آشنایی با موضوع

ماده سردکننده یا ماده سردساز یا مبرد به ماده‌ای خالص یا مخلوطی از مواد اطلاق می‌شود که به طور متداول در حالت سیال قرار دارند و در چرخه‌های تبریدی و پمپ‌های حرارتی استفاده می‌شوند. برای انتقال حرارت از داخل یک محفظه یا اتاق به خارج آن محیط، احتیاج به یک واسطه یا مبرد است. در یک سیستم سرد کننده مکانیکی استاندارد، عمل گرفتن حرارت با تبخیر مایعی در دستگاه تبخیر (Evaporator)، و پس دادن آن در دستگاه تقطیر (Condenser) صورت می گیرد و این امر باعث تغییر حالت ماده سرمازا از بخار به مایع می گردد. مایعاتی که بتوانند به سهولت از مایع به بخار و بالعکس تبدیل شوند به عنوان واسطه انتقال حرارت به کار برده می شوند، زیرا این تغییر حالت باعث تغییر حرارت نیز می گردد. برخی از این مواد سرمازا از مواد دیگر مناسب تر هستند. در اصل ماده سرما به علت نقطه جوش منفی وقتی از طریق لوله ها به محیط گرم میرسد از مایع به گاز تبدیل شده است و برای انجام این کار نیاز دارد که گرمای محیط را جذب کند پس گرمای محیط را میگیرد به گاز تبدیل میشود و از طریق کمپرسور کشیده شده توسط کندانسور به مایع تبدیل میشود و باز هم به محیط برگشت داده میشود و این سیکل همچنان ادامه دارد. خواص مواد سرمازا: ۱ـ دما و فشار جوش و چگالش: در مایعات سرمازا، دمای تبخیر چگالش، فشار را تعیین می کند. فشار چگالش بالا ممکن است منجر به نشت از دستگاه و ایجاد حوادث شود. ۲ ـ دمای انجماد و بحرانی: مایع سرمازا باید دارای دمای انجماد پایین باشد تا از ایجاد انسداد توسط ماده سرمازا در هنگام عملیات سردسازی جلوگیری می شود. ۳ ـ گرمای نهان تبخیر و گرمای ویژه ماده سرمازا: از آنجایی که اکثر مواد سرمازای مورد استفاده از یک چرخه مایع و بخار عبور می کنند و گرمایی که هرپوندآنها جذب می کند، بیشتر گرمای تبخیر است، هرچه ظرفیت گرمای نهان تبخیر ماده سرمازا بیشتر باشد، گاز کمتری باید فشرده شود. گرمای ویژه بالا در بخار مواد سرمازا، یک عامل مطلوب است. ۴ ـ میزان فشردگی: توصیه می شود که ماده سرمازا از میزان فشردگی پایین برخوردار باشد تا قیمت اولیه کمپرسور وانرژی مورد نیاز عملیات کاهش یابد. ۵ ـ چگالی مایع و گرانروی مواد سرمازا: چگالی همراه با گرانروی باید در عملیات فشردگی مورد نظر قرار گیرد. برای لوله های طویل،گرانروی کم مایع سرمازا مطلوب است تا ازافت فشاردر دهانه ها و لوله ها جلوگیری نماید.
در این صفحه تعداد 343 مقاله تخصصی درباره ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Refrigerant; Phase behavior; Hydrocarbon; Ionic liquidFrigorigène; Comportement de phase; Hydrocarbure; Liquide ionique
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Refrigerant; HFO-1336mzz(E); Critical parameters; Vapor pressure; Thermodynamic property; Frigorigène; HFO-1336mzz(E); Paramètres critiques; Pression de vapeur; Propriétés thermodynamiques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Refrigerant; Lubricant; Excess molar volume; Statistical mechanics; Artificial neural network; Frigorigène; Lubrifiant; Volume molaire en excès; Mécanique statistique; Réseau neuronal artificiel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Nanofluids; Nanoparticles; Solubility; Surface tension; Viscosity; Refrigerant; Nanofluides; Nanoparticules; Solubilité; Tension superficielle; Viscosité; Frigorigène;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Falling film evaporation; Boiling heat transfer; Refrigerant; Enhanced tube; R134a; R123; Évaporation du film tombant; Transfert de chaleur en ébullition; Frigorigène; Tube amélioré; R134a; R123;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Normal boiling point; Refrigerant; Property prediction; Artificial neuron network; Molecular groups; Topological indexPoint d'ébullition normal; Frigorigène; Prévision de propriété; Réseau neuronal artificiel; Groupes moléculaires; Indice topologique
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Energy performance indicator; Night blinds; Pack optimisation; pipelines of split air conditioning systems; Supermarket energy efficiency; Supermarket refrigeration analysis; Trading intensity; Life-cycle cost analysis; Refrigerant; Split air conditioning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; Data center; Air conditioning; Physical modeling; Thermal management; Aisle partition; Aisle containment; Refrigerant; Self-assembled monolayer; WettingCentre de données; Conditionnement d'air; Modélisation physique; Gestion thermique; Partition d'allées;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده سردکننده، ماده سردساز، مبرد، مواد سرمازا; CFC; chloro-fluorocarbon; HFC; hydro-fluorocarbon; HCFC; hydro-chlorofluorocarbons; AAD%; Absolute Average Deviation; FBP; Fermeglia-Bertucco-Patrizio; EF; Eslami and Farrokhnia; SPB; Sheikh-Papari-Boushehri; ISM; Ihm-Song-Mason; EOS; equation