کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
589056 1453399 2015 11 صفحه PDF 25 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Risk analysis and warning rate of hot environment for foundry industry using hybrid MCDM technique
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل خطر و نرخ هشدار محیط گرم برای صنایع ریخته‌گری با استفاده از روش MCDM هیبریدی
کلمات کلیدی
تنش گرما - پولیس ملی - امنیت - خطر
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
1.مقدمه
2.روش‌ها
2.1روش ANP 
جدول 1. برنامه های ANP
جدول 2. مقایسه مقیاس های جفتی عقلانی
3. نظریه مجموعه فازی
3.1. ساخت ماتریس ارزیابی فازی
3.2. بردار ارزیابی فازی را محاسبه کنید
4. سیستم ارزیابی خطر
5.کیس مورد مطالعه
جدول 4. تابع عضویت از اعداد فازی برای ارزیابی.
جدول 5. اندازه گیری پارامترهای محیطی.
جدول 6. ماتریس مقایسه یا وابستگی ها در معیارهای مختلف.
جدول 7. ماتریس مقایسه برای اهمیت نسبی و اهمیت زیر معیارها در کار معیار.
جدول 8. ماتریس مقایسه‌ای زیرمعیارهای کار و طبیعت کار
6. محاسبات ANP
7. ارزیابی معیارها و تعیین نرخ هشدار
8. نتایج و بحث
جدول 9. ماتریس مقایسه برای اهمیت نسبی زیرمعیارها در معیارهای "محیط"
جدول 10. ماتریس مقایسه برای اهمیت نسبی زیرمجموعه تحت معیار «کارگر».
جدول 11. Eigen بردار مقایسه ماتریکس برای وابستگی ها در معیارهای مختلف
جدول 13. Eigen بردار مقایسه ماتریکس برای وابستگی ها در معیار "طبیعت کار"
جدول 14. Eigen بردار مقایسه ماتریکس برای وابستگی ها در معیار "محیط"
جدول 15. Eigen بردار مقایسه ماتریکس برای وابستگی ها در معیار "کارگر"
جدول 16. ماتریکس فوق‌العاده قبل از همگرایی
جدول 17. ماتریکس فوق‌العاده بعد از همگرایی
جدول 18. اطلاعات ارزیابی های داخلی
جدول 19. نتایج ارزیابی
جدول 20. وزنهای معیارها و زیر معیارها
جدول 21. سیستم سطح امنیت و نرخ هشدار
9.استنتاج
ضمیمه A. طراحی پرسشنامه برای توسعه مدل ANP برای ارزیابی خطر
ترجمه چکیده
افرادی که در محیطهای بشدت گرم کارمیکنند بیشتر در معرض کسالتهای مربوط به گرما و مشکلات سلامتی هستند.محافظت از سلامتی و امنیت بایستی ارزیابی خطر و نرخ گرما در محیط را بدون توجه به سطح تولید سازمان انجام دهد.در این مقاله،برای ارزیابی امنیت کاری در محیطهای گرم از روش تصمیم گیری چند معیاره‌ی (MCDM)استفاده شده است.روش پیشنهاد شده شامل فرآیند شبکه ای تحلیلی(APN) و تحلیل با روش فازی است. رویکرد ANP برای محاسبه وزن عاملهای ارزیابی استفاده می شود و اعداد فازی مثلثی برای رسیدگی به عدم ابهام و عدم قطعیت در فرآیند تصمیم گیری استفاده می شوند. در این مطالعه، در کل سه عامل اصلی و ده عوامل فرعی برای فرایند ارزیابی در نظر گرفته شده است. یک مطالعه مورد شهودی واقعی برای اثبات اثر مدل پیشنهادی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که معیار «کارگر» بیش از٪ 64.8 درصد است؛ در حالی که "محیط" و "معیارهای کاری" به ترتیب 27.8٪ و 7.4٪ را به خود اختساس داده‌اند. عملکرد ایمنی محیط گرم بین متوسط و خوب می باشد. با این حال، میزان ایمنی و نرخ هشدار برای کار به ترتیب II و I است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی بهداشت و امنیت شیمی
چکیده انگلیسی
A person working in extreme hot environment is at greater risk of heat-related disorders and safety problems. Protection of health and safety needs to evaluate the risk and warning rate of hot environment without compromising productivity of the organization. In this paper, a novel hybrid technique was proposed for assessing the work safety in hot environments using multi criteria decision making (MCDM) technique. The proposed model involves analytic network process (ANP) and linguistic fuzzy approach. The ANP approach is used to compute the weights of evaluation factors and triangular fuzzy numbers are used to handle imprecision and uncertainty during the decision making process. In the present study, a total of three main factors and ten sub-factors are considered for the evaluation process. A real case study example is conducted to ascertain the effectiveness of the proposed model. The results show that the criteria “worker” obtained over-all percentage of 64.8%; whereas, “environment” and “work criteria” was 27.8% and 7.4%, respectively. The safety performance of hot environment falls between medium and good. However, the safety grade and warning rate for work is II and I, respectively.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Safety Science - Volume 72, February 2015, Pages 133–143
نویسندگان
, , , , ,