آشنایی با موضوع

بیماری قلبی-عروقی(به انگلیسی: Cardiovascular disease) دسته‌ای از بیماری‌ها است که در قلب یا رگ‌ها (سرخرگ‌ها، مویرگ‌ها و سیاهرگ‌ها) رخ می‌دهد بیماری قلبی-عروقی به هر گونه بیماری که دستگاه گردش خون را تحت تاثیر قرار دهد اشاره دارد که شامل بیماری‌های قلبی، بیماری‌های عروقی مغز و کلیه و بیماری‌های شریانی می‌شود. بیماری قلبی عروقی یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده زندگی در جوامع بشری است، بطوری که علت 70 درصد مرگ و میر افراد بالای 75 سال و علت 25 درصد مرگ و میر افراد بالای 30 سال را تشکیل می دهند. علاوه بر عوامل ژنتیکی، فاکتورهای تغذیه ای نقش اساسی و مهمی در تأمین سلامت افراد دارند. بیماری قلبی و عروقی از بیماری های مزمنی است که بطور گسترده مورد پژوهش قرار گرفته و می تواند قابل پیشگیری باشند. از آنجایی که عوامل تغذیه ای از مهمترین ریسک فاکتورهای قابل پیش گیری در ارتباط با این بیماری هستند، طبق گزارش کمیته تخصصی سازمان جهانی بهداشت، پیشگیری اولیه از آترواسکلروز و بیماری کرونری قلب، اصلاح غذایی و دیگر جنبه های شیوه زندگی از استراتژی های ملی می باشد. بنابراین بهبود رژیم غذایی مهم ترین راهکار در جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی در بزرگسالان است. از سویی دیگر، ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ را در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و 40 درﺻﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮگ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. 25 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺻﻮرت ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺎد از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ و ﺷـﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿر، ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﺳﺖ و ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺗﻬﺮان ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﯿﻦ 900 ﺗﺎ 1200 ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان به دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﺮان، ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را 23/2 درﺻـﺪ گزارش کرده اند. ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. این عوامل ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ارث ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و نیز ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﭼﺮﺑـﯽ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، اﺳﺘﺮس، ﭼﺎﻗﯽ و ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ در که اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. انواع بیماری های قلبی وعروقی عبارت اند از: -بیماری شریان های کرونری (همچنین بیماری های ایسکمیک قلب و بیماری شریان های کرونری) -کاردیومیوپاتی – بیماری ماهیچه قلب -بیماری قلبی فزون تنش – بیماری قلب پس از فشار خون بالا -نارسایی قلب -آریتمی قلب – نامنظم بودن ضربان قلب -بیماری های التهابی قلب /اندوکاردیت – التهاب لایه درونی قلب، درون شامه قلب. /کاردیومگالی ملتهب /التهاب ماهیچه قلب -نارسایی دریچه قلب -تب روماتیسمی علائم بیماری قلب و عروق 1- درد قفسه سینه: در صورتی که درد قفسه سینه همراه با علائمی نظیر: تعریق سرد، تهوع و استفراغ باشد و یا بیشتر از 30 دقیقه طول بکشد، مراجعه سریع به اورژانس الزامی است. 2-ضعف و خستگی زودرس: نارسایی قلب، برادی‌کاردی(ضربان پایین قلب) و مشکلات دریچه‌ای قلب با ضعف و خستگی زودرس همراه می‌باشند. 3- تنگی نفس: در صورتی که تنگی نفس با فعالیت بدنی تشدید شده، در حالت خوابیده نسبت به حالت نشسته افزایش یابد و اگر همراه تورم پاها و همراه با حملات تنگی نفس شبانه باشد، علل قلبی نظیر نارسایی قلب و مشکلات دریچه‌ای قلب مطرح بوده و با اکوکاردیوگرافی به راحتی قابل تشخیص است. 4- سرگیجه: احساس سبکی سر، تاری دید و عدم تعادل و تعریق سرد ناشی از: آریتمی قلبی، ضربان پایین قلب و یا افت فشار خون است. 5- تپش قلب: احساس تپش قلب ممکن است به علت آریتمی قلبی باشد و یا ناشی از اضطراب و فعالیت بدنی باشد 6- تعریق سرد: اگر تعریق سرد همراه درد آنژینی قفسه سینه باشد، احتمال حمله‌های قلبی مطرح است. اگر تعریق سرد همراه تپش قلب، سرگیجه، ضعف و بیحالی باشد، احتمال آریتمی‌های قلبی مطرح است. در نارسایی شدید قلبی، تعریق سرد همراه با تنگی نفس و احساس خستگی ایجاد می‌شود.
در این صفحه تعداد 818 مقاله تخصصی درباره بیماری قلبی-عروقی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیماری قلبی-عروقی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; BMI, Body mass index; CVD, Cardiovascular disease; DBP, Diastolic blood pressure; HDL, High-density lipoprotein cholesterol; HOMA-IR, Homeostasis model assessment for insulin resistance; LDL, Low-density lipoprotein cholesterol; MetS, Metabolic syndrome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Down syndrome; Lipids; Cardiovascular disease; Health supervision; PreventionDS, Down Syndrome; CVD, Cardiovascular Disease; NCD, non communicable diseases; TC, total cholesterol; LDL-C, LDL cholesterol; HDL-C, HDL cholesterol; TG, triglycerides
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, cardiovascular disease; STEMI, ST-segment elevation myocardial infarction; BHS, Brasília Heart Study; MI, myocardial infarction; CK-MB, MB fraction of creatine kinase; BSHA, Brasília Study on Healthy Aging; BDI-II, Beck Depression Inventory version I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; IL-6, interleukin-6; T2DM, type 2 diabetes mellitus; CVD, cardiovascular disease; MI, myocardial infarction; PCR, polymerase chain reaction; CRP, C-reactive proteinInterleukin-6; Cardiovascular disease; Type 2 diabetes; G(-174)C polymorphism; Risk allele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AS, arterial stiffness; ET, exercise training; PWV, pulse wave velocity; CVD, cardiovascular disease; SBP, systolic blood pressure; NO, nitric oxide; eNOS, endothelial nitric oxide synthase; ROS, reactive oxygen species; NADPH, nicotinamide adenine dinucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ApoA-I, apolipoprotein A-I; ApoB, apolipoprotein B; aryPON1, arylesterase activity of PON1; AIP, atherogenic index of plasma; BMI, body mass index; CVD, cardiovascular disease; CHOL-T, total cholesterol; HDL-c, high-density lipoprotein cholesterol; HL, hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, cardiovascular disease; WHO, World Health OrganizationCardiovascular disease prevention; School health program; Health awareness; Risk factors; Survey
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, cardiovascular disease; aPWV, aortic pulse wave velocity; AIx-75, augmentation index adjusted for heart rate; cIMT, carotid intima-media thickness; MAP, mean arterial blood pressure; BMI, body mass indexPreeclampsia; Cardiovascular disease risk; Arte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, cardiovascular disease; TCM, Traditional Chinese Medicine; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; BUN, blood urea nitrogen; ICD, International Classification of DiseasesMeridian energy; Traditional Chinese Medicine; Cardiovas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Dairy; Bile acid; Cholesterol; Cardiovascular; Blood lipidsCA, cholic acid; CDCA, chenodeoxycholic acid; CVD, cardiovascular disease; DCA, deoxycholic acid; HDCA, hyodeoxycholic acid; HDL, high-density lipoprotein; LCA, lithocholic acid; LDL, low-density
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ADA, adenosine deaminase; Ado, adenosine; Apo B, apolipoprotein B; BMI, body mass index; CVD, cardiovascular disease; DBP, diastolic blood pressure; DM2, diabetes mellitus 2; DPP-IV, dipeptidyl peptidase-IV; FRAP, ferric reducing antioxidant power; GLUT-4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Nitrate; Nitrite; Nitric oxide; Chronic kidney disease; Cardiovascular disease; MicrobiotaCKD, chronic kidney disease; CVD, cardiovascular disease; NO, nitric oxide; eNOS, endothelial nitric oxide synthase; ADMA, asymmetric dimethylarginine; GIT, gastroin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Coronary heart disease; Hyperinsulinaemia; Insulin resistance; 2-h plasma glucose; Type 2 diabetes mellitusADA, American Diabetes Association; CVD, cardiovascular disease; DBP, diastolic blood pressure; EMRC, Endocrinology and Metabolism Research Center;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; BMI, Body mass index; BUN, blood urea nitrogen; ChIP, Chromatin immunoprecipitation; CVD, cardiovascular disease; hTERT, telomerase; p21, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A; p53, tumor suppressor p53; p-H2A.X, phosphorylation of histone γ-H2A.X at serin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AMPATH, Academic Model Providing Access to Healthcare; AMRS, AMPATH Medical Record System; CDM, chronic disease management; CVD, cardiovascular disease; DESIRE, Decision Support and Integrated Record-keeping; HIV, human immunodeficiency virus; LMICs, low-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Prediction; Epidemiology; Medicine; Risk; Extrapolation; ProbabilityGP, Generalization–Particularization; EBM, evidence-based medicine; AR, absolute risk; CVD, cardiovascular disease; ES, effect size; RR, relative risk; RD, risk difference; NHS, National
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CCI, Charlson comorbidity index; CHF, chronic heart failure; CKD, chronic kidney disease; CVD, cardiovascular disease; ESRD, end-stage renal disease; UAE, urinary albumin excretionCohort study; Chronic kidney disease; Physical activity; Stratification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Elderly; Hospitalized; Serum total cholesterol; MortalitySTC, serum total cholesterol; NCEP, National Cholesterol Education Program; CHD, coronary heart disease (CHD); CVD, cardiovascular disease; BMI, body mass index; TC, total cholesterol; NCEP, Nationa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Prevalence; Obesity; Abdominal obesity; Associated factors; Chinese hypertensive adultsBMI, body mass index; BP, blood pressure; CHD, coronary heart disease; CVD, cardiovascular disease; DBP, diastolic blood pressure; HTN, hypertension; SBP, systolic bloo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Metabolic syndrome; Carotenoids; Obesity; Antioxidant; Cross-sectional studies95% CI, 95% confidence interval; BMI, body mass index; CVD, Cardiovascular disease; DBP, diastolic blood pressure; HDL, high density lipoprotein; OR, odds ratio; SBP, systolic b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Type 2 diabetes mellitus; 1,25 Dihydroxyvitamin-D3; Insulin resistance; β-Cell apoptosis; Vitamin D deficiencyBMI, body mass index; CVD, cardiovascular disease; FFA, free fatty acids; GLUT-4, glucose transporter-4; HOMA-IR, homeostasis model assessment of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ADA, American Diabetic Association; CHD, coronary heart disease; CVD, cardiovascular disease; DCCT, Diabetes Control and Complications Trial; DECODE, collaborative analysis of diagnostic criteria in Europe study group; DPP, Diabetes Prevention Program; DM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB, angiotensin II receptor blocker; BMI, body mass index; CAD, coronary artery disease; CVD, cardiovascular disease; GC/MS-SIM, gas-chromatography/mass spectrometry-selective ion monitoring; HDL-C, high-den
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Coronary heart disease; Saxagliptin; Stroke; Type 2 diabetes; UKPDS risk scoreADA, American Diabetes Association; AEs, adverse events; CHD, coronary heart disease; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; DPP-4, dipeptidyl peptidase-4; EASD, Europ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; AGA, androgenetic alopecia; BMI, body mass index; CRP, C-reactive protein; CVD, cardiovascular disease; DHT, dihydrotestosterone; ESR, erythrocyte sedimentation rate; FBS, fasting blood sugar; HbA1c, glycosylated haemoglobin; HDL, high-density lipoprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ACS, acute coronary syndrome; ASA, acetylsalicylic acid; CAD, coronary artery disease; CVD, cardiovascular disease; GEO, Gene Expression Omnibus; HPR, high platelet reactivity; IPA, Ingenuity Pathways Analysis; LogFC, Log2-fold change; LPR, low platelet r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; BMI, body mass index; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; MS, metabolic syndrome; DM2, type 2 diabetes mellitus; CVD, cardiovascular disease; ALT, alanine aminotransferase; SBP, systolic blood pressure; HDL, high-density lipoprotein; DBP, diastolic b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; IGF-I, insulin like growth factor type 1; HbA1c, hemoglobin A1c; T2DM, type 2 diabetes mellitus; GH, growth hormone; BMI, body mass index; FPG, fasting plasma glucose; T1DM, type 1 diabetes mellitus; CVD, cardiovascular disease; CPR, fasting C-peptide; IR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; CVD, cardiovascular disease; CKD, chronic renal disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; ROS, reactive oxidant species; PG, prostaglandin; Hb, hemoglobin; Scr, serum creatinine; MDRD, modification diet of renal disease study; EPO, erythropoiet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; ACH, atypical complex hyperplasia; ASA, American Society of Anesthesiologists physical status classification system; BMI, body mass index; CVD, cardiovascular disease; EORTC, European Organisation for Research and Treatment of Cancer; GHS, general health
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Biomarker; Cardiovascular disease; Catechin; Diabetes; Green teaAMPK, AMP-activated protein kinase; BMI, body mass index; CRP, C-reactive protein; CVD, cardiovascular disease; EC, (−)-epicatechin; ECG, (−)-epicatechin-3-gallate; EGC, (−)-epigallocatechin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; 4-HPA, 4-hydroxyphenylacetate; BAS, baseline period; CHD, coronary heart disease; CVD, cardiovascular disease; FDR, false discovery rate; H-c, healthier cluster; OD-c, obese and diabetic cluster; OSC-PLS-DA, orthogonal signal correction partial least-squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیماری قلبی-عروقی; Cardiovascular mortality; Low-risk population; Risk factors; Risk prediction algorithmMortalité cardiovasculaire; Population à bas risque; Facteurs de risque; Algorithme de prédiction du risqueCI, confidence interval; CVD, cardiovascular disease; HDL, hig