مقالات ISI انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

علوم کشاورزی و بیولوژیک

64 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISIعلوم کشاورزی و بیولوژیک (عمومی)،علوم زراعت و اصلاح نباتات،علوم دامی و جانورشناسی،علوم آبزیان،بوم شناسی، تکامل، رفتار و سامانه شناسی،دانش تغذیه،جنگلداری،دانش باغداری،دانش حشره شناسی،دانش گیاه شناسی، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی

76 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISIسالمندی، زیست شیمی،بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی (عمومی)،بیوفیزیک،بیوتکنولوژی یا زیست‌فناوری،تحقیقات سرطان،بیولوژی سلول،بیوشیمی بالینی، زیست شناسی تکاملی،علوم غدد، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

علوم محیط زیست

133 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISIمدلسازی زیست محیطی،بوم شناسی،شیمی زیست محیطی،مهندسی محیط زیست،علوم زیست محیطی (عمومی)،تغییرات جهانی و سیاره ای،بهداشت، سم شناسی و جهش زایی،مدیریت، نظارت، سیاست و حقوق،حفاظت از طبیعت و چشم انداز،آلودگی، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

ایمنی شناسی و میکروب شناسی

39 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISIمیکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی ،ایمونولوژی،ایمونولوژی و میکروب شناسی (عمومی)، میکروب شناسی، انگل شناسی،ویروس شناسی، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

علم عصب شناسی

211 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISIعلوم اعصاب رفتاری، روانپزشکی بیولوژیکی ،علوم اعصاب سلولی و مولکولی،علوم اعصاب شناختی،علوم اعصاب تکاملی،سیستم های درون ریز و اتونومیک،عصب شناسی،علوم اعصاب (عمومی)،سیستم های حسی، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده