آشنایی با موضوع

پردازش تصویر در دنیای امروز علمی است وسیع با شاخه های گسترده که کاربردهای فراوانی دارد. قطعه بندی تصویر یکی از شاخه های مهم پردازش تصویر است که پژوهش های و سیعی را در دهه های اخیر در علوم مختلف از قبیل ریاضیات‏، نجوم‏، علوم کامپیوتر ‏و مهندسی پزشکی به خود اختصاص داده است. به طور خلاصه می توان قطعه بندی تصویر را ابزاری برای دسترسی به عناصر تصویر دانست. برای دستیابی هرچه بهتر این هدف‏، پژوهشگران الگوریتم های قطعه بندی متفاوتی در زمینه های مختلف از جمله تصاویر پزشکی‏، ماهواره ای‏ و نظامی را طراحی کرده اند. ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺗﺼﻮﯾﺮ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺎﻧﻨﺪ (ﻟﺒﻪﻫﺎ، ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ، ﻧﺎﺣﯿﻪﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. نتیجه بخش بندی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه ای ﺑﺮ دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی اﻏﻠﺐ ﺷﺮح ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﺷﯿﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. بخش بندی یکی از مشکل ترین مباحث در پردازش تصویر است که در موفقیت عمل تحلیل تصویر بسیار موثر است. اوﻟﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ، به سال 1965 ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺮای ﻟﺒﻪﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪﯾﺎب راﺑﺮت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ. اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺛﺮ دﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ و ﮐﻢﻟﻄﻔﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪأ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد.
در این صفحه تعداد 1360 مقاله تخصصی درباره بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Minimally invasive intervention; Ultrasound; Tissue characterization; Tissue classification; Device tracking; Image segmentation
مقالات ISI بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Breast cancer; Biopsy; Histopathological image analysis; Image segmentation; Image classification; Feature extraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Local similarity factor; Region-based active contour; Local spatial distance; Local intensity difference; Image segmentation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Object(s)-of-interest; Inhomogeneous intensities; Discrimination function; Curve evolution; Image segmentation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Cardiac left ventricle; Diastolic function; Image registration; Image segmentation; Magnetic resonance imaging
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Astrocytoma; Image segmentation; Tumor isolation; Feature extraction; Feature selection; Grade classificationMR, Magnetic Resonance; PD, Proton Density; CSF, Cerebro Spinal Fluid; CT, Computer Tomography; FCM, Fuzzy Clustering Means; SVM, Support Vector M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Automatic building detection and delineation; Orthophotos; Image segmentation; Image descriptors; Supervised learning; Classifier
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بخش بندی تصویر یا قطعه بندی تصویر; Fuzzy clustering; Multi-objective evolutionary algorithm with decomposition; Image segmentation; Local information; Opposition-based learning