انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال

در این صفحه تعداد 440 مقاله تخصصی درباره انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Weak cation-exchange membrane adsorbers; Tetrazolyl groups; Atom transfer radical polymerization; Protein purification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; a.u.; absorbance units; AIBN; azobisisobutyronitrile; AFM; atomic force microscopy; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier-transform infrared spectroscopy; ATRP; atom transfer radical polymerization; BP; benzophenone; BPA; 2-bromo-2-methylpropioni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Electrochemical; Protein kinase; Atom transfer radical polymerization; Electrochemically mediated polymerization; Electroactive polymer; Signal amplification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; ATRP; atom transfer radical polymerization; CTA; chain transfer agent; ESR; electron spin resonance; 2EHA; 2-ethyl hexyl acrylate; MMA; methyl methacrylate; NMP; nitroxide mediated polymerization; PLP; pulsed laser polymerization; RAFT; reversible additio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AgNP; silver nanoparticle; AIE; aggregation-induced emission; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNP; gold nanoparticle; CAC; critical aggregation concentration; CEVE; 2-chloroethyl vinyl ether; CFU; colony forming units; CLSI; Clinical and Labo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AM; Acrylamide; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymerization; BHb; Bovine hemoglobin; BSA; Bovine serum albumin; CLRP; Controlled/living radical polymerization; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide; cTnT; Cardiac troponi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Neutron reflectometry; Amidoxime; Polymer conformation; Uranium; Seawater; PAO; polyamidoxime; PAA; poly-acrylic acid; PAN; polyacrylonitrile; tBA; tert-butyl acrylate; d-PAO; deuterated polyamidoxime; d-PAO-b-PAA; diblock copolymer with deuterated polyam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Atom transfer radical polymerization; Concentration polarization; Fouling; Flux; Rejection; Surface modification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AG; agarose; AIs; active ingredients; AP; aminopyrene; AGET; activators generated by electron transfer; AgNPs; silver nanoparticles; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; B. subtilis; Bacillus subtilis; BD; bismaleimide; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; [AMIM]Cl; 1-allyl-3-methylimidazolium chloride; AGET; activator generated by electron transfer; AIBN; azobisisobutyronitrile; AMIMBr; 1-allyl-3-methylimidazolium bromide; ATRA; atom transfer radical additions; ATRP; atom transfer radical polymerization; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; ACQ; aggregation-caused quenching; AEE; aggregation-enhanced emission; AIBN; 2,2′-azobisiso butyronitrile; AIE; aggregation-induced emission; APCNs; amphiphilic conetworks; ATRP; atom transfer radical polymerization; hb-CPTA; hyperbranched conjugated po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; 4-OH-TEMPO; 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy; AAPBA; N-acryloyl-m-aminophenyl boronic acid; ABS; acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer; AFM; atomic force microscopy; AIBN; 2,2-azodiisobutyronitrile; AOBA; 4-allyloxybenzaldehyde; APBA; 4-ami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; FO; forward osmosis; TEPs; transparent exopolymer particles; EPS; extracellular polymeric substances; OCT; optical coherence tomography; NPs; nanoparticles; E. coli.; Esche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AF; antifouling; AIJFA; Azadirachta indica juss Fatty amide; APDP; anodic potentiodynamic polarization; APM-DMS; amino-propyl methyl siloxane-dimethyl siloxane; APS; ammonium persulfate; APTMS; 3‑aminopropyltrimethoxysilane; APT-PDMS; amino-propyl t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; 2VP; 2-vinylpyridine; 4VP; 4-vinylpyridine; AA; acrylic acid; ATRP; atom transfer radical polymerization; CA; contact angle; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; CNT; carbon nanotubes; DA; decanoic acid; DCE; 1,2-dichloroethane; DEAEMA; 2-(diethylamino)e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AFM; atomic force microscopy; AIBN; azobisisobutyronitrile; AN; acrylonitrile; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; ATRA; atom transfer radical addition; BA; n-butyl acrylate; BIPE; bis(2-iodoprop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; abc; ATRP; atom transfer radical polymerization; bpy; 2,2′-bipyridine; BE; bipolar electrode; CNT; carbon nanotube; ECL; electrogenerated chemiluminescence; ITO; indium tin oxide; MOF; metal-organic framework; NIPAM; N-isopropylacrylamide; PEDOT; poly(3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Concentrated polymer brush; Atom transfer radical polymerization; Silica nanoparticles; Surface modification; Protein adsorption; Cell adhesion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Acrylate polymers containing quaternary ammonium salts; Atom transfer radical polymerization; Antimicrobial activity; Bacterial; Phytopathogenic fungi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; ATRP; atom transfer radical polymerization; ATR; attenuated total-reflection; Bpy; 2,2′-bipyridine; BIBB; α-bromoisobutyryl bromide; BIEM; 2-(2-bromoiso- butyryloxy) ethyl methacrylate; CuBr; copper(I) bromide; CuBr2; copper(II) bromide; DBtheo; degree
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Molecular imprinting technique; Photoresponsive hollow molecularly imprinted polymer; 4-[(4-Methacryloyloxy)phenylazo]-3,5-dimethyl benzenesulfonic acid; Triamterene; Anti-doping; Atom transfer radical polymerization; Biological samples;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Asp; aspartic acid; ATRP; atom transfer radical polymerization; BM; benzimidazole; CABCL; γ-(carbamic acid benzyl ester)-ε-caprolactone; CaP; calcium phosphate; CD; cyclodextrin; CDDP; cisplatin; CMC; critical micelle concentration; Coenzyme Q10; CoQ10;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; 17β-E2; 17β-Estradiol; 4-VP; 4-vinylpyridine; 5-DTAF; 5-(4,6-dichlorotriazinyl) aminofluorescein; AIBN; 2,2azobisisobutyronitrile; AMPS; Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; APTS; 3-aminopropyltrimethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Atom transfer radical polymerization; Block-copolymer; Stimuli-responsive release; Drug delivery; Poly(propylene sulfide);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; 2-BiB; 2-bromoisobutyryl bromide; ATRP; atom transfer radical polymerization; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared; CHO-Br; cholesteril-2-bromoisobutyrate; CHO; cholesterol; CHO-PAA; cholesterol-poly(acrylic acid); CHO-PtBA; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AAc; acrylic acid; AEMA; N-aminoethyl methacrylate; AFM; atom force microscopy; AM; acrylamide; AMA; alkyl methacrylate; AN; acrylonitrile; 3‐APMA; 3-aminopropyl methacrylamide; ATRP; atom transfer radical polymerization; AZAA; 4-phenylazophenyl acrylat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AGET; activators generated by electron transfer; AIBN; azobisisobutyronitrile; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; BDE; bond dissociation energy; BPMODA; bis(2-pyridylmethyl)octadecylamine; BPN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AA; acrylic acid; AAm; acrylamide; AASO3H; 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid; AN; acrylonitrile; APBS; amidoximated polymerized banana stem; APS; ammonium persulfate; ARP; ammonia recycle percolation; ATPR; atom transfer radical polymerization; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Atom transfer radical polymerization; Cell adhesion; Gradation; Protein adsorption; UV irradiation; Zwitterionic polymer brush;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Organic radical battery; Nitroxy stable free radical; Atom transfer radical polymerization; Star polymer; Redox-active polymer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; ATRP grafting from; Hydride silica; Hydrosilylation; Hydroxylated monomers; Hydrolytic stability; EOM; electroosmotic mobility; ATRP; atom transfer radical polymerization; AFM; atomic force microscopy; AAE; N-acryloyl-aminoethanol; AAP; N-acryloyl-aminopr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Adsorption; Chromatography; Polyclonal antibodies; Diffusion; Atom transfer radical polymerization; High capacity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Atom transfer radical polymerization; Chirality; Liquid crystals; Cholesteric polymers; Supramolecular chemistry; ​Temperature-sensitive tag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; Stationary phase; Ion-exchange; Atom transfer radical polymerization; Protein adsorption; Surface modification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; CLD; chain length distribution; CFD; computational fluid dynamics; CRP; controlled radical polymerization (also known as RDRP); cmc; critical micelle concentra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; 2,4-D; 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; 4-VP; 4-vinylpyridine; AAm; acrylamide; AIBN; azobisisobutyronitrile; ATRA; atom transfer radical addition; ATRP; atom transfer radical polymerization; BDC; benzyl diethyldithiocarbamate; BET; Brunauer-Emmett-Tel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AA; acrylic acid; BMA; butyl methacrylate; MF; microfiltration; UF; ultrafiltration; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; NOM; natural organic matter; OH; hydroxyl; PA; polyamide; LSI; langelier saturation index; CP; concentration polarization; DLVO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; AGET; activator generated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; ConA; concanavalin A; E. coli; Escherichia coli; ECL; Erythrina cristagalli; FRP; free radical polymerization; GAMA; 2-gluconamidoethyl methacrylate; GFP; green fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتقال اتمی پلیمریزاسیون رادیکال; 3D; three-dimensional; ACA; alkylcyanoacrylates; AETMAC; 2-acryloxyethyltrimethylammonium chloride; ATRP; atom transfer radical polymerization; AuNPs; gold nanoparticles; bFGF; basic fibroblast growth factor; BM-MSCs; bone marrow-derived mesenchymal stem