کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5037655 1472495 2018 4 صفحه PDF 10 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله
What's the harm? Alcohol and marijuana use and perceived risks of unprotected sex among adolescents and young adults
ترجمه فارسی عنوان
آسیب چیست؟ مصرف الکل و ماری جوانا ، خطرات درک شده رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و بزرگسالان
کلمات کلیدی
استفاده از مواد؛ رابطه جنسی محافظت نشده؛ درک ریسک؛ نوجوانان؛ خطر جنسی؛
فهرست مطالب مقاله
چکیده

لغات کلیدی

1. مقدمه 

1.1.مصرف مواد و رفتار جنسی مخاطره آمیز

1.2.ادراک خطر رابطه جنسی محافظت نشده 

2.رویکرد

2.1.شرکت کنندگان و روش

جدول 1. متغیرهای آماری نمونه و متغیرهای مطالعه.

2.2.اقدامات

2.2.1رابطه جنسی محافظت نشده

2.2.2ادراکات خطر

2.2.3مصرف مواد

2.3.تجزیه و تحلیل آماری

جدول 2. رگرسیون لجستیک دوتایی با رابطه جنسی محافظت نشده به عنوان متغیر وابسته.

3.نتیجه

3.1.مصرف مواد و رابطه جنسی محافظت نشده در سرتاسر نمونه

3.2.پیش بینی رابطه جنسی محافظت نشده

3.3.پیش بینی ادراکات خطر

4.بحث

جدول 3. رگرسيون لجستيک چنداسمی با خطر درک شده رابطه جنسی محافظت نشده به عنوان متغير وابسته.

5.محدودیت ها

6.نتیجه گیری
ترجمه چکیده
ارتباط بین استفاده از مواد و رفتارهای جنسی پر خطر، به ویژه رابطه جنسی محافظت نشده ، در میان نوجوانان و جوانان، در مقالات به خوبی تعیین شده است؛با این حال، چگونگی الگوهای مختلف و انواع مواد مورد استفاده مرتبط با رابطه جنسی محافظت نشده و خطرات درک شده رابطه جنسی محافظت نشده، کمتر شناخته شده است.در مطالعه حاضر، خطرات درک شده و رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و جوانان مورد بررسی قرار گرفت و بررسی شد که آیا مصرف ماری جوانا، مصرف الکل، و مصرف دوگانه ماریجوانا و الکل به طور جدی، با رابطه جنسی حفاظت نشده و خطرات دریافتی رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط میباشد. روش:نمونه ای از N=144نوجوان و بزرگسالان جوان (Mage = 18.77، SDage = 3.4، range: 12-25)پرسشنامه های خود سنجی را برای مصرف مواد، رابطه جنسی حفاظت نشده و درک خطرات داشتن رابطه جنسی حفاظت نشده در ماه گذشته تکمیل کردند. يافته ها: در يك رگرسیون منطقی مرتبه اي، تنها مصرف الكل با داشتن رابطه جنسي نا امن در آخرين مقاربت مرتبط میشد (b = 0.25، p <0.001).دومین رگرسیون لجستیک چند اسمی نشان داد که اثر متقابل مصرف الکل و ماری جوانا به میزان قابل توجهی با سطوح پایینتر درک خطر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط می شود (خطر متوسط: b = 0.06، 0.04= p، OR = 1.07؛ عدم خطر / خطر کم: b = 0.07، p = 0.03). نتيجه گيري: در حالي كه مصرف دوگانه ماري جوانا و الكل با درک كمتر خطر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط بود، فقط استفاده از الكل با احتمال بيشتر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط بود.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب رفتاری
چکیده انگلیسی


- Significant association between dual alcohol/marijuana use and sexual risk perceptions.
- Alcohol use only was related to higher likelihood of unprotected sex.
- Unique relations between substance use pattern and perceived risk of vs. actual unprotected sex.

The link between substance use and risky sexual behavior, particularly unprotected sex, among adolescents and young adults has been well established in the literature; however, less is known regarding how different patterns and types of substance use differentially relate to unprotected sex and perceived risks of unprotected sex. The current study examined perceived risks and unprotected sex among adolescents and young adults, and examined whether marijuana use, alcohol use, and dual marijuana and alcohol use were differentially linked to unprotected sex and perceived risks of unprotected sex.MethodA sample of N = 144 adolescents and young adults (Mage = 18.77, SDage = 3.4, range: 12-25) completed self-report questionnaires regarding past month substance use, unprotected sex, and perceived risks of having unprotected sex.ResultsIn a hierarchical logistic regression, only alcohol use was related to having unprotected sex at last intercourse (b = 0.25, p < 0.001). The second multinomial logistic regression showed that the interaction of alcohol and marijuana use was significantly related to lower levels of perceived risk of unprotected sex (moderate risk: b = 0.06, p = 0.04, OR = 1.07; no/slight risk: b = 0.07, p = 0.03).ConclusionWhile dual marijuana and alcohol use was related to lower perceived risk of unprotected sex, only alcohol use only was associated with a higher likelihood of unprotected sex.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Addictive Behaviors - Volume 76, January 2018, Pages 281-284
نویسندگان
, , , , , , ,