ماده آلی حل شده (DOM)

در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره ماده آلی حل شده (DOM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماده آلی حل شده (DOM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Dissolved organic matter (DOM); Atrazine; Excitation and emission matrix-parallel factor (EEM-PARAFAC) analysis; Two-dimensional correlation spectroscopy (2D-COS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Dissolved organic matter (DOM); Ultraviolet-visible (UV-Vis); Fluorescence excitation emission matrices (EEMs); Parallel factor analysis (PARAFAC); Mississippi River; Lake Pontchartrain estuary;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Dissolved organic matter (DOM); 4-Chlorophenol; Excitation-emission matrix (EEM); Synchronous fluorescence spectra; Two-dimensional correlation spectroscopy (2D-COS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); 3DEEM; three dimensional excitation emission matrix; BS; bulk supernatant; C; colloids or colloid fraction; Cbackwashed; TOC concentration of the backwashing solution (mgC/L); Cirreversible; TOC concentration of irreversible membrane fouling (mgC/L); Cper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Iodinated trihalomethanes (I-THMs); Ultraviolet (UV) irradiation; Dissolved organic matter (DOM); Chloramination; Fluorescence spectroscopy; Iodine utilization factor (IUF);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Disinfection by-products (DBPs); Dissolved organic carbon (DOC); Dissolved organic matter (DOM); Fluorescence; Natural organic matter (NOM); Nitrification; Size exclusion chromatography; Total organic carbon (TOC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Dissolved organic matter (DOM); Mature composts; Molecular weight; Fluorescence characteristics; Parallel factor modelMW, molecular weight; DOM, dissolved organic matter; EEM, excitation-emission matrix; FRI, fluorescence regional integration; PARAFAC, pa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Dissolved organic matter (DOM); Dissolved organic carbon (DOC); Enhanced transport; Olive mill wastewater (OMWW); Pesticides
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Silver nanoparticles (AgNPs); Nanomaterials; Water chemistry; Aggregation; Transformation; Toxicology; Dissolved organic matter (DOM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Dissolved organic matter (DOM); Diffusion coefficient; Diffusive gradients in thin films (DGT); UV–visible spectroscopy; Field flow fractionation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Activated sludge models (ASMs); Chemical oxygen demand (COD); COD fractionation; Dissolved organic matter (DOM); Molecular weight size distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Dissolved organic matter (DOM); Excitation emission matrices (EEMs); UV absorbance; Fluorescence spectroscopy; Poultry manure; Storm events; Agricultural watershed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Excitation-emission matrix (EEM); Principal component analysis (PCA); Dissolved organic matter (DOM); Dissolved organic carbon (DOC); PARAFAC; Asymmetrical flow field-flow fractionation (AF4);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Dissolved organic matter (DOM); Fluorescent dissolved organic matter (FDOM); Excitation emission matrix (EEM); Parallel factor analysis (PARAFAC); Environmental monitoring; Florida Keys;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماده آلی حل شده (DOM); Quantification; Hydrophobic interaction; Non-ionic macroporous resin; Artificial sea water (ASW); Dissolved organic matter (DOM); Aggregation