مقالات ISI انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

پزشکی و دندانپزشکی

630 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI بیهوشی و پزشکی درد ، کاردیولوژی و پزشکی قلب و عروق، مغز و اعصاب بالینی، طب مکمل و جایگزین، مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی، دندانپزشکی، جراحی دهان و پزشکی، امراض پوستی، طب اورژانس، غدد درون ریز، دیابت و متابولیسم، پزشکی قانونی، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

پرستاری و مشاغل بهداشتی

115 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI امداد اورژانس، کایروپرکتیک(درمان دستی)، مامایی، پرستاری، پرستاری و مشاغل بهداشتی (عمومی)، تغذیه، کار درمانی، بینایی سنجی، درمان فیزیکی و توانبخشی، پزشکی پا، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

داروسازی، سم شناسی و علوم دارویی

52 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI اکتشاف دارویی، علوم دارویی، داروشناسی، فارماکولوژی، سم شناسی و اقلام دارویی (عمومی)، سم شناسی، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده

علوم و ابزار دامپزشکی

24 مقاله ISI ترجمه شده
شامل ترجمه فارسی مقالات انگلیسی ISI دامپزشکی، علوم دامپزشکی، علوم دامپزشکی و دامپزشکی (عمومی)، و ...
لیست مقالات ISI ترجمه شده