کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
6733178 504053 2014 13 صفحه PDF 25 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Effects of furniture and contents on peak cooling load
ترجمه فارسی عنوان
تأثیر اسباب و محتویات بر بار سرمایش اوج
کلمات کلیدی
بار سرمایش، جرم داخلی، اسباب، شبیه سازی، EnergyPlus
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

1.1.    بررسی تعادل حرارتی سطح

1.2.    بررسی تعادل حرارتی هوای ناحیه

1.3.    روش های کنونی برای مدلسازی جرم داخلی

1.4.    بیان مسئله

2.    شرح روش مدلسازی جرم هندسی پیشنهادی

2.1.    تابش خورشیدی مستقیم

2.2.    تبادل تابش موج بلند

3.    روش

3.1.    هندسه

شکل 1. نمودار شماتیک سه سیستم HVAC که در این مطالعه شبیه سازی شده است. سمت چپ: سربار (OH)، وسط: سیستم ساختمان فعال از نظر حرارتی (TABS)، و سمت راست: توزیع هوای زیرکف (UFAD). تصاویر با کسب اجازه از کارولین کارمن در مرکز محیط ساخت، دانشگاه برکلی کالیفرنیا.

بنابراین حجم مشروط کل 25 m × 5 m × 3.3 m صرفنظر از سیستم مدلسازی شده ی HVAC می باشد. شکل 1 این سه سیستم را نشان می دهد. 

3.2.    بارهای داخلی و تراوش 

جدول 1. شرح مواد و سازه های مورد استفاده در مدل

جدول 2. شرح بارهای داخلی مورد استفاده در مدل. 

3.3.    داده های آب و هوایی

3.4.    نقاط تنظیم و ورودی های مختل دیگر

3.5.    پارامترهای متغیر در شبیه سازی ها

3.5.1.    سطح ناحیه

3.5.2.    جرم داخلی

شکل 2. اسکرین شات از پلاگین OpenStudio’s SketchUp یکی از مدل ها را با یک سیستم UFAD HVAC، نسبت پنجره به دیوار 60%، و جرم هندسی (30% FAC) نشان می دهد. سطوح داخلی تر که در معرض تابش خورشیدی مستقیم هستند، با آبی روشن برجسته شده اند.

4.    نتایج

4.1.    تأیید تغییرات کد منبع برای مدل جرم هندسی

4.2.    نشان دادن اثر پارامترهای مدل

4.2.1.    تأثیر نسبت و جهت گیری پنجره به دیوار

شکل 3. داده های مجموعه زمانی، بار سرمایشی لحظه ای را در روز طراحی سرمایشی با توجه به نسبت و جهت گیری پنجره به دیوار نشان می دهند.

4.2.2.    تأثیر نوع دیوار بیرونی

4.2.3.    تأثیر نوع ماده جرم داخلی

4.2.4.    تأثیر پوشش ناحیه کف و مقدار جرم

شکل 4. داده های مجموعه زمانی، بار سرمایشی لحظه ای را در روز طراحی سرمایشی با توجه به ماده جرم داخلی نشان می دهد. 

شکل 5. داده های مجموعه های زمانی، بار سرمایشی لحظه ای را در روز طراحی سرمایشی با توجه به مقدار جرم داخلی و کسر پوشش مساحت کف (FAC) نشان می دهند.

4.3.    نتایج در فضای پارامتر کامل

شکل 6. داده های مجموعه زمانی، بار سرمایشی لحظه ای را در روز طراحی سرمایشی با توجه به مقدار جرم داخلی در کسر ثابتی از پوشش ناحیه کف (FAC) نشان می دهند.

4.3.1.    دماهای سطح

4.3.2.    بار سرمایشی

شکل 7. طرح جعبه ای دمای سطح اوج جرم داخلی برای مجموعه داده های کل.

شکل 8. طرح جعبه ای دماهای سطح اوج جرم داخلی برای زیرمجموعه خورشیدی مستقیم بالا.

شکل 9. طرح جعبه ای از تفاوت در بار سرمایشی اوج (موجود – هندسی) با توجه به سیستم HVAC. 

شکل 10. طرح جعبه ای تفاوت در بار سرمایشی اوج با توجه به سیستم HVAC برای زیرمجموعه بارخورشیدی بالا.

شکل 11. طرح جعبه ای تغییر در بار سرمایشی اوج در مقایسه با مورد بدون جرم با توجه به مقدار جرم داخلی و نوع سیستم HVAC.

4.3.3.    مقایسه UFAD و بارهای سرمایشی اوج سربار

5.    بحث

5.1.    جرم داخلی چقدر درست است؟ 

6.    نتیجه گیری
ترجمه چکیده
ما اثری را ارزیابی می کنیم که اسباب و محتویات (یعنی جرم داخلی) بر بارهای سرمایه اوج تاحیه با استفاده از یک مدل ناحیه پیرامونی در EnergyPlus در 5400 اجرای شبیه سازی پارامتری دارند. پارامترهای ناحیه، نوع سیستم HVAC (سربار، زیر کف، و سیستم ساختمانی فعال حرارتی (TABS)، جهت گیری، نسبت پنجره به دیوار، و جرم پوشش ساختمان بودند. پارامترهای جرم داخلی، مقدار، مساحت، و نوع ماده مورد استفاده بودند. ما همچنین روش مدلسازی جرم داخلی جدیدی را ارزیابی کردیم که اشعه خورشیدی مستقیم را در سطح جرم داخلی مدلسازی می کند، اثری که در روش های کنونی از دست رفته است. ما نشان می دهیم که چطور این پارامترها بر بار سرمایش اوج اثر می گذارند که به اثرات منتشر نشده قبلی تأکید می کند. به طور کلی افزودن جرم داخلی، بار سرمایش اوج را با یک مقدار میانه ی 2.28%- (به ترتیب 5.45%- و 0.67% چارک پائین تر و بالاتر) در فضای پارامتر مورد مطالعه تغییر داد. هرچند میانه کاملاً پائین است، این مطالعه بر طیف اثراتی تأکید می کند که جرم داخلی می تواند بر بارهای سرمایش اوج بسته به پارامترهای مورد استفاده داشته باشد و این بحث بر نبود رهنمود در انتخاب مقادیر منطقی برای پارامترهای جرم داخلی تأکید می کند. بر این اساس، ما اجرای یک مطالعه تجربی برای پاسخ به سؤالات برجسته در مورد بهبود ویژگی پارامترهای جرم داخلی را توصیه می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی انرژی های تجدید پذیر، توسعه پایدار و محیط زیست
چکیده انگلیسی
We assess the impact that furniture and contents (i.e. internal mass) have on zone peak cooling loads using a perimeter zone model in EnergyPlus across 5400 parametric simulation runs. The zone parameters were HVAC system type (overhead, underfloor, and thermally activated building system (TABS)), orientation, window to wall ratio, and building envelope mass. The internal mass parameters were the amount, area, and the material type used. We also evaluated a new internal mass modeling method, which models direct solar radiation on the internal mass surface, an effect that is missing in current methods. We show how each of these parameters affect peak cooling load, highlighting previously unpublished effects. Overall, adding internal mass changed peak cooling load by a median value of −2.28% (−5.45% and −0.67% lower and upper quartiles respectively) across the studied parameter space. Though the median is quite low, this study highlights the range of effects that internal mass can have on peak cooling loads depending on the parameters used, and the discussion highlights the lack of guidance on selecting reasonable values for internal mass parameters. Based on this we recommend conducting an experimental study to answer outstanding questions regarding improved specification of internal mass parameters.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Energy and Buildings - Volume 85, December 2014, Pages 445-457
نویسندگان
, , , , ,