آشنایی با موضوع

ماده سردکننده یا ماده سردساز یا مبرد به ماده‌ای خالص یا مخلوطی از مواد اطلاق می‌شود که به طور متداول در حالت سیال قرار دارند و در چرخه‌های تبریدی و پمپ‌های حرارتی استفاده می‌شوند. برای انتقال حرارت از داخل یک محفظه یا اتاق به خارج آن محیط، احتیاج به یک واسطه یا مبرد است. در یک سیستم سرد کننده مکانیکی استاندارد، عمل گرفتن حرارت با تبخیر مایعی در دستگاه تبخیر (Evaporator)، و پس دادن آن در دستگاه تقطیر (Condenser) صورت می گیرد و این امر باعث تغییر حالت ماده سرمازا از بخار به مایع می گردد. مایعاتی که بتوانند به سهولت از مایع به بخار و بالعکس تبدیل شوند به عنوان واسطه انتقال حرارت به کار برده می شوند، زیرا این تغییر حالت باعث تغییر حرارت نیز می گردد. برخی از این مواد سرمازا از مواد دیگر مناسب تر هستند. در اصل ماده سرما به علت نقطه جوش منفی وقتی از طریق لوله ها به محیط گرم میرسد از مایع به گاز تبدیل شده است و برای انجام این کار نیاز دارد که گرمای محیط را جذب کند پس گرمای محیط را میگیرد به گاز تبدیل میشود و از طریق کمپرسور کشیده شده توسط کندانسور به مایع تبدیل میشود و باز هم به محیط برگشت داده میشود و این سیکل همچنان ادامه دارد. خواص مواد سرمازا: ۱ـ دما و فشار جوش و چگالش: در مایعات سرمازا، دمای تبخیر چگالش، فشار را تعیین می کند. فشار چگالش بالا ممکن است منجر به نشت از دستگاه و ایجاد حوادث شود. ۲ ـ دمای انجماد و بحرانی: مایع سرمازا باید دارای دمای انجماد پایین باشد تا از ایجاد انسداد توسط ماده سرمازا در هنگام عملیات سردسازی جلوگیری می شود. ۳ ـ گرمای نهان تبخیر و گرمای ویژه ماده سرمازا: از آنجایی که اکثر مواد سرمازای مورد استفاده از یک چرخه مایع و بخار عبور می کنند و گرمایی که هرپوندآنها جذب می کند، بیشتر گرمای تبخیر است، هرچه ظرفیت گرمای نهان تبخیر ماده سرمازا بیشتر باشد، گاز کمتری باید فشرده شود. گرمای ویژه بالا در بخار مواد سرمازا، یک عامل مطلوب است. ۴ ـ میزان فشردگی: توصیه می شود که ماده سرمازا از میزان فشردگی پایین برخوردار باشد تا قیمت اولیه کمپرسور وانرژی مورد نیاز عملیات کاهش یابد. ۵ ـ چگالی مایع و گرانروی مواد سرمازا: چگالی همراه با گرانروی باید در عملیات فشردگی مورد نظر قرار گیرد. برای لوله های طویل،گرانروی کم مایع سرمازا مطلوب است تا ازافت فشاردر دهانه ها و لوله ها جلوگیری نماید.

در این صفحه تعداد 399 مقاله تخصصی درباره ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Nanofluid; Nanoparticle; Refrigerant; Oil; Aggregation; Adsorption layer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Material compatibility; Polymer; Refrigerant; Swelling test; Organic rankine cycle; ORC; Low GWP working fluid; Refrigeration; Chemical stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Refrigerant; 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene; Ionic liquid; Phase equilibrium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Pump; Loop heat pipe; Energy recovery; Refrigerant; Mass flow rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Refrigerant; Non-adiabatic capillary tube; Mass flow rate correlation; Continuous capillary model; Dimensionless parameter; Buckingham theorem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Refrigerant; Refrigeration cycle; Stepped pressure cycle; Lorenz cycle; Cycle analysis; Experiment; Frigorigène; Cycle frigorifique; Cycle à plusieurs niveaux de pression; Cycle de Lorenz; Analyse de cycle; Expérience;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Oil; Refrigerant; Self-assembled monolayer; Surface roughness; Wetting; Huile; Frigorigène; Monocouche auto-assemblée; Rugosité de surface; Mouillage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; District heating; District cooling; Refrigerant; Urban energy systems; Heat pump;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Binary mixture; Phase equilibrium; Regular solution theory; Margules expansion; Refrigerant; Mélange binaire; Équilibre de phase; Théorie de solution régulière; Détente de Margules; Frigorigène;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Electrical capacitance tomography; Refrigerant; Void fraction; Maximum dry angle; Tomographie à capacitance électrique; Frigorigène; Fraction de vide; Angle sec maximal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Helmholtz free energy; Equation of state; Binary mixture; R290; R134a; Refrigerant; Émulsion de paraffine; Corrélation; Transfert de chaleur; Écoulement laminaire; Coefficient de transfert de chaleur; Propriétés thermiques; Puissance de chauffage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Refrigerant; Saturated liquid density; Critical temperature; Critical density; Scaling law; Law of rectilinear diameter; Frigorigène; Densité de liquide saturé; Température critique; Densité critique; Loi d’échelle; Loi du diamètre rectiligne;