رسم راه حل

در این صفحه تعداد 85 مقاله تخصصی درباره رسم راه حل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رسم راه حل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; AMPS; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; DMAEMA; 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate; FT-IR; fourier transform infrared spectroscopy; SEM; scanning electron microscopy; DSC; differential scanning calorimetry; SR; swelling ratio; RO; reverse osm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; AA; acrylic acid; APS; ammonium persulphate; BPO; benzoyl peroxide; MA; maleic anhydride; MW; weight-average molecular weight (g/mol); FO; forward osmosis; JR; revers solute flux (gMH); JR/JW; the ratio of reverse solute flux to water flux; JW; water flux
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; AL-FS; active layer feed side; bEPS; bound extracellular polymeric substances; COD; chemical oxygen demand; CTA; cellulose triacetate; DO; dissolved oxygen; DS; draw solution; FO; forward osmosis; FOG; fat, oil and grease; HRT; hydraulic retention time; H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; AL-FS; active layer facing feed side; CECP; cake-enhanced concentration polarization; CEOP; cake-enhanced osmotic pressure; CP; concentration polarization; CTA; cellulose triacetate; DCP; dilutive concentration polarization; DI; de-ionised; DS; draw sol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; 4CP; 4-Chlorophenol; AC; Activated carbon; ATZ; Atrazine; CBM; Carbamazepine; CECs; Contaminants of emerging concern; CFV; Cross-flow velocity; CMC; Carboxymethyl cellulose; CRW; Colorado River water; CTA; Cellulose triacetate; DCF; Diclofenac; DI; Deioni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; Forward osmosis; Ethanol fermentation; Sugar; Rice straw; DS; draw solution; FO; forward osmosis; FS; feed solution; NF; nanofiltration; SPS; switchable polarity solvent; TEA; triethylamine; TEA-CO2; triethylamine-carbon dioxide; TMA-CO2; trimethylamine-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; DS; draw solution; FS; feed solution; FO; forward osmosis; NF; nanofiltration; TEA; triethylamine; Forward osmosis; Nanofiltration; Bio-ethanol; Fermentation; Rice straw;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; CAN; Calcium nitrate; CSG; Coal seam gas; DAP; Di-ammonium phosphate; DI; Deionized; DS; Draw solution; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; EDX; Energy dispersive x-ray spectroscopy; FDFO; Fertilizer-drawn forward osmosis; FO; Forward osmosis; FS; Feed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; CLPRO; Closed-Loop Pressure Retarded Osmosis; MED; Multi-Effect Distillation; RO; Reverse Osmosis; PRO; Pressure Retarded Osmosis; RED; Reverse Electrodialysis; DS; Draw Solution; FS; Feed Solution; CP; Concentration Polarization; DSPRO; Dual Stage Pressu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; AL-DS; Active layer facing draw solution; AL-FS; Active layer facing feed solution; AnMBR; Anaerobic membrane bioreactor; CECP; Cake-enhanced concentration polarization; COD; Chemical oxygen demand; CRCP; Cake-reduced concentration polarization; CTA; Cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; AL-DS; active layer facing to draw solution; AL-FS; active layer facing to feed solution; CFR; capillary force resistance; CTA; cellulose triacetate; CEOP; cake-enhanced osmotic pressure; DI water; deionized water; DS; draw solution; ECP; external concent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; AL-DS; active layer facing the draw solution; AL-FS; active layer facing the feed solution; b; bulk; CTA; cellulose triacetate; DS; draw solution; CFD; computational fluid dynamics; ECP; external concentration polarization; FS; feed solution; FO; forward
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; FO; forward osmosis; DS; draw solution; FS; feed solution; CMC; critical micelle concentration; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; LMH; L/m2h; GMH; g/m2h; NF; nanofiltration; RO; reverse osmosis; NP; nonylphenol ethoxylates; TOC; total organic carbon;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسم راه حل; FO; forward osmosis; ICP; internal concentration polarization; HH-IPN-CNF; hydrophobic/hydrophilic interpenetrating network composite nanofibers; TFC; thin film composite; DI; deionized; FS; feed solution; DS; draw solution; TPSL; thin polyamide selective