آشنایی با موضوع

از نظر لغوی به هر نوع اختلاف واضح بین دو چیز کنتراست یا تمایز گویند، ولی در تصویربرداری این اصطلاح، بیانگر اختلاف شدت رنگ بین اجزاء مختلف یک تصویر است. مقدار این اختلاف باید به قدری‌ باشد که شکلهای‌ آناتومیک و پاتولوژیک مورد نظر به وضوح مشخص گردند. رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست به ماده‌ای گویند که برای افزایش کنتراست در پرتونگاری در پزشکی و فیزیک پزشکی بکار می‌رود این مواد به روشهای گوناگون به قسمتهای مختلف بدن وارد می‌شوند تا کنتراست اعضای بدن را برای بررسی جزئیات تشریحی و فیزیولوژیک افزایش دهند. کل مواد حاجب به دو دسته خوراکی و تزریقی تقسیم می شوند. ماهیت شیمیایی یک ماده کنتراست در ارتباطی تنگاتنک با نوع ارگان مورد نظر می‌باشد مثلا در آوزمون پرتونگاری از سیستم عروقی از مواد حالب محلول در اب استفاده می‌شود. عدم ایجاد تحریک و مطلقا بی ضرر بودن ماده کنتراست هنگامی که در تماس با بافتهای بدن قرار می‌گیرند از مهترین خصوصیات ماده حاجب می‌باشد. مواد ترکیبی مواد کنتراست باید کاملا پایدار بوده به طوری که اجزا آن در ارگانهای مختلف بدن از هم جدا نشود و سم آزاد نکند و یا قبل از استفاده تغییر نکند مثلا ید و باریم هیچ گاه به تنهایی استفاده نمی شوند.

در این صفحه تعداد 300 مقاله تخصصی درباره رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Breast diseases; Ultrasonography; Elasticity; Contrast media; Diagnosis; Non-mass breast lesions on ultrasound; Feature exploration; Multimode ultrasonic diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Endometriosis; Minimal invasive surgery; Laparoscopy; Contrast media; Coloring agents; Systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Tissue plasminogen activator; contrast media; intracranial hemorrhage; magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Intraosseous needle; Computed tomography; Angiography; Thoracic aorta; Traumatic aortic injury; Emergency radiology; Injection; Contrast media; CTA-TA; computed tomographic angiography of the thoracic aorta; IVA; intravenous access; CMI; contrast media in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Anaphylaxis; Contrast media; Drug hypersensitivity; Platinum compounds; Shock; ARB; angiotensin receptor blocker; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; NMBA; neuromuscular blocking agent; NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drug;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; angiography; catheterization; compartment syndromes; contrast media; emergency service; hospital;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Contrast media; Nephrotoxicity; Oxidative stress; Rabbit; CAT; catalase; CIN; contrast-induced nephropathy; CM; contrast media; DNPH; 2,4-Dinitro-Phenyl-Hydrazine; DPPH; 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl; DTNB; 5,50 -Dithiobis- (2-Nitrobenzoic Acid); EDTA; Et
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI); contrast media; kidney disease; acute kidney failure; AKI prevention; statins; hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitor; statin; atorvastatin; rosuvastatin; simvastatin; N-acetylcysteine (NAC); serum cre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; ADR; Adverse drug reaction; CIN; Contrast induced nephrotoxicity; CM; Contrast media; CM-ADR; Contrast media associated ADR; CT; Computed tomography; MOOSE; Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology; PRISMA; Preferred Reporting Items for Syst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Interprofessional team training; high-fidelity simulation; contrast reaction management; teamwork skills; computer-based simulation; contrast media;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Contrast media; Pregnancy; Lactation; Iodinate-based contrast media; Gadolinium-based contrast media; Contrast-enhanced ultrasound; Barium sulfate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; AKI; Acute kidney injury; BUN; Blood urea nitrogen; CIN; Contrast-induced nephropathy; CM; Contrast medium/media; GFR; Glomerular filtration rate; KIM-1; Kidney injury molecule-1; l-NAME; (Nw-nitro-l-arginine methyl ester); MDA; Malondialdehyde; NGAL; Neu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; kidney calculi; ultrasonography; contrast media; fluoroscopy; diagnostic imaging; BMI; body mass index; CEUS; contrast enhanced ultrasound; CT; computerized tomography; PCNL; percutaneous nephrolithotomy; PNT; percutaneous nephrostomy tube; POD; postopera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; AKI; Acute kidney injury; CI-AKI; Contrast-induced acute kidney injury; CKD; Chronic kidney disease; CHF; Congestive heart failure; Cr; Creatinine; DM; Diabetes mellitus; eGFR; Estimated glomerular filtration rate; FMH; Furosemide-induced diuresis with ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Contrast media; Hypoplastic ascending aorta; Retrograde blood flow; Hypoplastic left heart syndrome; Computed tomography angiography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Bone density; chronic kidney disease; computed tomography; contrast media; osteoporosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Computed tomography; coronary CT angiography; contrast media; diagnosis; CCTA; coronary computed tomography angiography; CAD; coronary artery disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Medios de contraste; Interacción farmacocinética; Renograma; Imágenes en pequeños animales; Medicina nuclear; Contrast media; Pharmacokinetic interaction; Renogram; Small animal imaging; Nuclear medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; complication; contrast media; kidney; preventionAKI, acute kidney injury; CAS, carotid artery stenting; CI, confidence interval(s); CKD, chronic kidney disease; CM, contrast media; eGFR, estimated glomerular filtration rate; IQR, interquartile range; MAE,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; contrast enema; contrast media; diatrizoate meglumine; ileus; infant; intestinal obstruction; newborn; renal excretion; water-soluble iodinated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; kidney; urolithiasis; tomography; x-ray computed; radiation dosage; contrast media; 3D; 3-dimensional; CT; computerized tomography; DECT; dual energy computerized tomography; PNL; percutaneous nephrolitholapaxy; SWL; shock wave lithotripsy; TNC; true nonc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; angiography; contrast media; contrast-induced nephropathy; renal insufficiencyBIVA, bioimpedance vector analysis; CAD, coronary artery disease; CI-AKI, contrast-induced acute kidney injury; eGFR, estimated glomerular filtration rate; LVEDP, left ventricul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانه کنتراست یا ماده حاجب یا ماده کنتراست; Contrast media; Nephritis; Nephropathy; Contrast media induced nephropathy scores; Acute kidney failure; Acute renal failure