آشنایی با موضوع

در آمار انحراف معیارکه با نمادσ نشان داده می‌شود یکی از شاخص‌های پراکندگی است که نشان می‌دهد به طور میانگین داده‌ها چه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه‌ای از داده‌ها نزدیک به صفر باشد، نشانه آن است که داده‌ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ در حالی که انحراف معیار بزرگ بیانگر پراکندگی قابل توجه داده‌ها می‌باشد. انحراف معیار برابر با ریشه دوم واریانس است. خوبی آن نسبت به واریانس، این است که هم بعد با داده‌ها می‌باشد. انحراف معیار برای تعیین ضریب اطمینان در تحلیل‌های آماری نیز به کار می‌رود. در مطالعات علمی، معمولاً داده‌های با انحراف معیار بیشتر از دو به عنوان داده‌های پرت در نظر گرفته و از تحلیل، خارج می‌شوند. در خصوص داده هایی با توزیع نرمال، انحراف معیار یا SD شاخصی است که چگونگی پراکندگی داده های حاصل از یک سنجش در اطراف میانگین در جمعیت مورد مطالعه یا افراد شرکت کننده را نشان می دهد و واحد آن با واحد داده مورد سنجش یکسان است. چنانچه داده ها با حرف X و میانگین داده ها با حرف M نشان داده شود، اختلاف هر داده با میانگین بصورت (Xi – M)Sigma و مجموع اختلاف هر داده با میانگین با (Xi – M)Sigma نشان داده می شود. توجه به فرمول فوق، اشکالی را مطرح می کند. چون در خصوص میانگین حسابی داده ها این مجموع اختلافات همواره صفر می شود، دو حالت وجود دارد. حالت اول: همه داده ها با میانگین برابری می کرده اند و اختلافشان صفر بوده و لذا مجموع اختلافات صفر بدست آمده است. حالت دوم: برخی داده ها از میانگین بالاتر و برخی از میانگین پایین تر بوده اند، به گونه ایی که مجموع اختلاف داده های بالاتر و پایین تر از میانگین، صفر شده است. برای رهایی از این مشکل با مربع نمودن اختلافات، جهت تغییر حذف می شود و شق دوم مسئله دیگر متصور نخواهد بود. به عبارتی می توان گفت: (Xi – M)2 هرگز در مواردی که برخی داده ها بزرگتر و برخی داده ها کوچکتر از میانگین باشند، عبارت مجموع مربعات اختلاف از میانگین، صفر نخواهد شد. به نظر می‌رسد که نخستین بار، کارل پیرسون در نوشته‌های خود در سال ۱۸۹۴ از واژه انحراف معیار استفاده کرده‌است. این واژه جایگزینی برای واژه‌هایی شده‌است که پیش از آن مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

در این صفحه تعداد 584 مقاله تخصصی درباره انحراف معیار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انحراف معیار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; IC50, half maximal inhibitory concentration; SD, standard deviation; ATP, adenosine triphosphate; NAD, nicotinamide adenine dinucleotide; NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphated-Arabinose; Growth inhibition; Caenorhabditis elegans; Aldopentose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; HDL, high-density lipoprotein; HLA-DR, human leukocyte antigen D-related; HMG-CoA, 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A; hsCRP, high-sensitivity C-reactive protein; LDL, low-density lipoprotein; SD, standard deviation; TgAb, thyroglobulin antibodies; TPO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; HDL, high-density lipoprotein; HOMA1-IR, the homeostatic model assessment 1 of insulin resistance ratio; hsCRP, high-sensitivity C-reactive protein; LDL, low-density lipoprotein; PPAR-α, peroxisome proliferator-activated receptor-α; SD, standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; HUA, hyperuricemia; UA, uric acid; BMI, body mass index; SD, standard deviation; OR, odds ratio; CI, confidence intervalPrevalence; Hyperuricemia; Risk factors; Post-menopausal; Cross-sectional study
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; DW, dry weight basis; NP-HPLC/FLD/DAD, normal phase-high-performance liquid chromatograph/fluorescence detection/diode-array detection; PC-8, plastochromanol-8; SD, standard deviation; T, tocopherol; T3, tocotrienolSea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; DI, Dry Immersion; COP, Center of pressure; SD, Standard deviation; ANOVA, Analysis of varianceHuman; Balance; Postural corrective responses; Microgravity; Dry Immersion; Weight-bearing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AAP, American Academy of Pediatrics; d′, Accuracy; HTR, Hit Reaction Time; INMA, INfancia y Medio Ambiente Project; SDQ, Strengths and Difficulties Questionnaire; SD, Standard Deviation; TV, TelevisionNormal development; Child and adolescent health; Epide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CPA, chronic pulmonary aspergillosis; ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis; IPA, invasive pulmonary aspergillosis; SD, standard deviation; Asp, Aspergillus; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; BMI, body mass index.Aspergillus species; Ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BurnCase 3D; Software; Total body surface area; Burn size estimation; BurnsBSA, body surface area; CI, confidence interval; ICC, inter-class correlation; Min, minimum; Max, maximum; SD, standard deviation; TBSA, total body surface area
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Computed tomography (CT); Gastrointestinal tract; Esophagus; SherbetCT, computed tomography; DLP, dose length product; CTDIvol, computed tomography dose index; MDCT, multidetector computed tomography; SD, standard deviation; s, seconds
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; ABSI, Abbreviated Burn Severity Index; MDB, maximal documented degree of burn of all affected body parts of the burned patient; TBSA, total body surface area burned; SD, standard deviation; no., numberBurns; Aetiology; Causes; Location; Gender; Switzerlan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; SZ, schizophrenia; C1, one-carbon; Hcy, homocysteine; ROS, reactive oxygen species; SAM, S-adenosylmethionine; DNMT, DNA methyltransferase; FFQ, food frequency questionnaire; 24HDR, 24-hour dietary recall; RBC, red blood cell; SD, standard deviation; WMD,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; WS, water storage; MSWP, midday stem water potential; ETc, potential evapotranspiration rate; Crel, tree relative canopy cover; ETa, actual evapotranspiration rate; ETrel, relative evapotranspiration; RMSE, root mean square error; SD, standard deviation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; SD, standard deviation; BMI, body mass index; OBI, obesity index; WC, waist circumference; HC, hip circumference; WHR, waist hip ratio; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; FBS, fasting blood sugar; FI, fasting insulin; HbA1c, glyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Online gambling; Internet gambling; Problem gambling; Adolescent gambling; ESPAD dataESPAD, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs; SOGS-RA, South Oaks Gambling Screen-Revised for Adolescents; SD, Standard deviation; M, mean; ORs, odds
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Ankle sprain; Ankle instability; Range of motion; Proprioception deficits; Joint position senseROM, range of motion; AE, absolute error; VE, variable error; DE, direction error; JPS, joint position sense; SD, standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; SFT, Senior Fitness Test; BMI, body mass index; AC, arm curl test; CS, chair stand test; BS, back scratch test; UG, 8 ft up and go test; Step, 2-min step test; HG, hand grip test; SLS, single leg stance test; AG, age group; SD, standard deviation; ES, eff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality; CV, coefficient of variation; DHPSA, Dental Health Professional Shortage Area; FPL, federal poverty level; NSCH, National Survey of Children's Health; SD, standard deviation; WIC, supplemental nutrition pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Euthanasia; Limitation of life-sustaining treatment; End-of-life decisions; Quality of life; Shared decision-makingICU, intensive care unit; SD, standard deviation; CPR, cardiopulmonary resuscitation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CGM, continuous glucose monitoring; SMBG, self-monitoring of blood glucose; SD, standard deviation; SDglu, SD of glucose; ICG, index of glycemic control; MODD, mean of daily differences; CONGA, continuous overlapping net glycemic action; MAGE, mean amplit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Symptom assessment; Cancer; Children; Multimedia; Mobile technologySisom, A play on the Norwegian phrase “Si det som det er”, or “Say it like it is”; MSAS, Memorial Symptom Assessment Scale; REDCap, Research Electronic Data Capture; SD, Standard Deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Obesity; Overweight; Child; Fast food; GISGIS, geographic information systems; FF, fast food; BMI, body mass index; SOA, super-output area; OA, output area; SD, standard deviation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; Dx/HA, dextranomer/hyaluronic acid copolymer; ROC, receiver operating characteristic; SD, standard deviation; US, ultrasound scans; ANOVA, univariate analysis of variance; UTI, urinary tract infection; VUR, vesicoureteral reflux; VCUG, voiding cystourethr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; HA, hydroxyapatite; THA, total hip arthroplasty; AOANJRR, Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry; SOCRATES, Standardised Orthopaedic and Cartilage Repair and Treatment Evaluation Software; SD, standard deviation; CI, confid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; 30-Day readmission; Affective disorder; Anxiety; Depression; Spine surgeryBMI, Body mass index; MCS, Mental component score; ODI, Oswestry disability index; PCS, Physical component score; SD, Standard deviation; SF-36, Short-form 36; VAS-BP, Back pain vis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; AP, accessory pathway; AVNRT, atrioventricular nodal reentrant tachycardia; AVRT, atrioventricular reentrant tachycardia; CS, coronary sinus; EPS, electrophysiologic study; RF, radiofrequency; SD, standard deviation; SVT, supraventricular tachycardia; WPW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HHP, high hydrostatic pressure; IFN, interferon; IG, intragastric; IL, interleukin; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviation; SPT, skin prick test; PN, Ara h 2 in pean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; BS, Brugada syndrome; CRBBB, complete right bundle branch block; ECG, electrocardiogram; ES, electrical storm; ICD, implantable cardioverter defibrillator; IVF, idiopathic ventricular fibrillation; MRI, magnetic resonance imaging; SD, standard deviation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; OTA, Ochratoxin A; CFU, Colony forming units; CZA, Czapek Dox agar; EFSA, European Food Safety Authority; HPLC, High performance liquid chromatography; kGy, Kilogray; SD, Standard deviation; RSD, Relative standard deviation; TDI, Tolerable Daily IntakeOch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; DTT, dithiothreitol; FCXM, flow cytometry crossmatch; FITC, fluorescein isothiocyanate; HIV, human immunodeficiency virus; MCS, median channel shift; mAb, monoclonal antibody; PRA, panel reactive antibody; SD, standard deviation; TCEP, tris(2-carboxyethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انحراف معیار; CTA, CT angiography; DSCT, dual-source CT; ATVS, automated tube voltage selection; FBP, filtered back projection; BMI, body mass index; ROI, region on interest; HU, Hounsfield units; SD, standard deviation; SNR, signal-to-noise ratio; CNR, contrast-to-noi