مقالات isi انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

علوم کشاورزی و بیولوژیک

22 مقاله ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI علوم کشاورزی و بیولوژیک (عمومی)، علوم زراعت و اصلاح نباتات، علوم دامی و جانورشناسی، علوم آبزیان، بوم شناسی، تکامل، رفتار و سامانه شناسی، دانش تغذیه، جنگلداری، دانش باغداری، دانش حشره شناسی، دانش گیاه شناسی، و ...
لیست مقالات ترجمه شده

بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی

31 مقاله ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI سالمندی، زیست شیمی، بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (عمومی)، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی یا زیست‌فناوری، تحقیقات سرطان، بیولوژی سلول، بیوشیمی بالینی، زیست شناسی تکاملی، علوم غدد، و ...
لیست مقالات ترجمه شده

علوم محیط زیست

57 مقاله ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI مدلسازی زیست محیطی، بوم شناسی، شیمی زیست محیطی، مهندسی محیط زیست، علوم زیست محیطی (عمومی)، تغییرات جهانی و سیاره ای، بهداشت، سم شناسی و جهش زایی، مدیریت، نظارت، سیاست و حقوق، حفاظت از طبیعت و چشم انداز، آلودگی، و ...
لیست مقالات ترجمه شده

ایمنی شناسی و میکروب شناسی

13 مقاله ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی ، ایمونولوژی، ایمونولوژی و میکروب شناسی (عمومی)، میکروب شناسی، انگل شناسی، ویروس شناسی، و ...
لیست مقالات ترجمه شده

علم عصب شناسی

104 مقاله ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI علوم اعصاب رفتاری، روانپزشکی بیولوژیکی ، علوم اعصاب سلولی و مولکولی، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب تکاملی، سیستم های درون ریز و اتونومیک، عصب شناسی، علوم اعصاب (عمومی)، سیستم های حسی، و ...
لیست مقالات ترجمه شده