آشنایی با موضوع

محتوای مربوط به معرفی این موضوع در حال تکمیل است ...
در این صفحه تعداد 137 مقاله تخصصی درباره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Advisory committee; Vaccine decision-making; Vaccine evaluation; Evidence-based immunization policy; Global network on immunization; Immunization; National Immunization Technical Advisory Group; NITAG; Vaccine; AMP; Agence de Médecine Préventive; GRADE;
Keywords:
Food; peanut; allergy; prevention; guidelines; CC; Coordinating Committee; EP; Expert Panel; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; LEAP; Learning Early about Peanut Allergy; NIAID; National Institute of Allergy and Infe
Keywords:
Joint instability; Low back pain; Physical examination; Rehabilitation; Reproducibility of results; COSMIN; COnsensus-based Standards for the selection of health Measurement INstruments; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Development and Evalua
Keywords:
AGREE; Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation; AKOM; the Association of Korean Oriental Medicine; COI; conflicts of interest; CPG; clinical practice guideline; EBM; evidence-based medicine; GRADE; Grading of Recommendations Assessment, Develo
Keywords:
NAFLD; Evidence-Based Medicine; Liver Imaging; CT; computed tomography; GRADE; Grading of Recommendation Assessment, Development, and Evaluation; IP; in phase; MRI; magnetic resonance imaging; MRS; magnetic resonance spectroscopy; OP; out-of-phase; NAFLD;
Keywords:
Uretère; Bassinet; Carcinome urothélial; Cancer; Survie; Insuffisance rénale; Urétéroscopie; Rein; Grade; Stade; SurveillanceUreter; Renal pelvis; Urothelial carcinoma; Cancer; Survival; Renal insufficiency; Ureteroscopy; Kidney; Grade; Stage; Surveillanc
Keywords:
Uretère; Bassinet; Carcinome urothélial; Anatomopathologie; Histologie; Pièce opératoire; Classification; Grade; Stade; PronosticUreter; Renal pelvis; Urothelial carcinoma; Specimen; Pathology; Histology; Classification; Grade; Stage; Prognosis
Keywords:
GRADE; Qualität der Evidenz; Vertrauen in Effektschätzer; Methodik von Leitlinien; Methodik Systematischer Reviews; Werte und PräferenzenGRADE; quality of evidence; confidence in estimates; guideline methodology; systematic review methodology; values and
Keywords:
Intraoperative rupture; Progression-free survival; Adhesion; Grade; Mucinous; Early-stage; Epithelial ovarian cancerCENTRAL, Cochrane Central Register of Controlled Trials; CI, confidence interval; E, the log-rank expected events; EOC, epithelial ovarian