آشنایی با موضوع

گرماسنجی روبشی تفاضلی یکی از انواع تجزیه حرارتی است که در شیمی کاربرد فراوان دارد و برای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت گرمایی ویژه در یک واکنش شیمیایی از نوع واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار می‌رود. آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی در بسیاری صنایع از قبیل داروسازی، پلیمر، کشاورزی، مطالعه نیمه هادی ها، صنایع غذایی و غیره کاربرد دارد. در این آزمون مقداری از ماده گرم یا سرد و تغییرات ظرفیت حرارتی آن با گرما ثبت می شود. بررسی تغییرات ظرفیت حرارتی امکان تشخیص انتقالاتی از قبیل ذوب، انتقالات شیشه ای، تغییرات فازی و پخت را می دهد. در کالریمتری روبشی تفاضلی انرژی مورد نیاز برای برقراری اختلاف دمایی صفر بین ماده و نمونه مرجع به صورت تابعی از دما یا زمان اندازه گیری میشود. این آزمون امکان تشخیص اثرات حرارتی گرماگیر و گرمازا، آنتاپی های انتقال و واکنش (مساحت پیکها)، تعیین دماهای انتقال و اندازه گیری ظرفیت گرمایی را فراهم می کند. نمونه باید به خوبی در ظرف نمونه متراکم شود و با ظرف نمونه در تماس حرارتی مناسب باشد تا تعداد حفره ها بین ذرات نمونه به حداقل برسد. بدین ترتیب تاثیر مقدار پایین رسانایی حرارتی هوا بر نتایج DSC ناچیز خواهد بود. گاز N2 با درجه خلوص بالا رایج ترین گاز مورد استفاده می باشد. طبیعت گازی که استفاده می شود تاثیر مهمی بر شکل پیک DSC دارد. در دهه 1960،مایک اونیل از شرکت پرکین المر اولین DSC دارای محفظه کوره دوگانه با توان کنترل شده را برای اندازه گیری جریان حرارتی، حرکت گرما به داخل و خارج نمونه بطور مستقیم، تهیه کرد. این ابزار از یک حلقه و مدار پس خور برای نگهداری نمونه در یک دمای تنظیم شده استفاده میکرد در حالی که توان مورد نیاز برای انجام این کار را در مقابل یک محفظه کوره مرجع محاسبه می کرد. این موضوع اجازه می داد تا کنترل بسیار دقیقی از دما، اندازه گیری بسیار دقیق آنتالپی و ظرفیت حرارتی و اجرای فرآیند هم دما صحیح و واقعی صورت پذیرد. بدلیل سنجش مستقیم دما با این ابزار، اغلب آن را DSC جریان حرارتی می نامند.
در این صفحه تعداد 628 مقاله تخصصی درباره گرماسنجی روبشی تفاضلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گرماسنجی روبشی تفاضلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Graphene oxide (GO); Modification mechanism; Multiple stress creep recovery (MSCR); Fourier transform infrared (FTIR); Differential scanning calorimetry (DSC); Rheological performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Blended cement pastes; Chemical admixtures; Fire resistance; Compressive strength; Differential scanning calorimetry (DSC); X-ray diffraction (XRD); Scanning electron microscopy (SEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; CPM; cross-polarized microscopy; DCM; dichloromethane; DSC; differential scanning calorimetry; FTIR; Fourier-transformed infrared spectrometry; ITC; isothermal titration calorimetry; MAC; maleic anhydride co-polymer; NIR; near-infrared spectroscopy; PEB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Structural composites; Fracture; Mechanical properties; Differential scanning calorimetry (DSC); Additive manufacturing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; DSC; Differential Scanning Calorimetry; CT; Computed Tomography; GAC; Gastric Adenocarcinoma; IRB; Institutional Review Board; MUSP; Melanoma Under Surveillance Patients; MC; Melanoma Controls; NED; No Evidence of Disease; Cp; Heat Capacity; T; Temperatur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Enthalpy relaxation; Polystyrene; Film stretch; Differential scanning calorimetry (DSC); Fictive temperature; Model calculation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Enamel; Dentin; X-ray diffraction (XRD); Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Differential scanning calorimetry (DSC); Crystallographic structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; phenol-formaldehyde resin; nanometer copper oxide; differential scanning calorimetry (DSC); 13C nuclear magnetic resonance (13C NMR with CP-MAS); plywood;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Differential Scanning Calorimetry (DSC); Thermogravimetric analysis (TGA); Paracetamol; Chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Crumb rubber; Asphalt modification; Physico-chemical properties; Volume expansion rate (Vr); Gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS); Infrared spectra (IR); Differential scanning calorimetry (DSC); Swelling; Degradation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Ionic liquids (ILs); Phase change materials (PCM); Differential scanning calorimetry (DSC); Thermal energy storage (TES); Synthesis route;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Biodiesel; Cold flow improvers; Cloud point(CP); Pour point (PP); Cold filter plugging point (CFPP); Differential scanning calorimetry (DSC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Phase change material (PCM); Paraffin mixture; Thermal stability; Accelerated thermal cycling test-bed; Differential scanning calorimetry (DSC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Core-shell superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPION); Thermoresponsive brush; Poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM); Differential scanning calorimetry (DSC); Colloidal stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; freeze-drying; mannitol; trehalose; sucrose; sodium chloride; polymorphs; mannitol hemihydrate; X-ray powder diffractometry; differential scanning calorimetry (DSC); thermogravimetric analysis (TGA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Hybrid compound; X-ray diffraction; Impedance spectroscopy; Differential scanning calorimetry (DSC); Raman spectroscopy; Thermal conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Preindustrial charcoal kiln; Land-use change; Biochar; X-ray photoelectron spectroscopy (XPS); Differential scanning calorimetry (DSC); Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR); 13C nuclear magnetic resonance (13C NMR); Dichromate oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Nebivolol hydrochloride; Electrospinning; Nanofibers; Positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS); Differential scanning calorimetry (DSC); Dissolution enhancement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Poly(vinyl chloride); Polyepichlorohydrin; Miscibility; Viscometric; Differential scanning calorimetry (DSC); Solubility parameter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Liquid crystals; Chemical synthesis; Differential scanning calorimetry (DSC); X-ray scattering; Optical properties; Thermodynamic properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Polymers; Composite materials; Organic and inorganic compounds; Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR); Differential scanning calorimetry (DSC); Thermogravimetric analysis (TGA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Crystal growth; Differential scanning calorimetry (DSC); X-ray diffraction; Electron microscopy; Ferroelectricity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گرماسنجی روبشی تفاضلی; Polyvinyl Alcohol (PVA); Phase change materials (PCMs); Fatty acids; Electrospinning; Composite Nanofibers; Differential scanning calorimetry (DSC);