کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1024694 941763 2006 26 صفحه PDF 38 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Determinants of user acceptance of the e-Government services: The case of online tax filing and payment system
ترجمه فارسی عنوان
عوامل تعیین‌کنندة پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربر: مورد سیستم آنلاین تشکیل پرونده و پرداخت مالیات
کلمات کلیدی
دولت الکترونیک، خدمات دولت الکترونیک، پذیرش فناوری اطلاعات، نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، سیستم آنلاین تشکیل پرونده و پرداخت مالیات.
فهرست مطالب مقاله
چکیده

واژگان کلیدی

1. مقدمه

2. پیشینة تحقیق

2-1. دولت الکترونیک و تحقیقات مرتبط با آن

2-2. کاربرد‌های دولت الکترونیک در تایوان و سیستم آنلاین تشکیل پرونده و پرداخت مالیات

2-3. نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده

3. مدل و فرضیة تحقیق 

4. روش تحقیق

شکل 1. مدل تحقیق

4-1. تهیة ابزارها و پیش‌آزمایش

جدول 1. خلاصة فرضیه‌های تحقیق

جدول 2. معیارها و متغیرهای تحقیق

4-2. گردآوری داده‌ها و معرف‌بودن نمونه

4-3. تحلیل آماری

5. نتایج و بحث

5-1. پروفایل OTFPS کاربران

5-2. روابط بین متغیرهای خارجی  متغیرهای مرتبط با TPB

جدول 3. دموگرافی همة پاسخ‌دهندگان

5-2-1. نتایج مدل اندازه‌گیری

جدول 4. دموگرافی پذیرندگان سیستم آنلاین تشکیل پرونده و پرداخت مالیات

5-2-2. نتایج مدل ساختاری

جدول 5. نتایج نیکویی برازش مدل

شکل 2. نتایج مدل پذیرش OTFPS

5-3. اهمیت نسبی هر تأثیر روی پذیرش خدمات دولت الکترونیک برای کاربران دولت الکترونیک

جدول 6. خلاصة یافته‌های تحقیق

جدول 7. مقایسة تخمین‌ها برای پذیرندگان و نپذیرندگان

6. جمع‌بندی و مفاهیم

پیوست الف: پرسش‌نامه
ترجمه چکیده
این مقاله به شناسایی عواملی می‌پرازد که پذیرش خدمات دولت الکترونیک در جامعه را تعیین می‌کنند. سیستم آنلاین تشکیل پرونده و پرداخت مالیات (OTFPS) از خدمت‌های شناخته‌شدة دولت الکترونیک در تایوان است. این مقاله با استفاده از مدلی با مبنای نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده می‌کوشد 1) عوامل تعیین‌کنندة پذیرش OTFPS را شناسایی کند؛ 2) رابطة تصادفی بین متغیرهای پذیرش OTFPS را برررسی نماید؛ و 3) اهمیت نسبی هر یک از این عوامل را برای هر دو گروه پذیرندگان و نپذیرندگان OTFPS شناسایی کند. این مقاله گزارشی است از پایشی که روی 1099 عدد پاسخ قابل استفاده انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی تا 72 درصد واریانس قصد رفتاری را توضیح می‌دهد. همچنین، عوامل مهمی که در پذیرش OTFPS شناسایی شدند عبارتند از سودمندی، راحتی استفاده، خطر درک‌شده، اعتماد، سازگاری، تأثیر خارجی، تأثیر بین‌فردی، خودکارآمدی و شرایط تسهیل‌کننده.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار، مدیریت و حسابداری (عمومی)
چکیده انگلیسی

This paper identifies the factors that determine the publics' acceptance of e-Government services. The online tax filing and payment system (OTFPS) is a well-known e-Government service in Taiwan. Using a theoretical model based on the theory of planned behavior, this study aims to (1) identify the determinants for acceptance of the OTFPS; (2) examine the causal relationships among the variables of acceptance behavior for the OTFPS; and (3) explore the relative importance of each determinant for both those who use the OTFPS and those who do not. The article reports on a survey that collected 1,099 usable responses. The results indicate that the proposed model explained up to 72 percent of the variance in behavioral intention. In addition, the important determinants of user acceptance of the OTFPS are perceived usefulness, ease of use, perceived risk, trust, compatibility, external influences, interpersonal influence, self-efficacy, and facilitating condition. Finally, the academic and practical implications of these findings are discussed.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Government Information Quarterly - Volume 23, Issue 1, 2006, Pages 97–122
نویسندگان
, , ,