آشنایی با موضوع

اینترلوکین‌ها (interleukin) سایتوکاینهای ساخته شده توسط انواع گویچه‌های سفید خون هستند که اغلب بر لنفوسیت‌های دیگر مؤثر می‌باشند. این ترکیبات در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند. تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می‌شوند مانند اینترلوکین ۱۷. این پروتئینها با تنوع زیادی که دارند عملکردهایی خارج از سیستم ایمنی هم دارند. تعدادی از اینترلوکین ها شامل: اینترلوکین ۱ یک خانواده مهم از اینترلوکین‌های بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شوند و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارند. اینترلوکین‌های گروه یک از سلولهای درشت‌خوار، لنفوسیت‌های بی، مونوسیت و سلول‌های دندریتیک ترشح می‌شوند و بر سلولهای لنفوسیت، درشت‌خوار و سلول کشنده طبیعی مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریعتر گویچه‌های سفید، ایجاد التهاب و رهاشدن پروتئین فاز حاد (Acute-phase protein) است. IL-1α و IL-1β از معروفترین اعضای این خانواده هستند. اینترلوکین ۲ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبول‌های سفید ترشح می‌شود و در پاسخ‌های التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین دو از سلول‌های لنفوسیت تی کمک‌کننده ترشح می‌شود و بر سلول‌های لنفوسیت تی، لنفوسیت‌های بی، سلول کشنده طبیعی، درشت‌خوار و الیگودندروسیت مؤثر است. اصلی‌ترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریع‌تر لنفوسیت تی است. اینترلوکین ۳ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین سه از سلولهای لنفوسیت تی کمک‌کننده، ائوزینوفیل، ماست سل و سلول کشنده طبیعی ترشح می‌شود و بر سلولهای پیش‌ساز خونی و ماست سل مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریعتر گویچه سرخ و گرانولوسیت و رهاشدن هیستامین است. اینترلوکین ۴ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین چهار از سلولهای لنفوسیت تی، درشت‌خوار، ماست سل و سلول کشنده طبیعی ترشح می‌شود و بر سلولهای لنفوسیت مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریعتر پادتن جی و پادتن ای است اینترلوکین ۵ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبول‌های سفید ترشح می‌شود و در پاسخ‌های التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین پنج از سلول‌های لنفوسیت تی کمک‌کننده ماست‌سل و ائوزینوفیل ترشح می‌شود و بر سلول‌های ائوزینوفیل و لنفوسیت بی مؤثر است. اصلی‌ترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید IgA است به زبان‌های دیگر مطالعه کنید اینترلوکین ۶ یکی از اینترلوکین‌های مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین شش از سلولهای درشت‌خوار، لنفوسیت تی کمک‌کننده، لنفوسیت‌های بی و آستروسیت ترشح می‌شود و بر سلولهای پلاسماسل و لنفوسیت مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز سریعتر پلاسما سل‌ها و تولید بیشتر پادتن است. و. . .
در این صفحه تعداد 1579 مقاله تخصصی درباره اینترلوکین‌ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی اینترلوکین‌ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
IL, Interleukin; ACS, acute coronary syndrome; DSM-IV, diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition criteria; K-DEPACS, Korean DEPression in ACS study; MINI, mini international neuropsychiatric interview; CK-MB, creatine kinase-MB
Keywords:
TLR, toll-like receptor; TNF-α, tumor necrosis factor-α; IL, interleukin; NF-κB, nuclear factor-kappaB; PASI, psoriasis area and severity index; SNPs, single nucleotide polymorphisms; FDR, false discovery ratePsoriasis vulgaris; Toll-like receptors; Polym
Keywords:
DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS, fetal bovine serum; hpf, high-power field; IBD, inflammatory bowel diseases; IDO1, indoleamine 2,3-dioxygenase 1; IL, interleukin; MCP-1, monocyte chemotactic protein-1; NBD-Cl, 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxa
Keywords:
MIA, maternal immune activation; IL, interleukin; HLA-G, human leukocyte antigen-G; DSM, diagnostic and statistical manual of mental disorders; SAPS, scale for the assessment of positive symptoms; SANS, scale for the assessment of negative symptoms; MINI,
Keywords:
IL, interleukin; I-FABP, intestinal fatty acid binding protein; 8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; PBS, phosphate-buffered saline; RA, room air; ZO, zonula occludensHyperoxia; Intestinal fatty acid binding protein; Occludin; Zonula occludens
Keywords:
ALNC, axillary lymph node cells; CFU, colony forming unit; CIA, collagen-induced arthritis; EC, epicutaneous; FCS, fecal calf serum; IFN-γ, interferon gamma; Ig, immunoglobulin; IL, interleukin; NOD, non-obese diabetic mice; OVA, ovalbumin; PBS, phosphate
Keywords:
Caffeine; Anti-inflammatory; LPS; NF-κB; MAPKsNF-κB, nuclear factor kappa B; MAPKs, mitogen-activated protein kinases; LPS, lipopolysaccharide; NO, nitric oxide; iNOS, nitric oxide synthase; COX-2, cyclooxygenase-2; IL, interleukin; IKK, IκB kinase; IκB,
Keywords:
ARE, antioxidant response element; GCLM, glutamate–cysteine ligand modifier subunit; HMOX1, heme oxygenase I; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; LPS, lipopolysaccharide; NQO1, NAD(P)H quinone oxidoreductase; Nrf2, nuclear factor eryth
Keywords:
CNS, central nervous system; COX, cyclooxygenase; CSF, cerebrospinal fluid; EAAT2, excitatory amino acid transporter 2; GWAS, genome-wide association study; HLA, human leukocyte antigen; IFN, interferon; IL, interleukin; KYP, kynurenine pathway; LPS, lipo
Keywords:
FFA, free fatty acid; GDM, Gestational Diabetes Mellitus; HFS, High Fat and Sucrose; IL, Interleukin; LF, Low Fat; LPS, Lipopolysaccharide; T2D, type 2 diabetes; TG, triacylglycerol; TLR, toll-like receptor; TNF, tumour necrosis factorInflammation; Fetal
Keywords:
HSV-1; Viral vectors; Gene therapy; Retina; Inflammation; IL-6; IL-10HSV, herpes simplex virus; AdV, adenovirus; AAV, adeno-associated virus; NHP, non-human primate; IL, interleukin; TLR, Toll-Like Receptors; pfu, plaque forming units; PR, photoreceptors;
Keywords:
HIV, human immunodeficiency virus; AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; IL, interleukin; IFN, interferon; TNF, tumor necrosis factor; TRAIL, TNF-related apoptosis inducing ligands; DC, dendritic cells; NK, natural killer; MAC, membrane-attack complex
Keywords:
Cystine; IL-6; IL-10; Sepsis; Anti-inflammatoryGSH, glutathione; CT, cystine/theanine; IL, interleukin; TNF, tumour necrosis factor; V, vehicle; SIRS, systemic inflammatory response syndrome; MOF, multiple organ failure; ROS, reactive oxygen species; Mϕ,
Keywords:
MCNS, minimal change nephrotic syndrome; IL, interleukin; GBM, glomerular basement membrane; CD, cluster of differentiation; INS, idiopathic nephrotic syndrome; RSV, respiratory syncytial virus; Flu, influenza virus; PIV, parainfluenza virus; PBMC, periph
Keywords:
IL, interleukin; WT-C, wild-type control group; KO-C, ST2 knockout control group; WT-I, wild-type inflammatory group; KO-I, ST2 knockout inflammatory group; CK, creatine kinase; AST, aspartate transaminase; Vdii, volume density of inflammatory infiltrate;
Keywords:
OAK, osteoarthritis of the knee; COX, cyclooxygenase; LMWF-5A, molecular weight fraction of human serum albumin under 5000 Da; PG, prostaglandin; IL, interleukin; TNF, tumor necrosis factor; qPCR, quantitative real-time polymerase chain reaction; PGE2, pr
Keywords:
Citrus limonin glucoside; Monocytes; T lymphocytes; Cytokines; Overweight/obese humansAPC, allophycocyanin; BMI, body mass index; CRP, C-reactive protein; IFN, interferon; IL, interleukin; LDL, low-density lipoprotein; LG, limonin glucoside; LPS, lipopoly
Keywords:
6′-O-Acetyl mangiferin; Inflammation; LPS; Iris rossii baker; Raw264.7NO, nitric oxide; OAM, 6′-O-acetyl mangiferin; RAW, murine macrophage-like RAW 264.7 cells; IL, interleukin; TNF-α, tumor necrosis factor-α; PGE2, prostaglandin E2; ERK, extracellular s
Keywords:
BMI, body mass index; CD, cluster of differentiation; CRP, C-reactive protein; FSC, forward scatter; GLP-1, glucagon-like peptide-1; HbA1c, hemoglobin A1c; HOMA, homeostasis model assessment; IFN-γ, interferon gamma; IL, interleukin; NK cells, natural kil
Keywords:
Palmitic acid; Oleic acid; Functional magnetic resonance imaging; Cytokines; Brain activationFA, fatty acid; fMRI, functional magnetic resonance imaging; HOA, low PA, high OA diet; HPA, high PA diet; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MUFA, monouns
Keywords:
Chronic rhinosinusitis with nasal polyps; IL-5; IL-10; Poly(IC); Toll-like receptorCOX, cyclooxygenase; CRSwNP, chronic rhinosinusitis with nasal polyps; DNPCs, dispersed nasal polyp cells; IFN, interferon; IL, interleukin; PG, prostaglandin; Poly(IC), po
Keywords:
CIS, checklist individual strength; CNS, central nervous system; CSF, cerebrospinal fluid; EDSS, expanded disability status scale; HADS, hospital and anxiety depression scale; HRQL, health-related quality of life; IL, interleukin; MS, multiple sclerosis;
Keywords:
Alternate-day fasting; Calorie restriction; Liver; Inflammation; MouseADF, alternate-day fasting; ANOVA, analysis of variance; CHD, chow diet; CRP, C-reactive protein; ER, energy restriction; H&E, hematoxylin and eosin; HFD, high-fat diet; IL, interleukin
Keywords:
BET, bacterial endotoxins test; IL, interleukin; IS, International Standard(s); LAL, Limulus amebocyte lysate; LRSC, leukoreduction system chamber; LTA, lipoteichoic acid; MAT, monocyte activation test; Pam3CSK4, Tripalmitoyl-S-glyceryl-L-Cys-Ser-(Lys)4;
Keywords:
DCs, dendritic cells; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; IFN, interferon; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MAP kinases, mitogen-activated protein kinases; MFI, mean fluorescence intensity; PI, proportional index; PMP, 1-phenyl-3-methyl-5-p
Keywords:
Atopic dermatitis; Fermented foods; Processed foods; Meats; VegetablesAD, atopic dermatitis; BMI, body mass index; CC, coffee, chocolate, and ice cream; CI, confidence interval; FF, fermented foods; IL, interleukin; KNHANES, Korean National Health and Nut
Keywords:
MHC, major histocompatibility complex; TCR, T-cell receptor; APC, antigen presenting cell; Ig, immunoglobulin; IL, interleukin; IS, immunological synapse; PLCγ1, phospholipase Cγ1; LAT, linker for activation of T cells; Grb2, growth-factor receptor-bound
Keywords:
BSA, bovine serum albumin; ERK, extracellular signal-regulated kinase; FBS, fetal bovine serum; GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; H1R, histamine H1 receptor; IL, interleukin; PKCδ, protein kinase C-δ; PMA, phorbol 12-myristate 13-acetate; R
Keywords:
ECM, extracellular matrix; EGF, epidermal growth factor; ESP, excretory/secretory products; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; LTA, lipoteichoic acid; MFI, mean fluorescence index; MNC, mononuclear cells; PMN, polymorphnuclear cells; SPARC, secrete
Keywords:
BT, body temperature; CBZ, carbamazepine; HPL, haloperidol; HT, hypothalamus; IL, interleukin; IMP, imipramine; LIT, lithium; LPS, lipopolysaccharide; NFκB, nuclear factor κ B; P-p65, phosphorylated-p65; PGE2, prostaglandin E2; TNF-α, tumor necrosis facto
Keywords:
THD, Tongqiaohuoxue decoction; HFD, high-fat diet; HFD+THD, THD-treated mice on a HFD; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; TNF, tumor necrosis factor; MCP-1, monocyte chemoattractant protein-1; IL, interleukin; TG, triglyceride; tPA, tissue-type pla
Keywords:
ANOVA, one-way analysis of variance; CD, Crohn's disease; COX-2, cyclooxygenase-2; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; IBD, Inflammatory bowel disease; IFN-γ, interferon-γ; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; MPO, myeloperoxidase
Keywords:
Diet quality; Almonds; Immunity; Microbiota; Healthy Eating IndexASA24, Automated Self-Administered 24-Hour Dietary Recall; GSRS, Gastrointestinal Symptom Response Scale; HEI, Healthy Eating Index; IgA, immunoglobin A; IL, interleukin; LAB, lactic acid ba
Keywords:
CRH, corticotrophin releasing hormone; CORT, corticosterone; EPM, elevated plus maze; Fepsp, field excitatory postsynaptic potential; FST, forced swim test; HPAA, hypothalamic–pituitary–adrenal axis; GABA, γ-aminobutyric acid; IL, interleukin; LPS, lipopo
Keywords:
AG-30, angiogenic peptide-30; hBD, human β-defensin; HDP, host defense peptide; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MrgX, Mass-related G-protein coupled receptor X; PGN, peptidoglycan; poly I:C, polyinosinic:polycytidylic acid; TGF, transforming gro
Keywords:
ANOVA, analysis of variance; AOPP, advanced oxidation of protein product; CAT, catalase; CB, cerebellum; EDTA, Ethylenediaminetetraacetic acid; GD, gestational day; GSH, glutathione; HC, hippocampus; HT, hypothalamus; IL, interleukin; LPS, lipopolysacchar
Keywords:
BMMC, bone marrow-derived mast cells; BSA, bovine serum albumin; CARMA 3, CARD-containing MAGUK protein 3; DMSO, dimethyl sulfoxide; FBS, fetal bovine serum; IκBα, inhibitor of NF-kappaB; IKK, IκB kinase; IL, interleukin; IL-1R, interleukin 1 receptor; IL
Keywords:
COX-2, Cyclooxygenase-2; CINC-1, cytokine-induced neutrophil chemoattractant-1; ETCB, ethanolic extract of the stem bark of T. catappa, GSH, glutathione; IBD, inflammatory bowel disease; iNOS, inducible nitric oxide synthase; IL, interleukin; LOQ, limit o
Keywords:
BE, n-butanol extract; ConA, concanavalin A; DAI, disease activity index; DSS, dextran sulphate sodium; EAE, ethyl acetate extract; EE, ethanol extract; Foxp3, forkhead transcription factor P3; IBD, inflammatory bowel diseases; IL, interleukin; LPS, lipop
Keywords:
ABP, apical sodium-dependent bile acid transporter binding protein; AP-1, activated protein-1; ASBT, apical sodium-dependent bile acid transporter; bp, base pair; dAP-1, downstream activator protein-1; IEC-6, intestinal epithelial cell-6; IL, interleukin;
Keywords:
CD47; EAE; Th17 cells; Cell infiltration; IL-1β; iNOSCNS, central nervous system; DCs, dendritic cells; EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; i.p.,intraperitoneal, i.v.,intravenously; LN, l
Keywords:
VHS, Viral Haemorrhagic Septicaemia; ERM, Enteric Red Mouth disease; IL, interleukin; SPF, specific-pathogen-free; d.p.i., day(s) post infection; RT-qPCR, reverse transcription quantitative polymerase chain reaction; Cq, quantification cycleChemokines; In
Keywords:
APC, allophycocyanin; CFU, colony forming unit; FBS, fetal bovine serum; FITC, fluorescein isothiocyanate; IL, interleukin; HKLM, heat-killed listeria monocytogenes; LPS, lipopolysaccharide; TLR, toll-like receptor; mAb, monoclonal antibody; MFI, mean flu
Keywords:
Adipose tissue; Citrulline; Adiponectin; Leptin; Aging; ObesityASL, argininosuccinate lyase; ASS, argininosuccinate synthase; CD, control diet; CIT, citrulline; HFD, high-fat diet; IL, interleukin; INFγ, interferon gamma; NOS, nitric oxide synthase; NFκB,
Keywords:
IFN, interferon; IL, interleukin; JAK, Janus kinase; MSG, minor salivary glands; SS, Sjögren׳s syndrome; STAT, signal transducer and activator of transcriptionRegenerating gene; Interleukin-6; Sjögren׳s syndrome; Janus kinase; Signal transducer and activa