آشنایی با موضوع

مفهوم غشاهای شبکه آمیخته یعنی ترکیبی از ذرات جامد پخش شده درون ماتریس پلیمر؛ راهکاری موثر برای افزایش کارایی غشاهای پلیمری در جداسازی گاز است. غشاهای ماتریس مخلوط موادی هستند که در آنها ذرات کارای ریز به عنوان فاز پراکنده در یک بستر پلیمری متخلخل که فاز پیوسته را شکل می دهد جای گرفته اند. این غشاها از انطباق سینرژیستی غشاهای معمول همچون میکروفیلتراسیون والترافیلتراسیون با مواد کروماتوگرافی حاصل شده و از مزایایی چون نفوذپذیری و گزینش پذیری بالا، ظرفیت پیونددهی و بازیافت بالا، شارهای جریانی بالا با افت فشار کم در گذر از غشا و سهولت افزایش مقیاس برخوردار هستند. همانند غشاهای معمول، غشاهای ماتریس مخلوط نیز به طور عمده با فرآیند وارونگی فازی و به روش فروبری ترسیب تهیه می شوند. از کاربردهای موفق این تکنولوژی می توان به جداسازی بتالاکتوگلوبولین از آب پنیر بازیافت80/48درصدی نمک زدایی از آب دفع 84 درصدی کلرید سدیم و 48 درصدی سولفات منیزیم و جداسازی لیزوزیم از سفیده تخم مرغ بازیافت 59 درصدی اشاره کرد. فرآوری با این تکنولوژی هیچگونه تاثیری بر کیفیت ماده غذایی نداشته و در عین حال فعالیت بیولوژیکی و ویژگی کاری مواد ارزشمند بازیافت شده بطور کامل حفظ می گردد.

در این صفحه تعداد 273 مقاله تخصصی درباره غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; APTES; aminopropyltriethoxysilane; APTMSP; aminopropyltrimethoxysilane; 3Dom; three-dimensionally ordered mesoporous; FFT; fast-Fourier-transform; HMA; 2-hydroxy-5-methylaniline; HZS; hollow silicalite-1 sphere; LMWP; low-molecular-weight polymer; MMM; mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; BET; Brunauer-Emmett-Teller; DSC; differential scanning calorimetry; FE-SEM; field-emission scanning electron microscopy; FT-IR; Fourier-transform infrared; HMTETA; 1,1,4,7,10,10-hexamethyltriethylenetetramine; H-ZIF; hollow ZIF-8; MMM; mixed-matrix membr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; ATR; attenuated total reflection; BET; Brunauer-Emmett-Teller; COF; covalent organic frameworks; CR; Congo Red; DC; dip-coating; DMF; N,N-dimethylformamide; EA; ethyl acetate; EDX; energy-dispersive X-ray spectroscopy; ETD; Everhart-Thornley detecto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; A; effective membrane area (m2); α; ideal separation factor; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier-transform infrared spectroscopy; β-CD; beta-cyclodextrin; CA; cellulose acetate; CAB; cellulose acetate butyrate; CO2; carbon dioxide; CMS; carbo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; CA; cellulose acetate; MMM; mixed matrix membrane; MWCO; molecular weight cut-off; NP; nanoparticle; CA/SiO2; cellulose acetate/silica; SiO2; silica; TEOS; tetraethylorthosilicate; UF; ultrafiltration; υs; symmetric stretching vibration; υa; antisymmetr