کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
292686 511032 2015 9 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Evaluation of pavement skid resistance using high speed texture measurement
ترجمه فارسی عنوان
ارزیابی مقاومت لغزش سنگفرش با استفاده از اندازه‌گیری ساختار سرعت بالا
کلمات کلیدی
مقاومت در برابر ترمز ماشین؛ لیزر با سرعت بالا بافت سفالی؛ حجم ترافیک تجمعی؛ تریلر قفل چرخ سواری؛ عمق متوسط مشخصات
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

شکل.1 تصویر چاله آب مهر وموم شده در سطح سنگفرش (پرسون و همکارانش، 2005).

2.ضخامت لایه آب درطول آزمایش اصطکاک و MPD بحرانی

3.جمع آوری و پردازش تعداد لغزش(SN40R) 

4.جمع‌آوری و پردازش داده ساختار

5.همبستگی بین SN40R و MPD برای سنگفرش آسفالتی

5-1 همبستگی برای سنگفرش آسفالتی جدید

شکل.2 رابطه بین SN40R و MPD

جدول.1 اطلاعات مسیر برای همبستگی.

شکل.2، هیچ رابطه خطی مثبتی بین مقادیر SN40R و MPD وجود ندارد، با اینحال، 2 مشخصه آشکار منحنی وجود دارند که به 3 بخش تقسیم می‌شوند همانطورکه در زیر شرح داده شده است. 

شکل.3 همبستگی بین SN40R  و MPD تقسیم شده به 3 بخش. (a) بخش 1، mm75/0> MPD  (b) بخش 3، mm 90/0≥MPD ≥mm75/0 (c) بخش 3، mm90/0 <MPD.

شکل.4 تصویری برای نشان دادن اهمیت مقدار RMS ساختار. (a) سنگفرش 1. (b) سنگفرش 2.

5-2 مقایسه بین سنگفرش آسفالتی جدید و سنگفرش قدیمی

شکل.5 مقایسه بین سنگفرش‌های آسفالتی جدید و قدیمی.

شکل.6 ضریب کاهش برای حجم ترافیک تجمعی برای 3 بخش. (a) بخش 1، mm75/0> MPD (b) بخش 2، mm90/0 ≥ MPD≥ mm 75/0 (c) بخش 3، mm15/1 ≥ MPD≥ mm 90/0.

شکل.7 مقایسه بین سنگفرش‌های آسفالتی جدید و قدیمی تصحیح شده برای حجم ترافیک.

6.خلاصه و نتیجه‌گیری

 
ترجمه چکیده
مقاومت لغزشی یک پارامتر مهم برای طراحی‌های بزرگراه، ساختمان، مدیریت، نگهداری و ایمنی است. هدف این دست نوشته درنظر داشتن رابطه بین مقاومت لغزشی، که بصورت مقاومت لغزشی تریلر اندازه‌گیری می‌شود، و عمق مشخصه میانگین(MPD) یا ساختار سطح ماکرو، که توسط لیزر نصب شده برروی وسیله نقلیه اندازه‌گیری می‌شود، است بطوریکه نیروهای بزرگراه می‌توانند مقاومت لغزشی سنگفرش را بدون استفاده از تریلر مقاومت لغزشی گران قیمت و وقت‌گیر پیش بینی کنند، که همچنین منجر به اختلال در ترافیک در حال استفاده می‌شود. در این تحقیق تعداد لغزش‌ها و MPD از 5 سنگفرش آسفالتی جدید و 4 سنگفرش آسفالتی قدیمی با استفاده از یک تریلر لغزش چرخ قفل شده و یک لیزر نصب شده برروی وسیله نقلیه جمع‌آوری شدند. با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده، یک رابطه بین تعداد لغزش(SN40R) جمع‌آوری شده توسط آزمایش کننده لغزش چرخ قفل شده و داده ساختار یا MPD جمع‌آوری شده توسط یک لیزر نصب شده برروی وسیله نقلیه عمل کننده در سرعت‌های بزرگراه مطرح شد. رابطه پیشنهاد شده برای سنگفرش‌های جدید برای مقادیر MPD کمتر از mm 75/0 تا رسیدن به یک مقدار SN40R پیک مثبت بود، سپس هنگامیکه MPD افزایش می‌یابد تا زمانیکه مقدار MPD برابر با mm1/1 شود یک رابطه منفی وجود داشت و فراتر از مقدار MPD برابر با m1/1 تا ماکزیمم مقدار mm4/1، مقدار SN40R تقریبا ثابت باقی‌ماند. برای مقدار MPD برابر با mm8/0 پراکندگی داده قابل توجهی وجود داشت. برای توضیح این نتایج، ضخامت لایه آب درطول آزمایش اصطکاک محاسبه شد و MPD بحرانی تعریف شد. اثر استخر آب مهروموم شده برروی SN40R مورد بحث قرارگرفت. نتیجه آزمایش یک روند مشابه سنگفرش‌های آسفالتی قدیمی را نشان داد، اما با مقادیر SN40R کمتر به دلیل صیقلی دادن ساختار میکرو سنگفرش توسط ترافیک. از اینرو، یک فاکتور کاهش برای سنگفرش‌های قدیمی براساس حجم ترافیک جمع شونده برای رابطه بالا جهت پیش‌بینی مقاومت لغزشی سنگفرش‌های قدیمی مطرح شد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی هوافضا
چکیده انگلیسی

Skid resistance is an important parameter for highway designs, construction, management, maintenance and safety. The purpose of this manuscript is to propose the correlation between skid resistance, which is measured as skid resistance trailer, and mean profile depth (MPD) or the macro surface texture, which is measured by vehicle mounted laser, so that highway agencies can predict the skid resistance of pavement without the use of expensive and time consuming skid resistance trailer, which also causes disruption of traffic in use. In this research skid numbers and MPD from 5 new asphalt pavements and 4 old asphalt pavements were collected using a locked wheel skid trailer and a vehicle mounted laser. Using the data collected, a correlation between the skid number (SN40R) collected by locked wheel skid tester and the texture data or MPD collected by a vehicle mounted laser operating at highway speeds was developed. The proposed correlation for new pavements was positive for MPD values less than 0.75 mm to reach a peak SN40R value, then there was a negative correlation as the MPD increases until the MPD value was equal to 1.1 mm and beyond the MPD value of 1.1 mm to the maximum value of 1.4 mm, SN40R value remained almost constant. There were significant data scatter for the MPD value of 0.8 mm. To explain these results, water film thickness during the friction test was calculated and the critical MPD was defined. The effect of sealed water pool on the SN40R was discussed. The test result showed a similar trend for older asphalt pavements, but with lower SN40R values due to the polishing of pavement micro-texture by traffic. Hence, a reduction factor was proposed for older pavements based on cumulative traffic volume for the above correlation to predict the skid resistance of older pavements.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) - Volume 2, Issue 6, December 2015, Pages 382–390
نویسندگان
, ,