش، نیاز به پویه سریع توسط دستگاه طیف سنج جرمی است. دستگاه طیف سنج باید طیف جرمی هر جزء موجود در مخلوط را پیش از خروج جزء بعدی از ستون کروماتوگرافی گازی بدست آورد تا از آلوده شدن یک ماده توسط ماده بعدی قبل از بدست آمدن طیف آن جلوگیری شود. دﺳﺘﮕﺎه GC-MS از دو ﻗﺴﻤﺖ GC (ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ) و MS (ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺮﻣﯽ) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه GC و Mass از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و وارد ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه Mass از ﻃﺮﯾﻖ GC بواسطه ی رابط ویژه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، ﻓﻘﻂ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﯿﻒ ﺟﺮﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنها را ﺑﻪ GC ﺗﺰرﯾﻖ ﻧمود. در دﺳﺘﮕﺎه GC-MS اﺟﺰای ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺬف ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ، وارد ﻣﻨﺒﻊ یونیزاسیون ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ، ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺮ ﻗﺪرت، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﺟﺰای ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺮﺗﺮی ﻋﻤﺪه اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ، ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺟﺰای ﻣﺨﻠﻮط ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از90 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ورود ﻣﺨﻠﻮط به داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد)، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط (در ﺣﺪ ﭘﯿﮑﻮﮔﺮم)، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻗﺖ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮع و ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻧﻤﻮد.
در این صفحه تعداد 161 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; 1,3-DCIP; tris-(1,3-dichloroisopropyl)phosphate; d-SPE; dispersive-solid phase extraction; EIC; extraction ion chromatogram; ESI; electrospray ionization mode; FW; fresh weight; GC–MS; gas chromatography-mass spectrometry; HPLC-DAD; high-performance liq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Phthalate diesters; Phthalate monoesters; Size exclusion chromatography; Gas chromatography-mass spectrometry; Human milk; Infant formula;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; CAM; complementary and alternative medicine; CCL21; chemokine (C-C motif) ligand 21; CCR7; chemokine (C-C motif) receptor 7; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; Her2; human epidermal growth factor receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Hsp 90; heat shock protein 90; QDs; quantum dots; Hsp 90α NT-FQDNs; N-terminus immobilized Hsp 90α functionalized InP/ZnS quantum dots embedded mesoporous nanoparticles; LC-TOF/MS; liquid chromatography time-of-flight/mass spectrometry; GC-MS; gas chrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Glyoxal and methylglyoxal; Human urine; Diabetes; Dispersive liquid-liquid microextraction; Gas chromatography-mass spectrometry; 2,3-Diaminonaphthalene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Oleic acid (PubChem CID: 5368719); Linoleic acid (PubChem CID: 5280450); Linolenic acid (PubChem CID: 5280934); FA; fatty acid; TFA; trans-fatty acid; GC; gas chromatography; GC–MS; gas chromatography-mass spectrometry; SFA; saturated fatty acid; UFA; u
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; PCB-11 (3,3′-dichlorobiphenyl); Gas chromatography-mass spectrometry; Biota; Antarctic environmental specimen bank; Terra Nova Bay; Adriatic Sea; DCM; Dichloromethane; dw; Dry weight; EI; Electron ionization; ESB; Environmental specimen bank; HEX; n-Hex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; cy; number of pressurization cycles; DHS; dynamic headspace; DOE; design of experiments; dp; dry purge time (min); GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS; headspace; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; LPME; liquid phase microe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Flat peach juice; β-Glucosidase; Descriptive sensory analysis; Gas chromatography-mass spectrometry; Partial least squares regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; ANOVA; analysis of variance; COX-2; cyclooxygenase 2; ED50; median effective dose; EOHs; essential oil of Hyptis spicigera; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; i.pl.; intraplanter; i.t.; intrathecal; IL-1β; interleukin 1; iNOS; inducible nitric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Gas chromatography-mass spectrometry; Urinary metabolomic analysis; Inborn errors of metabolism; Orthogonal partial least squares discriminant analysis; Hybrid particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Amp; Ampicillin; ANOVA; Analysis of variance; dNTP; Deoxyribonucleoside triphosphate; GC–MS; Gas chromatography-mass spectrometry; GPP; Geranyl pyrophosphate; HPLC; High performance liquid chromatography; IS; Internal standard; Km; Kanamycin; LB; Lysoge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Colon cancer; Sample treatment; Metabolomics; Gas chromatography-mass spectrometry; GC-MS; CRC; colorectal cancer; MSEA; metabolite set enrichment analysis; MPA; metabolic pathway analysis; MSTFA; N-methyl-N-(trimethylsilyl)-trifluoroacetamide; ORA; overr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; FAI; Fructus Aurantii Immaturus; GIDs; gastrointestinal disorders; TCM; traditional Chinese medicine; CVDs; cardiovascular diseases; GC–MS; gas chromatography-mass spectrometry; HPLC; high performance liquid chromatography; IBDs; inflammatory bowel dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; LC-MS/MS; Liquid chromatography-tandem mass spectrometry; GC-MS; Gas chromatography-mass spectrometry; PARP; Poly-ADP ribose polymerase; DAD; diode array detector; FACS; Fluorescence-activated cell sorting; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; Leban
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Piceatannol (PubChem CID: 667639).; HFD; high fat diet; TG; triacylglycerols; LDL-C; low density lipoprotein cholesterol; HDL-C; high density lipoprotein cholesterol; PCT; piceatannol; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; UPLC-QTOF-MS; ultra-perfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake; Essential oil; 1,8-cineole; Melanin; Tyrosinase; Antioxidant; MQ-EO; Melaleuca quinquenervia essential oil; GC-MS; Gas chromatography-mass spectrometry; α-MSH; α-melanocyte-stimulating hormone; L-DOPA; 3,4-dihy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Bermudagrass; Cadmium; Aspergillus aculeatus; Metabolites; IAA; indole-3-acetic acid; Cd; cadmium; F; Aspergillus aculeatus; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; GSH; glutathione; RGR; relative growth rate; ROS; reactive oxygen species; HCA; hiera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; GC-MS; Human liver microsomes; Cytochrome P450; Cocktail approach; Socheongryong-tang; CAM; Complementary and alternative medicine; CV; Coefficient of variation; CYP; Cytochrome P450; GC-MS; DTE; dithioerythritol; Gas chromatography-mass spectrometry; HDI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; Polydopamine (PDA); Sorption-based extraction; Adsorbents; Sample pretreatment; Solid-phase extraction (SPE); Solid-phase microextraction (SPME); Stir bar sorptive extraction (SBSE); Magnetic solid-phase extraction (MSPE); AA; acrylamide; BMOs; binary met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; ATCC; American Type Culture Collection; ATM; African traditional medicine; COX; cyclooxygenase; DCM; dichloromethane; EtOH; ethanol; GC; gas chromatography; GC/MS; gas chromatography-mass spectrometry; IC50; 50% inhibitory concentration; LC50; 50% lethal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; AA; Ascorbic Acid; AAS; Anabolic steroids; ABA; Abacavir; BPA; Bisphenol A; CCD; Central composite design; CE; Capillary electrophoresis; CGA; Chlorogenic acid; CGC; Capillary gas chromatography; CMIP; Conducting molecularly-imprinted polymer; CNT; Carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی; 17β-E2; 17β-Estradiol; 4-VP; 4-vinylpyridine; 5-DTAF; 5-(4,6-dichlorotriazinyl) aminofluorescein; AIBN; 2,2azobisisobutyronitrile; AMPS; Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; APTS; 3-aminopropyltrimethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymer