آشنایی با موضوع

اینترلوکین‌ها (interleukin) سایتوکاینهای ساخته شده توسط انواع گویچه‌های سفید خون هستند که اغلب بر لنفوسیت‌های دیگر مؤثر می‌باشند. این ترکیبات در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند. تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می‌شوند مانند اینترلوکین ۱۷. این پروتئینها با تنوع زیادی که دارند عملکردهایی خارج از سیستم ایمنی هم دارند. تعدادی از اینترلوکین ها شامل: اینترلوکین ۱ یک خانواده مهم از اینترلوکین‌های بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شوند و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارند. اینترلوکین‌های گروه یک از سلولهای درشت‌خوار، لنفوسیت‌های بی، مونوسیت و سلول‌های دندریتیک ترشح می‌شوند و بر سلولهای لنفوسیت، درشت‌خوار و سلول کشنده طبیعی مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریعتر گویچه‌های سفید، ایجاد التهاب و رهاشدن پروتئین فاز حاد (Acute-phase protein) است. IL-1α و IL-1β از معروفترین اعضای این خانواده هستند. اینترلوکین ۲ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبول‌های سفید ترشح می‌شود و در پاسخ‌های التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین دو از سلول‌های لنفوسیت تی کمک‌کننده ترشح می‌شود و بر سلول‌های لنفوسیت تی، لنفوسیت‌های بی، سلول کشنده طبیعی، درشت‌خوار و الیگودندروسیت مؤثر است. اصلی‌ترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریع‌تر لنفوسیت تی است. اینترلوکین ۳ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین سه از سلولهای لنفوسیت تی کمک‌کننده، ائوزینوفیل، ماست سل و سلول کشنده طبیعی ترشح می‌شود و بر سلولهای پیش‌ساز خونی و ماست سل مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریعتر گویچه سرخ و گرانولوسیت و رهاشدن هیستامین است. اینترلوکین ۴ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین چهار از سلولهای لنفوسیت تی، درشت‌خوار، ماست سل و سلول کشنده طبیعی ترشح می‌شود و بر سلولهای لنفوسیت مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید سریعتر پادتن جی و پادتن ای است اینترلوکین ۵ یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبول‌های سفید ترشح می‌شود و در پاسخ‌های التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین پنج از سلول‌های لنفوسیت تی کمک‌کننده ماست‌سل و ائوزینوفیل ترشح می‌شود و بر سلول‌های ائوزینوفیل و لنفوسیت بی مؤثر است. اصلی‌ترین کارکرد این سایتوکین تمایز و تولید IgA است به زبان‌های دیگر مطالعه کنید اینترلوکین ۶ یکی از اینترلوکین‌های مهم بدن است که از گلبولهای سفید ترشح می‌شود و در پاسخهای التهابی و ایمنی نقش دارد. اینترلوکین شش از سلولهای درشت‌خوار، لنفوسیت تی کمک‌کننده، لنفوسیت‌های بی و آستروسیت ترشح می‌شود و بر سلولهای پلاسماسل و لنفوسیت مؤثر است. اصلیترین کارکرد این سایتوکین تمایز سریعتر پلاسما سل‌ها و تولید بیشتر پادتن است. و. . .

در این صفحه تعداد 2183 مقاله تخصصی درباره اینترلوکین‌ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اینترلوکین‌ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; IL, Interleukin; ACS, acute coronary syndrome; DSM-IV, diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition criteria; K-DEPACS, Korean DEPression in ACS study; MINI, mini international neuropsychiatric interview; CK-MB, creatine kinase-MB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; TLR, toll-like receptor; TNF-α, tumor necrosis factor-α; IL, interleukin; NF-κB, nuclear factor-kappaB; PASI, psoriasis area and severity index; SNPs, single nucleotide polymorphisms; FDR, false discovery ratePsoriasis vulgaris; Toll-like receptors; Polym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS, fetal bovine serum; hpf, high-power field; IBD, inflammatory bowel diseases; IDO1, indoleamine 2,3-dioxygenase 1; IL, interleukin; MCP-1, monocyte chemotactic protein-1; NBD-Cl, 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; MIA, maternal immune activation; IL, interleukin; HLA-G, human leukocyte antigen-G; DSM, diagnostic and statistical manual of mental disorders; SAPS, scale for the assessment of positive symptoms; SANS, scale for the assessment of negative symptoms; MINI,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; IL, interleukin; I-FABP, intestinal fatty acid binding protein; 8-OHdG, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; PBS, phosphate-buffered saline; RA, room air; ZO, zonula occludensHyperoxia; Intestinal fatty acid binding protein; Occludin; Zonula occludens
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ALNC, axillary lymph node cells; CFU, colony forming unit; CIA, collagen-induced arthritis; EC, epicutaneous; FCS, fecal calf serum; IFN-γ, interferon gamma; Ig, immunoglobulin; IL, interleukin; NOD, non-obese diabetic mice; OVA, ovalbumin; PBS, phosphate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Caffeine; Anti-inflammatory; LPS; NF-κB; MAPKsNF-κB, nuclear factor kappa B; MAPKs, mitogen-activated protein kinases; LPS, lipopolysaccharide; NO, nitric oxide; iNOS, nitric oxide synthase; COX-2, cyclooxygenase-2; IL, interleukin; IKK, IκB kinase; IκB,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ARE, antioxidant response element; GCLM, glutamate–cysteine ligand modifier subunit; HMOX1, heme oxygenase I; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; LPS, lipopolysaccharide; NQO1, NAD(P)H quinone oxidoreductase; Nrf2, nuclear factor eryth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; CNS, central nervous system; COX, cyclooxygenase; CSF, cerebrospinal fluid; EAAT2, excitatory amino acid transporter 2; GWAS, genome-wide association study; HLA, human leukocyte antigen; IFN, interferon; IL, interleukin; KYP, kynurenine pathway; LPS, lipo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; FFA, free fatty acid; GDM, Gestational Diabetes Mellitus; HFS, High Fat and Sucrose; IL, Interleukin; LF, Low Fat; LPS, Lipopolysaccharide; T2D, type 2 diabetes; TG, triacylglycerol; TLR, toll-like receptor; TNF, tumour necrosis factorInflammation; Fetal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; HSV-1; Viral vectors; Gene therapy; Retina; Inflammation; IL-6; IL-10HSV, herpes simplex virus; AdV, adenovirus; AAV, adeno-associated virus; NHP, non-human primate; IL, interleukin; TLR, Toll-Like Receptors; pfu, plaque forming units; PR, photoreceptors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; HIV, human immunodeficiency virus; AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; IL, interleukin; IFN, interferon; TNF, tumor necrosis factor; TRAIL, TNF-related apoptosis inducing ligands; DC, dendritic cells; NK, natural killer; MAC, membrane-attack complex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Cystine; IL-6; IL-10; Sepsis; Anti-inflammatoryGSH, glutathione; CT, cystine/theanine; IL, interleukin; TNF, tumour necrosis factor; V, vehicle; SIRS, systemic inflammatory response syndrome; MOF, multiple organ failure; ROS, reactive oxygen species; Mϕ,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; MCNS, minimal change nephrotic syndrome; IL, interleukin; GBM, glomerular basement membrane; CD, cluster of differentiation; INS, idiopathic nephrotic syndrome; RSV, respiratory syncytial virus; Flu, influenza virus; PIV, parainfluenza virus; PBMC, periph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HHP, high hydrostatic pressure; IFN, interferon; IG, intragastric; IL, interleukin; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviation; SPT, skin prick test; PN, Ara h 2 in pean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; PBMC, peripheral blood mononuclear cells; Abs, antibodies; Ig, Immunoglobulin; Th, T helper; TLR, toll like receptor; LGG, Lactobacillus rhamnosus GG; IL, Interleukin; AD, atopic dermatitis; MIF, microimmunofluorescence; MOI, multiplicity of infection; IF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; IL, interleukin; WT-C, wild-type control group; KO-C, ST2 knockout control group; WT-I, wild-type inflammatory group; KO-I, ST2 knockout inflammatory group; CK, creatine kinase; AST, aspartate transaminase; Vdii, volume density of inflammatory infiltrate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; OAK, osteoarthritis of the knee; COX, cyclooxygenase; LMWF-5A, molecular weight fraction of human serum albumin under 5000 Da; PG, prostaglandin; IL, interleukin; TNF, tumor necrosis factor; qPCR, quantitative real-time polymerase chain reaction; PGE2, pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Citrus limonin glucoside; Monocytes; T lymphocytes; Cytokines; Overweight/obese humansAPC, allophycocyanin; BMI, body mass index; CRP, C-reactive protein; IFN, interferon; IL, interleukin; LDL, low-density lipoprotein; LG, limonin glucoside; LPS, lipopoly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; 6′-O-Acetyl mangiferin; Inflammation; LPS; Iris rossii baker; Raw264.7NO, nitric oxide; OAM, 6′-O-acetyl mangiferin; RAW, murine macrophage-like RAW 264.7 cells; IL, interleukin; TNF-α, tumor necrosis factor-α; PGE2, prostaglandin E2; ERK, extracellular s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; CNS, central nervous system; CsA, cyclosporine A; EAE, Experimental autoimmune encephalomyelitis; IL, interleukin; MOG, myelin oligodendrocyte glycoprotein; MS, multiple sclerosis; NFAT, Nuclear factor of activated T-cells; PLP, proteolipid protein; ROR-γ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; BMI, body mass index; CD, cluster of differentiation; CRP, C-reactive protein; FSC, forward scatter; GLP-1, glucagon-like peptide-1; HbA1c, hemoglobin A1c; HOMA, homeostasis model assessment; IFN-γ, interferon gamma; IL, interleukin; NK cells, natural kil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; APC, allophycocyanin; CKD, chronic kidney disease; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FITC, fluorescein isothiocyanate; IFN, interferon; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; LPS, lipopolysaccharide; mAb, monoclonal antibody; MFI,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; AD, atopic dermatitis; BrdU, bromodeoxyuridine; FBS, fetal bovine serum; HMC-1, human mast cell line cells; IL, interleukin; IMDM, Isocove’s Modified Dulbecco’s Medium; MDM2, mouse double minute2; TR, tryptanthrin; TSLP, thymic stromal lymphopoietinTrypta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Palmitic acid; Oleic acid; Functional magnetic resonance imaging; Cytokines; Brain activationFA, fatty acid; fMRI, functional magnetic resonance imaging; HOA, low PA, high OA diet; HPA, high PA diet; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MUFA, monouns
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; AF, annulus fibrosus; IVD, intervertebral disc; IL, interleukin; TNF-α, tumor necrosis factor-α; DMEM, Dulbecco׳s Modified Eagles Media; ELISA, Enzyme linked immunosorbant assayAnnulus fibrosus; Intervertebral disc degeneration; TNF-α; Mechanical stretch;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Chronic rhinosinusitis with nasal polyps; IL-5; IL-10; Poly(IC); Toll-like receptorCOX, cyclooxygenase; CRSwNP, chronic rhinosinusitis with nasal polyps; DNPCs, dispersed nasal polyp cells; IFN, interferon; IL, interleukin; PG, prostaglandin; Poly(IC), po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; CIS, checklist individual strength; CNS, central nervous system; CSF, cerebrospinal fluid; EDSS, expanded disability status scale; HADS, hospital and anxiety depression scale; HRQL, health-related quality of life; IL, interleukin; MS, multiple sclerosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; Alternate-day fasting; Calorie restriction; Liver; Inflammation; MouseADF, alternate-day fasting; ANOVA, analysis of variance; CHD, chow diet; CRP, C-reactive protein; ER, energy restriction; H&E, hematoxylin and eosin; HFD, high-fat diet; IL, interleukin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; BET, bacterial endotoxins test; IL, interleukin; IS, International Standard(s); LAL, Limulus amebocyte lysate; LRSC, leukoreduction system chamber; LTA, lipoteichoic acid; MAT, monocyte activation test; Pam3CSK4, Tripalmitoyl-S-glyceryl-L-Cys-Ser-(Lys)4;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترلوکین‌ها; DCs, dendritic cells; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; IFN, interferon; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MAP kinases, mitogen-activated protein kinases; MFI, mean fluorescence intensity; PI, proportional index; PMP, 1-phenyl-3-methyl-5-p