آشنایی با موضوع

مالون دی آلدهید(به انگلیسی: malondialdehyde)همانگونه که از نامش پیداست ترکیبی آلدهیدی، فعال و بسیار واکنش پذیر است و در بدن انسان از پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع تولید می شود. بنابراین با اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید در نمونه های بیولوژیک مختلف می توان به میزان پراکسیداسیون چربی ها پی برد و از آن به عنوان یک نشانگر برای اندازه گیری سطح استرس اکسیداتیو در یک موجود زنده استفاده نمود. از طرفی چون مالون دی آلدهید خود ترکیبی فعال و بسیار واکنش پذیر است با حمله به مولکولهای دیگر، ضمن اتصالی کووالان و محکم، عملکرد مولکولها و نهایتا عملکرد سلول را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال اتصال مالون دی آلدهید به مولکولهای پروتئینی، محصولات نهایی لیپوکسید شده پیشرفته (ALE= Advanced Lipoxidation End-products) را بوجود می آورد. همچنین اتصال مالون دی آلدهید به بازهای پورینی در ساختمان DNA سبب خاصیت جهش زایی، آتروژنی و سرطان زایی مالون دی آلدهید می شود. کیت سنجش مالون دی آلدهید محصول شرکت ZellBio آلمان روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد رابرای اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید و آگاهی از پراکسیداسیون لیپیدی در نمونه های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموژنه، لیزات سلولی و مایع محیط کشت فراهم می کند. بطور خلاصه مالون دی آلدهید با تیو باربیتیوریک اسید(TBA) در دمای بالا، واکنش داده و محصول صورتی رنگی تولید می کند که با روش رنگ سنجی در طول موج nm540-530 اندازه گیری می شود. با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک نشانگر پراکسیداسیون چربی ها و همچنین عملکرد منفی آن در برابر سلامت، نیاز به ارزیابی مالون دی آلدهید در تحقیقات تغذیه ای و پزشکی همچنان احساس می شود. مالون دی آلدهید (MDA) یکی از محصولات نهایی پراکسیداسیون لیپیدی است که یک ابزار تشخیصی برای آنالیز ناباروری است. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) با موفولوژی اسپرم انسان است. تعداد 30 نمونه سمن شامل 15 بیمار تراتواسپرمیک با مورفولوژی کمتر از 14%، به عنوان گروه مورد مطالعه و 15 نمونه نرمال به عنوان گروه کنترل از مرکز ناباروری جمع آوری گردید. برای تشخیص مورفولوژی اسپرم از روش عمومی رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین استفاده شد. آنالیز سمن به مدت یک ساعت مطابق با دستورالعمل( WHO(1999 انجام شد. سطوح TAC و MDA پلاسمای سمینال به ترتیب با روش های عمومی FRAP و TBARS اندازه گیری گردید. متوسط میزان TAC در مایع سمن مردان سالم به طور معنی داری بالاتر از مردان تراتواسپرمیک بود (0. 038= p). در مقابل سطح MDA در گروه کنترل به طور معنی داری کمتر از مردان تراتواسپرمیک بود (0. 034=p). نتایج ما همچنین یک ارتباط منفی معنی‌داری بین سطح مالون دی آلدهید مایع سمینال و مورفولوژی اسپرم (0. 001›p) و یک ارتباط مثبت معنی داری بین سطح TAC و مورفولوژی اسپرم (0. 005=p) بین افراد نرمال و تراتواسپرمیک را نشان داد. پیشنهاد می‌شود که یکی از مکانیسم‌های احتمالی مرتبط با مورفولوژی پایین اسپرم، پراکسیداسیون لیپیدی و نقص آنتی اکسیدانی در افراد تراتواسپرمیک باشد. بنابراین تعیین MDA و TAC می تواند به تشخیص زود هنگام کمک کند، و درمان با آنتی اکسیدان از آسیب بیش از حد ناشی از استرس اکسیداتیو جلوگیری می‌کند. بزاق یک مایع بیولوژیک کامل مشتمل بر آنزیم ها، هورمون ها، ترکیبات ضدباکتریایی، الکترولیت ها و اجزای انتقال یافته از خون است. لذا از لحاظ عملی تقریباً با سرم برابری می کند. به دست آوردن نمونه بزاق جهت مطالعات در مقایسه با نمونه خون روش کم تهاجمی تری می باشد و می تواند برای بیماران هم آسان تر باشد. سطح MDA بزاق به وسیله روشی بر مبنای واکنش با Thiobarbituric acid (TBA) در دمای 96 تا 100 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. در این روش MDA و TBA بر یکدیگر اثر گذاشته و حاصل آن کمپلکس صورتی رنگ است. به این منظور 100 lµ از نمونه را با 900 lµ آب مقطر رقیق کرده و به آن 500 lµ معرف TBA اضافه شد. برای تهیه معرف 100 میلی لیتر آب مقطر 5/0 گرم NaOH، 67/0 گرم تیوباربیتوریک اسید و 100 میلی لیتر اسید استیک با هم مخلوط گردید. نمونه حاوی معرف به مدت یک ساعت در دمای 90 درجه سانتی گراد حرارت داده شد و پس از سرد شدن نمونه ها به مدت 10 دقیقه در g 4000 سانتریفوژ شد. سپس مایع رویی جدا گردید و میزان جذب نوری نمونه ها، با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج 535 نانومتر، خوانده شد. بر اساس مقایسه با نمودار استاندارد نتایج حاصل گردید و میزان MDA بر حسب میکرو مول بر میلی لیتر محاسبه شد
در این صفحه تعداد 488 مقاله تخصصی درباره مالون دی آلدهید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی مالون دی آلدهید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Keywords:
8-HQC; 8-hydroxyquinoline; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; DAPI; 4′,6-diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride; FW; fresh weight; H2O2; hydrogen peroxide; KI; potassium iodide; MDA; malondialdehyde; NS; nanosilver; PBS; phosphate-buffered s
Keywords:
AFM; atomic force microscopy; AIR; alcohol insoluble residues; Ara; arabinose; CI; chilling injury; CSP; chelator-soluble pectin; Gal; galactose; GalA; galacturonic acid; Glu; glucose; HG; homogalacturonan; Man; mannose; MDA; malondialdehyde; MW; molecula
Keywords:
CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NaCl; sodium chloride; ROS; reactive oxygen species; –SH; sulfhydryl groups; SOD; superoxide dismutase; Vinblastine; Gastrointestinal disorders; Constipation; Oxi
Keywords:
2-DR; 2-deoxyribose; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; LA; (R,S)-lipoic acid; MDA; malondialdehyde; ROS; reactive oxygen species; TBA; thiobarbituric acid; 2-Deoxyribose degradation assay; Hydroxyl rad
Keywords:
AGM; agmatine; CRP; C-reactive protein; CK-MB; creatine kinase-MB isoenzyme; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LDH; lactate dehydrogenase; LPS; lipopolysaccharides; MDA; malondialdehyde; GSH; reduced glutathio
Keywords:
As; arsenic; BHT; butylated hydroxytoluene; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; CKXs; cytokinin oxidase; CRE1; CTK response 1; CTK; cytokinin; DEAE; donediethyl-aminoethanol; DMA; dimethylated arsenic; MDA; malondialdehyde; PCs; phytochelatins; POD; peroxida
Keywords:
APX; ascorbate peroxidase; ASA; reductive ascorbate; BAFs; bioaccumulation factors; CAT; catalase; GPX; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; reductive glutathione; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NO; nitric oxide; Put; pu
Keywords:
CPA1; Cation/proton Antiporter 1; MDA; Malondialdehyde; NHX; Na+-H+ exchanger; ORF; Open reading frame; PCR; Polymerase chain reaction; PBS; Phosphate buffered saline; SOS; Salt Overly Sensitive; TBA; Thiobarbituric acid; UV-2450; UV–vis spectrophotomet
Keywords:
ADMA; asymmetric dimethylarginine; DDAH; dimethylarginine dimethylaminohydrolase; MDA; malondialdehyde; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; HPLC; high-performance liquid chromatography; PPARα; peroxisome pro
Keywords:
ACC; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate; CAT; catalase; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate; IAA; indole-3-acetic acid; MDA; malondialdehyde; NBT; nitroblue tetrazolium; PGPR; plant growth-promoting rhizobacteria; POD; peroxida
Keywords:
APX; ascorbate peroxidase; DMTU; dimethylthiourea; MDA; malondialdehyde; NBT; nitroblue tetrazolium; PMSF; phenylmethylsulfonyl fluoride; POD; peroxidase; PVPP; polyvinylpolypyrrolidone; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; Amylase; Bu
Keywords:
Polyamines; Brassinosteroids; Salt stress; Symbiosis; Medicago truncatula; PAs; polyamines; BRs; brassinosteroids; Put; putrescine; Spd; spermidine; Spm; spermine; Cad; cadaverine; Homspd; homospermidine; MDA; malondialdehyde; Pro; proline; NFR; nitrogen
Keywords:
ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; SCP; Scopolamine; ROS; reactive oxygen species; MDA; malondialdehyde; SH; Thiol; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; CAT; catalase DPPH: 1,1-diphenyl −2-picrylh
Keywords:
DAB; 3,3-diaminobenzidine; ECS; Glutamylcysteine synthetase; GS; Glutathione synthetase; GSH; Reduced glutathione; GSSG; Glutathione disulfide; H2O2; Hydrogen peroxide; MDA; Malondialdehyde; MV; Methyl viologen; NBT; Nitro blue tetrazolium; Os; Oryza sati
Keywords:
8-OHdG; 8-hydroxygluanine; ARE; antioxidant response element; GSK3β; glycogen synthase kinase 3β; HO-1; hemeoxygenase-1; LDH; lactate dehydrogenase; MDA; malondialdehyde; NQO1; NADPH quinone oxidoreductase 1; Nrf2; nuclear factor erythroid 2-related fac
Keywords:
Antioxidant defense enzymes; Cotton; Gossypium hirsutum; Nanoparticles; Plant growth promoting compounds; Phycomolecules; CAT; catalase; SOD; superoxidedismutase; POX; peroxidase; ROS; reactive oxygen species; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde
Keywords:
AC; activated charcoal; BA; benzoic acid; CAT; catalase; CN−; cyanide; EERB; ethanol extracts of root bark; ML; middle lamella; MDA; malondialdehyde; POD; peroxidase; SOD; superoxide dismutase; SRL; specific root length; WERB; water extracts of root bar
Keywords:
PCr; phosphocreatine; MGO; Methylglyoxal; FBS; fetal bovine serum; HUVEC; human umbilical vein endothelial cell; LDH; lactate dehydrogenase; MDA; malondialdehyde; SOD; superoxide dismutase; ROS; reactive oxygen species; MMP; mitochondrial membrane potenti
Keywords:
CAT; catalase; ERF; ethylene response factor; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; POD; peroxidase activity; ROS; reactive oxygen species; RWC; relative water content; SOD; superoxide dismutase; VLCFAs; very-long-chain fatty acids; Maize; Etheph
Keywords:
Antioxidative enzymes; Cadmium; Genetic variability; Lead; Phytotoxicity; Photosynthetic pigments; CAT; catalase; SOD; superoxidedismutase; POX; peroxidase; ROS; reactive oxygen species; Pb; lead; Cd; cadmium; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde
Keywords:
DREB; Abiotic stress; Salt and drought tolerance; ROS metabolism; Tamarix hispida; EL; Electrolyte leakage; MDA; Malondialdehyde; POD; Peroxidase; ROS; Reactive oxygen species; SOD; Superoxide dismutase; ABA; Abscisic Acid; COR; Cold-Responsive; qRT-PCR;
Keywords:
SA; Salicylic acid; SNP; Sodium nitroprusside; Ni; Nickel; SOD; Superoxide dismutase; CAT; Catalase; O2•−;  Superoxide anion radical; ROS; Reactive oxygen species; LOX; Lipoxygenase; MDA; Malondialdehyde; TCA; Trichloroacetic acid; TBA; Thiobarbituri
Keywords:
BHA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxyltoluene; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; MDA; malondialdehyde; LDL; low-density lipoprotein; HDL; high-density lipoprotein; EOM; essential oils mixture; ALT; alanine aminotransferase; AST; asparta
Keywords:
APX; Ascorbate peroxidase; CAT; Catalase; FCR; Leaf ferric chelate reductase; MDA; Malondialdehyde; NBT; Nitroblue tetrazolium; POD; Peroxidases; ROS; Reactive oxygen species; SOD; Superoxide dismutase; TBA; Thiobarbituric acid; TCA; Trichloroacetic acid;
Keywords:
CAT; catalase; COX-2; cycloxygenase-2; GPx; glutathione peroxidase; GRd; glutathione reductase; GSH; glutathione; GUI; gastric ulcer index; IL-1β; interleukin-1β; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LPO; lipid peroxidation; MDA; malondialdehyde; NF-Î
Keywords:
NO; nitric oxide; NMDA; N- methyl-D-aspartate; NOS; NO synthase; WHO; world health organization; MDA; Malondialdehyde; i.p.; intraperitoneal; GC/MS; Gas chromatography–mass spectrometry; MPE; maximal possible effect; TBA; thiobarbituric acid; S.E.M.; st
Keywords:
ABA; abscisic acid; AQPs; aquapotins; Chl; chlorophyll; CTK; cytokinin; EL; electrolyte leakage; GA; gibberellic acid; IAA; indole-3-acetic acid; LSD; least significance difference; MDA; malondialdehyde; Mg-CHT; Mg-chelatase; NIPs; nodulin 26-like intrins
Keywords:
AChE EA; acetyl cholinesterase enzymatic activity; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BT; beam test; CLB; circular large beam; CSB; circular small beam; GSH; glutathione; MDA; malondialdehyde; MLR; mesencephalic locomotor region; PD; Parkinson’s d
Keywords:
PB; physapubenolide; ROS; reactive oxygen species; TIGAR; TP53-induced glycolysis and apoptosis regulator; NAC; N-acetylcysteine; PCD; programmed cell death; ADR; Adriamycin; MDA; Malondialdehyde; AO; acridine orange; Physapubenolide; Apoptosis; Autophagy
Keywords:
GC–MS; gas chromatography-mass spectroscopy; IL-1β; interleukine-1β; MDA; malondialdehyde; MPO; myeloperoxidase; ST; Schizonepeta tenuifolia; STVO; volatile oil from Schizonepeta tenuifolia; TCM; Traditional Chinese Medicine; TNF-α; tumor necrosis fa