آشنایی با موضوع

ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال (ATR) فرآیند تولید گاز سنتزی، متشکل از هیدروژن و منوکسید کربن است که توسط اکسیداسیون جزئی هیدروکربن تغذیه ده با اکسیژن و بخار و سپس اصلاح کاتالیزوری کاتالیزوری انجام می شود. با توجه به نیاز مشتریان (به طور عمده ترکیب گاز و یا ظرفیت کارخانه)، مهندسی و مهندسی مایع هوا می تواند ATR را به عنوان یک تکنولوژی مستقل و یا همراه با ریفرمینگ با متان بخار، به عنوان ریفرمینگ ترکیبی ارائه دهد.
در این صفحه تعداد 263 مقاله تخصصی درباره ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Controllable synthesis; Carbon nanotubes; Ethyl acetate; Waste cooking oil; Autothermal reforming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Aqueous urea; Adblue; Biodiesel; Syngas production; Autothermal reforming; Thermal neutral temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; ATR; Autothermal reforming; CCS; Carbon capture and storage; GHG; Greenhouse gas; HHV; Higher heating value; POX; Partial oxidation; SMR; Steam methane reforming; Syngas; Synthesis gas; Hydrogen production; Supply chain emissions; Greenhouse gas emissions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Autothermal reforming; Diesel; PEM fuel cell; Auxiliary power unit; Water-gas shift; Catalytic burner;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; ASU; Air separation unit; ATR; Autothermal reforming; BFB; Bubbling fluidized bed; BIGCC; Biomass integrated gasification combined cycle; BtL; Biomass-to-liquids; CCE; Carbon conversion efficiency, %; CCG; CHOREN coal gasification technology; CCS; Carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; ATR; Autothermal reforming; BCFZ; Perovskite membrane type with composition of BaCo0.4Fe0.4Zr0.2O3−δ; FBR; Fluidized bed reactor without membrane; FBMR; Fluidized bed membrane reactor; PMAFBR; Perovskite membrane-assisted fluidized bed reactor; MIEC; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Fluidized bed membrane reactor; Hydrogen production; Autothermal reforming; Vacuum; Sweep gas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Crude glycerol; Autothermal reforming; Nickel based catalyst; Power law; Reactor modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; AC; activated carbon; ACF; activated carbon fiber; ATR; autothermal reforming; BET; Brunauer-Emmett-Teller; DBT; dibenzothiophene; GDC; gadolinium doped ceria; GHSV; gas hour space velocity; SEM; scanning electron microscopy; TEM; transmission electron mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Hydrogen; Bioethanol; Autothermal reforming; Exergy; Life cycle assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; ACR; Autothermal Cyclic Reforming; AFC; alkaline fuel cell; ASU; Air separation unit; ATR; Autothermal reforming; ATRB; autothermal reforming of biogas; BNFC; Bio-nanostructured filamentous carbon; BOP; balance of plant; CHP; combined heat and power; COD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; ATR; Autothermal reforming; CFBMMR; Cascading fluidized-bed membrane methanol reactor; CMR; Catalytic membrane reactor; CR; Conventional Reactor; CVD; Chemical vapor deposition; Da; Damkohler number; DME; Dimethyl ether; DR; Dry reforming; EAR; Ethanol au
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Ceramic microchannel reactor; Autothermal reforming; Computational fluid dynamics; Steam reforming; Catalytic partial oxidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Operating strategies; Autothermal reforming; Diesel; Water-gas shift reactor; Catalyst deactivation; High-temperature polymer electrolyte fuel cell system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Hydrogen; Poultry fat; Autothermal reforming; Energy analysis; Life cycle assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Solid oxide fuel cell system; Ethanol; Steam reforming; Partial oxidation; Autothermal reforming; Thermodynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Autothermal reforming; Isobutanol; Sol-gel; Ru–Ni-Based catalyst; Hydrogen; Coking
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Membrane reactors; Exothermic and endothermic reactions coupling; Process integration; Hydrogen production; Autothermal reforming; Modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Hydrogen production; Autothermal reforming; Adaptive sliding mode control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Catalytic combustion; Heat recovery; Fuel processing; Auxiliary power unit; Fuel cell; Autothermal reforming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; Autothermal reforming; Solid oxide fuel cells; Diesel; Biodiesel; Thermodynamic analysis; Carbon formation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; AD; anaerobic digestion; AOB; ammonia oxidizing bacteria; ATR; autothermal reforming; CBG; compressed biogas; CFC; chlorofluorocarbons; CNG; compressed natural gas; CHP; combined heat and power; COE; crude oil equivalents; ctl; coal-to-liquid; DEA; dietha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریفرمینگ اتوترمال یا اصلاح اتوترمال; ACCP; ammonium carbonate co-precipitation; AMCP; ammonia co-precipitation; AHCP; ammonium hydroxide co-precipitation; ATR; autothermal reforming; ATRE; autothermal reforming of ethanol; ATRM; autothermal reforming of methane; C; catalyst; CP; co-precipita