بازسازی رباط صلیبی قدامی

در این صفحه تعداد 319 مقاله تخصصی درباره بازسازی رباط صلیبی قدامی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بازسازی رباط صلیبی قدامی
مقالات ISI بازسازی رباط صلیبی قدامی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; ACL; anterior cruciate ligament; ACLR; anterior cruciate ligament reconstruction; OA; osteoarthritis; HKB; Haken, Kelso, and Bunz; ω; stride frequency; SDϕ; standard deviation of relative phase; ωCV; coefficient of variation of stride frequency; ϕ; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Knee joint; Anterior cruciate ligament; Anterior cruciate ligament reconstruction; Radiography; Computed tomography by X-rays; Articulação do joelho; Ligamento cruzado anterior; Reconstrução do ligamento cruzado anterior; Radiografia; Tomografia compu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Anterior cruciate ligament reconstruction; Hamstrings; Tunnel widening; Femoral tunnel; Tibial tunnel; Autografts; Reconstrucción del ligamento cruzado anterior; Isquiotibiales; Ensanchamiento del túnel; Túnel tibial; Túnel femoral; Autoinjerto;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Anterior cruciate ligament reconstruction; Automobile driving; Brake response time; Driving reaction time; Knee arthroscopy; Safe driving;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; total knee arthroplasty; total knee replacement; anterior cruciate ligament reconstruction; ACL reconstruction; functional outcome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Tendon injuries; Anterior cruciate ligament reconstruction; Bones screws; Minimally invasive surgical procedures; Traumatismos dos tendões; Reconstrução do ligamento cruzado anterior; Parafusos ósseos; Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Anterior cruciate ligament/injuries; Anterior cruciate ligament reconstruction; Knee; Orthopedic procedures; Ligamento cruzado anterior/lesões; Reconstrução do ligamento cruzado anterior; Joelho; Procedimentos ortopédicos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Ligamento cruzado anterior; Escala de Lysholm; Reconstrucción del ligamento cruzado anterior; Anterior cruciate ligament; Lysholm knee score; Anterior cruciate ligament reconstruction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Reconstrucción del ligamento cruzado anterior; Complicaciones; Infección; Limitación funcional; Artrofibrosis; Anterior cruciate ligament reconstruction; Complications; Infection; Functional limitation; Arthrofibrosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; ACLR; anterior cruciate ligament reconstruction; ACL; anterior cruciate ligament; MD; mean difference; OR; odds ratio; CI; confidence interval; PRISMA; Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses; VAS; Visual Analogue Scale; PSOQ; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Anterior cruciate ligament repair; Anterior cruciate ligament reconstruction; Range of motion; Complications; Operative time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Vordere Kreuzbandrekonstruktion; Kreuzbanderhalt; vordere Kreuzbandnaht; Tunnelplatzierung; Fixationstechniken; Anterior cruciate ligament reconstruction; anterior cruciate ligament repair; tunnel positioning; fixation techniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Anterior cruciate ligament reconstruction; Fascia lata; Ilio tibial band; Isokinetic test; Return to sport;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Bone-tendon-bone fixation; Anterior cruciate ligament reconstruction; Screw fixation; Interference screw; Biomechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Ligamento cruzado anterior; Reconstrucción del ligamento anterolateral; Técnica mínimamente invasivaMinimally invasive reconstruction technique; Anterior cruciate ligament reconstruction; Anterolateral ligament reconstruction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Anterior cruciate ligament; Anterior cruciate ligament reconstruction; Magnetic resonance spectroscopy; Orthopedic proceduresLigamento cruzado anterior; Reconstrução do ligamento cruzado anterior; Espectroscopia de ressonância magnética; Procedimentos ort
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Satisfacción del paciente; Vía clínica; Reconstrucción del ligamento cruzado anterior; Patient satisfaction; Clinical pathway; Anterior cruciate ligament reconstruction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بازسازی رباط صلیبی قدامی; Tibial fractures; Anterior cruciate ligament reconstruction; Autologous transplantationFraturas da tíbia; Reconstrução do ligamento cruzado anterior; Transplante autólogo