ظرفیت خروج کلسترول

در این صفحه تعداد 29 مقاله تخصصی درباره ظرفیت خروج کلسترول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ظرفیت خروج کلسترول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; Cholesterol efflux capacity; Chronic kidney disease; High-density lipoprotein; Plasmalogen; ABI; ankle-brachial index; ADMA; asymmetric dimethylarginine; Alb; albumin; apo A-I; apolipoprotein A-I; baPWV; brachial-ankle pulse wave velocity; %CH efflux; cho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; Atherosclerosis; Omega-3 fatty acids; Plant sterols; Polyphenols; Responders; ARA; arachidonic acid; CAT; catalase; CEC; cholesterol efflux capacity; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EGCG; epigalocatechin gallate; EPA; eicosapentaen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; apoA-I; apolipoprotein A-I; apoB; apolipoprotein B; apoE; apolipoprotein E; ABCA1; ATP-cassette binding transporter A1; ABCG1; ATP-cassette binding transporter G1; ACAT; acyl CoA cholesterol acyl transferase; ATP; adenosine triphosphate; CAD; coronary art
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; Cholesterol efflux capacity; Fatty Liver Index; HDL cholesterol; hsCRP; Metabolic syndrome; Non-alcoholic fatty liver disease; Type 2 diabetes mellitus; ApoA-I; apolipoprotein A-I; apoB; apolipoprotein B; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate amin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; apoA-1; apolipoprotein A-1; apoB; apolipoprotein B-100; CEC; cholesterol efflux capacity; CVD; cardiovascular disease; HDL; high-density lipoprotein; HOMA-IR; homeostasis model assessment of insulin resistance; LDL; low-density lipoprotein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; HDL; Atherosclerosis; Cholesteryl ester storage disease; Lipoproteins; Lysosomal acid lipase; Cholesterol efflux capacity; Cholesterol loading capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; High-density lipoprotein functionality; Highdensity lipoprotein particles; cardiovascular risk; Apolipoprotein A-1 Milano; Cholesteryl ester transfer protein inhibitors; Cholesterol efflux capacity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; Vitamin D; HDL; Cholesterol efflux capacity; Macrophage; Adiponectin; Resistin; Atherosclerosis; AD; aqueous diffusion; ABCA1; ATP-binding cassette transporter A1; ABCG1; ATP binding cassette transporter G1; AIx; augmentation index; CEC; cholesterol efflu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; Bariatric surgery; Obesity; Lipoprotein particle subclasses; Paraoxonase-1 (PON1); Serum amyloid A (SAA); Cholesterol efflux capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; Atherosclerosis; Atherogenic dyslipidemia; Cholesterol efflux capacity; High-density lipoproteins; K-877; Pemafibrate; Postprandial hyperlipidemia; Reverse cholesterol transport; Selective peroxisome proliferator-activated receptor α modulator; Triglycer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; fibrous cap thickness; high-dose statin; optical coherence tomography; plaque stability; thin-cap fibroatheroma; ABCA1; ATP-binding cassette A1 transporter; CEC; cholesterol efflux capacity; FCT; minimal fibrous cap thickness; hsCRP; high-sensitivity C-re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; cholesterol efflux capacity; coronary artery calcium; family history; high-density lipoprotein; risk prediction; ACC/AHA; American College of Cardiology/American Heart Association; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CAC; coronary artery calciu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; ABC; ATP-binding cassette transporter; Apo; apolipoprotein; apobec1; apoB mRNA editing enzyme; ASBT; apical sodium-dependent bile acid transporter; BA; bile acids; BAT; bile acid CoA:amino acid N-acyltransferase; BSEP; bile salt export pump; CEC; choleste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خروج کلسترول; ABCA1; ATP-binding cassette A1; ABCG1; ATP-binding cassette G1; CEC; cholesterol efflux capacity; CER; cholesterol esterification rate; CETP; cholesteryl ester transfer protein; CETR; cholesteryl ester transfer rate; CHD; coronary heart disease; eNOS; end