مقالات ISI انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

علوم انسانی و هنر

84 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI هنر و علوم انسانی (عمومی)، تاریخ، زبان و زبان شناسی، فن آوری رسانه، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

مدیریت، کسب و کار و حسابداری

763 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI حسابداری، کسب و کار و مدیریت بین المللی، کسب و کار، مدیریت و حسابداری (عمومی)، سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، مدیریت فناوری و نوآوری، بازاریابی و مدیریت بازار، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، استراتژی و مدیریت استراتژیک، گردشگری، اوقات فراغت و مدیریت هتلداری، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

علوم تصمیم گیری

398 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI دانش تصمیم(عمومی)، سیستم های اطلاعات و مدیریت، علوم مدیریت و مطالعات اجرایی، آمار، احتمال و عدم قطعیت، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی

341 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI اقتصاد و اقتصادسنجی، اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)، تامین مالی، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

روانشناسی

339 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI روان شناسی کاربردی، روانشناسی بالینی، روانشناسی رشد و آموزشی، روانشناسی تجربی و شناختی، نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی (عمومی)، روانشناسی اجتماعی، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

علوم اجتماعی

408 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI باستان شناسی، توسعه، آموزش، جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه، سلامتی، ارگونومی و عومل انسانی، حقوق(قانون)، کتابداری و علوم اطلاعات، زبان شناسی و زبان، تحقیقات ایمنی، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده