آشنایی با موضوع

گذار اپیتلیال- مزانشیمی (EMT)، فرایند ریخت زایی مهمی درطول تکوین و در تنظیم پرتوانی سلول های بنیادی است، اما این فرآیندها همچنین درزمینه های پاتولوژی مانند فیبروز و پیشرفت سرطان فعال هستند. گذار اپیتلیال- مزانشیمی برای بازسازی بافت و رشد و نمو عادی جنین مورد نیاز است به طوری که سلول های اپیتلیال را قادر به کسب فنوتیپ مزانشیمی کرده، به آنها ویژگی مهاجرتی و پویایی در جهت تشکیل ساختارهای سه بعدی در طی گاسترولاسیون و تشکیل اندام اعطا می کند. فعال سازی کنترل نشده این پدیده و مسیرهای سیگنالینگ EMT در دوره بزرگسالی منجر به رشد سرطان شده و با تعامل با سیگنالینگ های ریزمحیط، سلول های اپیتلیالی توموری با قطبیت افزایش یافته، به حالت تهاجمی تبدیل شده و به سرعت به نواحی دورمتاستازمی دهند. انتقال اپیتلیال- مزانشیمی به عنوان یک فرایند اساسی برای رشد و نمو جنین، بهبود زخم و بیماری های فیبروتیک بحرانی تشخیص داده شده است. شواهد اخیر نشان می دهد که فعال شدن نابجای فرایند انتقال اپیتلیال- مزانشیمی درمعده انسان با سرطان معده و پیشرفت تومور ارتباط نزدیکی دارد. فعال سازی EMT سبب افزایش ویژگی های سلول های مزانشیمی درسلول های اپیتلیال معده و کاهش ویژگی های اپیتلیالی می شود. علاوه براین، سلولهای مزانشیمی تمایل به تمایززدایی و اکتساب ویژگی های سلول های بنیادی و یا فنوتیپ تومورزا مانند تهاجم، متاستاز و مقاومت در برابر آپوپتوزو همچنین مقاومت به دارو در طول پیشرفت EMT را دارند. مولکول هایی وجود دارند که نشان دهنده مرحله EMT هستند. بنابراین، برخی از پروتئین های خاص رونویسی، به خصوص مهارکنندگان رونویسی E کادهرین، ممکن است در تنظیم EMT نقش داشته باشند. علاوه براین، تنظیم EMT ممکن است با مکانیزم های اپی ژنتیک خاص همراه باشد. مولکول های فوق را می توان به عنوان نشانگرهای تشخیص زودهنگام سرطان معده استفاده کرد، و تنظیم EMT می تواند اهداف بالقوه برای درمان سرطان معده را فراهم کند.

در این صفحه تعداد 134 مقاله تخصصی درباره گذار اپیتلیال مزانشیمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گذار اپیتلیال مزانشیمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; MUC1; mucin 1; MUC1-C; MUC1 C-terminal subunit; EMT; epithelial-mesenchymal transition; MUC1-N; MUC1 N-terminal subunit; RTK; receptor tyrosine kinase; EMT-TF; EMT-inducing transcription factor; PRC1; polycomb repressive complex 1; DNMT; DNA methyltransfe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; PAI; photoacoustic imaging; oxyHb; oxygenated hemoglobin; deoxyHb; deoxygenated hemoglobin; StO2; tissue oxygen saturation; HbT; total hemoglobin content; EMT; epithelial-mesenchymal transition; Photoacoustic imaging; Melanoma brain metastases; Hypoxia; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; IPF; idiopathic pulmonary fibrosis; EMT; epithelial-mesenchymal transition; BLM; bleomycin; NLRP3; NOD-like receptor family, pyrin domain-containing protein 3; ASC; apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD; IL-1β; interleukin-1β; IL-18;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; snoRNAs; small nucleolar RNAs; HCC; hepatocellular carcinoma; RNP; ribonucleoprotenin particles; snoRNPs; small nucleolar RNPs; qRT-PCR; quantitative real-time polymerase chain reaction; EMT; epithelial-mesenchymal transition; ROC; receiver operating char
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; 27HC; 27-hydroxycholesterol; MMPs; matrix metalloproteinases; E2; estradiol; ER; estrogen receptor; EMT; epithelial-mesenchymal transition; ZEB1; zinc finger E-box-bindingprotein-1; STAT-3; signal transducer and activator of transcription 3; GREB1; growth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; BMI; body mass index; EMT; epithelial-mesenchymal transition; IL; interleukin; NF-κB; nuclear factor kappa B; TFBM; transcription factor binding motif; TNFα; tumor necrosis factor alpha; TELiS; transcription element listening system; TOA; transcript ori
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; HCC; hepatocellular carcinoma; UBE3C; ubiquitin-protein ligase E3C; IHC; immunohistochemistry; UTR; untranslated region; RT-qPCR; real-time quantitative polymerase chain reaction; EMT; Epithelial-mesenchymal transition; MicroRNA-542-3p; Hepatocellular car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; Hepatocellular carcinoma; Chondroitin sulfate; Chondroitin sulfate synthase; Hedgehog signaling; Epithelial-mesenchymal transition; hepatocellular carcinoma; HCC; extracellular matrix; ECM; Glycosaminoglycans; GAGs; proteoglycans; PG; Chondroitin sulfate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; bp; base pairs; CME; clathrin-mediated endocytosis; CSC; cancer stem cells; ECM; extracellular matrix; EMT; epithelial-mesenchymal transition; HA; hyaluronic acid; MDR; multidrug resistance; PEG-PE; polyethylene glycol-pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; CRC; colorectal cancer; EMT; Epithelial-mesenchymal transition; qRT-PCR; quantitative real-time polymerase chain reaction; IHC; immuno-histochemistry; IF; Immunofluorescence staining; Ezrin/NF-kB activation; Epithelial-mesenchymal transition; Colorectal c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; ANXA 1, ANXA 2, ANXA5; annexins; ATRA; all-trans retinoic acid; EMT; epithelial-mesenchymal transition; FBS; fetal bovine serum; G3P; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; NDKB; nucleoside diphosphate kinase B; NPM; nucleophosmin; NR; nuclear receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; ECM; extracellular matrix; EMT; epithelial-mesenchymal transition; MET; mesenchymal to epithelial transition; RT; room temperature; siRNA; small interfering RNA; TGF-β1; transforming growth factor-β1; Epithelial-mesenchymal transition; Cathepsin B; Cath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; EDC; endocrine disrupting chemical; ER; estrogen receptor; EMT; epithelial-mesenchymal transition; E1; estrone; E2; 17β-estradiol; E3; estriol; EREs; estrogen response elements; Kaempferol; Triclosan; Epithelial-mesenchymal transition; Metastasis; Breast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; AUDA; a soluble epoxide hydrolase inhibitor; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; BLM; bleomycin; DMSO; dimethyl sulfoxide; DXM; dexamethasone; EMT; epithelial-mesenchymal transition; ECM; extracellular matrix; EET; epoxyeicosatrienoic acid; ELISA; enzyme-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; Tamoxifen resistance; Breast cancer; Metastasis; Notch4; STAT3; AP-1; Activator protein-1; CSCs; cancer stem cells; DAPT; N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl)-l-alanyl]-S-phenylglycine t-butyl ester; EMT; Epithelial-mesenchymal transition; ER; Estrogen receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; BMP; bone morphogenetic protein; CSC; cancer stem cell; DUB; deubiquitinase; EIF; EMT-inducing transcriptional factor; EMT; epithelial-mesenchymal transition; GSC; glioma stem cell; HIF; hypoxia inducible factor; IAP; inhibitors of apoptosis; ID; inhibito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; NSCLC; non-small cell lung cancer; TCM; traditional Chinese medicine; BFD; Bu-Fei Decoction; TGF-β; transforming growth factor β; EMT; epithelial-mesenchymal transition; HPLC-DAD-ESI-IT-TOF-MSn; high performance liquid chromatography-diode array detecti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گذار اپیتلیال مزانشیمی; Cinobufotalin (PubChem CID: 259776); Bufarenogin (PubChem CID: 167607); Arenobufagin (PubChem CID: 12305198); 19-oxocinobufotalin (PubChem CID: 102093790); EMT; epithelial-mesenchymal transition; PCa; prostate cancer; TCF/LEF-1; T-cell factor/lymphoid-enh