کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1009329 1482489 2015 11 صفحه PDF 26 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Corporate social responsibility and sustainability balanced scorecard: The case study of family-owned hotels
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی متوازن (کارت امتیازدهی متعادل) پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت: مطالعه موردی هتل های خانوادگی
کلمات کلیدی
مسئولیت اجتماعی شرکت؛ ارزیابی متوازن (کارت امتیازدهی متعادل)؛ ارزیابی متوازن پایدار؛ هتل های خانوادگی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلید واژه ها

1. مقدمه

2. سابقه نظری و توسعه فرضیه

2.1. مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و عملکرد کسب و کار

2.2. از ارزیابی متوازن (BSC) تا ارزیابی متوازن پایدار (SBSC)

2.3. توسعه فرضیه

2.3.1. ارزیابی متوازن و روابط علّی

2.3.2. اثرات CSR بر ابعاد ارزیابی متوازن

2.3.3. اثر CSR بر اهداف

2.3.4. اثرات ابعاد ارزیابی متوازن بر اهداف

2.3.5. اثرات اهداف بر چشم اندازها

3. روش شناسی

3.1. مدل پیشنهادی

شکل 1. مدل پیشنهادی.

شکل 2. مدل پیشنهادی برای مشتریان.

3.2. تنوع مدل پیشنهادی در گروه های مختلف ذینفعان 

3.2.1 مدل پیشنهادی برای مشتریان

3.2.2 مدل پیشنهادی برای کارمندان

3.2.3. مدل پیشنهادی برای مدیر

3.3. طراحی پرسشنامه

شکل 3. مدل پیشنهادی برای کارمندان.

شکل 4. مدل پیشنهادی برای مدیران.

4. یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 

4.1. روایی تشخیصی ناکافی

جدول 1. (a) جمعیت شناسی گروه مشتریان. (b) جمعیت شناسی گروه کارمندان. (c) جمعیت شناسی گروه مدیران.

جدول 2. نتیجه مدل اندازه گیری برای گروه مشتریان.

جدول 3. نتیجه مدل اندازه گیری برای گروه کارمندان.

جدول 4. نتیجه مدل اندازه گیری برای گروه مدیران.

4.1.1. مدل ساختاری

شکل 5. R2 و ضریب مسیر برای گروه مشتریان.

شکل 6. R2 و ضریب مسیر برای گروه کارمندان.

شکل 7. R2 و ضریب مسیر برای گروه مدیران.

5. بحث

جدول 5. مقایسه ضرایب مسیر برای تمام گروه ها.

6. نتیجه گیری، محدودیت ها و پیشنهادها برای پژوهش های آینده
ترجمه چکیده
هدف پژوهش حاضر، یافتن شواهد تجربی برای مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) برای هتل های خانوادگی با شناسایی مسیرهایی است که از طریق آن CSR کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد. مفهوم ارزیابی متوازن پایداری (SBSC) برای ارزیابی اهمیت درک شده روابط بین CSR و عملکردهای کسب و کار برای حمایت از اهداف هتل های موردی استفاده می شود. SBSC کسب و کار را به پنج بعد تقسیم می کند: «مالی»، «مشتری»، «کسب و کار داخلی»، «یادگیری و رشد» و «چشم انداز غیربازاری» که در این مطالعه CSR است. نتایج رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) با استفاده از نمونه متشکل از سه گروه از ذینفعان (یعنی دویست مشتری، هفتاد کارمند و سی مدیر) از هتل های خانوادگی چند یافته را نشان دادند: (1) هر دو گروه کارمند و مدیر نشان می دهد که CSR تأثیر قابل توجهی بر ابعاد BSC با واریانس دارد. (2) همه گروه های ذینفعان از رابطه معنی دار بین CSR و اهداف حمایت می کنند و (3) همه گروه های ذینفعان، رابطه علّی بین ابعاد BSC با واریانس را تایید می کند. در نهایت، با بحث درمورد مفاهیم هتل های خانوادگی و همچنین پرداختن به محدودیت ها مقاله را به نتیجه می رسانیم.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری استراتژی و مدیریت استراتژیک
چکیده انگلیسی

This research aims to find empirical support for the benefits of Corporate Social Responsibility (CSR) to family-owned hotels by identifying paths through which CSR influences business. The Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) concept is used to assess the perceived importance of relationships between CSR and business performances to support the goals of the case hotels. SBSC breaks the business down into five dimensions namely; Financial, Customer, Internal Business, Learning & Growth and Non-Market Perspective, which is CSR in this study. The results of partial least squares (PLS) regression using the sample consisting of three stakeholders (i.e., two hundred customers, seventy employees and thirty managers) of family-owned hotels delivered several findings: (i) both the employee and manager group shows that CSR has a significant influence on BSC dimensions with variance (ii) all of the stakeholder groups support the significant relationship between CSR and goals and (iii) all of the stakeholder groups confirm the causal relationship among BSC dimensions with variance. Lastly, we conclude the paper by discussing implications for family-owned hotels as well as addressing limitations.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Hospitality Management - Volume 48, July 2015, Pages 124–134
نویسندگان
, , , ,