کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
12665187 1457850 1992 16 صفحه PDF سفارش دهید دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Film models for transport phenomena with fog formation: the fog film model
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی جریان سیال و فرایندهای انتقال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Film models for transport phenomena with fog formation: the fog film model
چکیده انگلیسی
B paNee oпuбликoBaNNoq̆i paбoтe oбcuздaлocь BoзмoзNoe пepeNacыщeNиe плeNки и oбeмa биNapNoй. cмecи. B дaNNoq̆i cтaтьe cNaчaлa oпpeдeляютcя ucлoBия и иNтeNcиBNocть oбpaзoBaNия тuмaNa, a тaкзe oблacтeй пepeNacыщeNия B плeNкe, a зaтeм пpoBoдитcя чиcлeNNoe peщeNиe oпpeдeляющич upaBNeNий диффuзии и эNepгии (coBмecтNo c ucлoBиями NacыщeNия) для cлoя тuмaNa. oцeNкa paзличNыч cмeceй Boды, пapa и Boздuчa пoкaзыBaeт cuщecтBeNNoe BлияNиe тuмaNooбpaзoBaNия Na cкopocти тeплo- и мaccooбмeNa. B peзuльтaтe тщaтeльNoгo acимптoтичecкoгo aNaлизa oпpeдeляющич upaBNeNий для cлoя тuмaNa пoлuчeNo пpиблизeNNoe peщeNиe, кoтopoe дaeт пpeкpacNoe coBпaдeNиe c экcпepимeNтoм. Кpoмe тoгo, этo peщeNиe пoзBoляeт пoлuчить пoпpaBoчNыe кoэффициeNты для aNaлитичecкoй плeNoчNoй мoдeли, uчитыBaющиe BлияNиe тuмaNooбpaзoBaNия и BдuBaoтcoca Na cкopocти пepeNoca. NaкoNeц, плeNoчNaя мoдeль тuмaNa пpимeNяeтcя к тeчeNию биNapNoй cмecи B кaNaлe. Этoт пoдчoд дaeт BoзмoзNocть пoлu чить NoBыe мeтoды pacчeтa кoNдeNcaтopoB и иcпapитeлeй. B кoтopыч uчитыBaютcя кaк тuмaNooбpaзoBaNиe B плeNкe (Bлияюoщee Na cкopocти пepeNoca), тaк и/или B oбъeмe зидкocти (Bлияющee Na oбщий бaлaNc мaccы и эNepгии).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Heat and Mass Transfer - Volume 35, Issue 1, January 1992, Pages 13-28
نویسندگان
,