کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1095778 1487421 2016 6 صفحه PDF 13 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Association between objective and subjective assessments of environmental ergonomic factors in manufacturing plants
ترجمه فارسی عنوان
رابطه بین ارزیابی ذهنی و عینی عوامل محیطی ارگونومیک در کارخانه های صنعتی
کلمات کلیدی
ارگونومي محيطي، گرما، شدت روشنایی، صدا، رضایت، WBGT
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. روش شناسی 

2.1 طراحی و تنظیم  مطالعه

2.2 شركت كنندگان 

2.3 جمع آوری داده ها

2.4. تحلیل داده ها  

3. نتایج 

3.1 جزئیات جمعیتی(دموگرافی ) و شغلی

3.2 اندازه گیریهای فیزیکی عوامل محیطی

3.3. تأثیر بر رضایت کارکنان، عملکرد شغل درک شده، ایمنی و سلامت

3.4. همبستگی  بین متغیرها

3.5 بهبود شرایط محیطی

4. بحث

5. نتیجه گیری  

جدول 1 مشخصات دموگرافیک و شغلی کارگران (130 نفر)

جدول 2: اندازه گیری فیزیکی سرو صدا، روشنایی و WBGT در بخشهای مختلف.

جدول 3 ارزیابی کارکنان از عوامل محیطی (ارزیابی ذهنی) در مقایسه با اندازه گیری های فیزیکی (ارزیابی عینی) در مناطق کاری که با آنها مواجه شد در مقابل استاندارد نبود.

جدول 4 ارزیابی های ذهنی از سطح عوامل محیطی، رضایت و تأثیر آن بر عملکرد شغلی درک شده.

جدول 5 تأثیر بر سلامت و ایمنی کارکنان.

جدول 6 میانگین امتیازات (SD) بهبود در محیط کار.
ترجمه چکیده
ارتباط بین ارزیابی عینی و ذهنی عوامل محیطی ارگونومیک از جمله سر و صدا، روشنایی و گرما در یک تحقیق در سه کارخانه تولید انجام شد. داده ها از 130 ایستگاه کاری با استفاده از پرسشنامه و اندازه گیریهای فیزیکی سر و صدا (دوزیمتری(تعیین مقدار جذب شده) صوتی)، روشنایی (شدت روشنایی مکان کاری) و درجه حرارت (دمای حباب تر مخزن و WBGT) جمع آوری شد. میزان توصیه شده صدا، روشنایی و سطح WBGT در تقریبا نیمی از ایستگاههای کاری مورد بررسی قرار نگرفت، که با رضایت کم همراه با عوامل محیطی در محل کار همخوانی داشت. تأثیر قابل توجهی از عوامل محیطی بر عملکرد شغلی کارکنان، ایمنی و سلامت کارکنان در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب وابستگی نشان دهنده یک توافق نسبتا خوبی بین سر و صدا اندازه گیری شده، روشنایی و سطح WBGT و درک کارکنان از این عوامل است. نتایج نشان می دهد که اندازه گیریهای فیزیکی کمّی باید با ارزیابی های ذهنی کیفی به منظور ارائه جزئیات بیشتر و خاص در مورد شرایط محیطی در هر محل کار تکمیل شود و در نتیجه بهبود رضایت کارکنان، عملکرد شغلی، ایمنی و سلامت، را به همراه داشته باشد. رابطه برای صنعت: یافته ها اهمیت ارگونومیک محیطی را برجسته می کنند و برای بهبود در طراحی محل کار برای بهبود رضایت کارکنان، عملکرد شغلی، ایمنی و سلامت در مناطقی که فاکتورهای محیطی مطلوب نیست، اشاره می کند. درک بهتر شرایط محیطی و اثرات آن در هر محیط کار، می تواند تاثیر قابل توجهی بر بهره وری و کیفیت زندگی کارکنان داشته باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی صنعتی و تولید
چکیده انگلیسی

The association between objective and subjective assessments of environmental ergonomic factors including noise, lighting and heat were conducted in a field study in three manufacturing plants. Data were collected from 130 workstations using questionnaire and physical measurements of the noise (noise dosimetry), lighting (task area illuminance) and heat (wet bulb globe temperature – WBGT) levels. The recommended noise, illuminance and WBGT levels were not met in about half of the workstations surveyed, which was in agreement with low satisfaction levels with the environmental factors in the workplace. A considerable effect of the environmental factors was found on perceived workers' job performance, safety and health. The results from contingency coefficient analysis indicated a relatively good agreement between the measured noise, illuminance and WBGT levels and the workers' perception of these factors. The results suggest that quantitative physical measurements should be supplemented by qualitative subjective assessments to provide more specific and additional details about the environmental conditions in each workplace and consequently to improve workers' satisfaction, job performance, safety and health.Relevance to industryThe findings highlight the importance of environmental ergonomics and have implications for improvements in the design of the workplace to enhance workers' satisfaction, job performance, safety and health on areas where the environmental factors are not favourable. A better understanding of the environmental conditions and their effects in each working environment has the potential for a notable impact on productivity and workers' quality of life.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Industrial Ergonomics - Volume 54, July 2016, Pages 26–31
نویسندگان
, , ,