آشنایی با موضوع

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ روش از ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی روز ﺑﻪ اﻓﺰون ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده و از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻮدن استفاده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎران و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدی و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮش آزاد ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ، ﭘﺮﺳﻨﻞ، اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ و اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﯿﻤﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻬﻼک ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
در این صفحه تعداد 1301 مقاله تخصصی درباره طول مدت اقامت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی طول مدت اقامت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; HADS; Hospital Anxiety and Depression Scale; ICU; intensive care unit; ICUAW; intensive care unit acquired weakness; LOS; length of stay; MMS; Manchester Mobility Score; MRC; Medical Research Council; SOFA; Sequential Organ failure Assessment; UK; United
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; TBSA, total body surface area; LOS, length of stay; CPS, Child Protective Services; IQR, interquartile range; OR, odds ratio; CI, confidence intervalBurn; Pediatric; Mortality; Epidemiology; Total body surface area burn; Length of stay
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طول مدت اقامت; July effect; Septic shock; Sepsis mortality; Teaching hospital; Non-teaching hospital; AHRQ; Agency for Healthcare Research Quality; CCI; Charlson Comorbidity Index; HCUP; Healthcare Utilization Project; ICD-9; International Classification of Disease-9; I