پراش پرتو الکترونی (EBSD)

در این صفحه تعداد 177 مقاله تخصصی درباره پراش پرتو الکترونی (EBSD) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پراش پرتو الکترونی (EBSD) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Zirconium oxide; Corrosion; Focused ion beam (FIB); Transmission electron microscopy (TEM); Electron backscatter diffraction (EBSD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Chemical vapor deposition (CVD) diamond; Electron channeling contrast imaging (ECCI); Electron backscatter diffraction (EBSD); Twins; Stacking faults; Dislocations; Etching;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Morasko meteorite; Cohenite; Magnetic domains; Bitter patterns; Magnetic force microscopy (MFM); Electron backscatter diffraction (EBSD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); ice; crystallographic preferred orientation (CPO); electron backscatter diffraction (EBSD); viscous anisotropy; ice sheets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Friction stir welding; Friction stir processing; Stainless steel; Material flow; Visualization; Electron backscatter diffraction (EBSD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Duplex stainless steel; Atmospheric corrosion; Stress corrosion cracking; Electron backscatter diffraction (EBSD); X-Ray diffraction (XRD); Scanning electron microscopy (SEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Triple junction; Triple line; Characterization; Electron backscatter diffraction (EBSD); Stereology; Twin boundary;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Dark-field (DF); Electron channeling contrast imaging (ECCI); Electron channeling pattern (ECP); Electron backscatter diffraction (EBSD); Deformation; Scanning electron microscope (SEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Magnesium alloys; Sheet rolling; Microstructure; Texture; Recrystallisation; X-ray diffraction; Electron backscatter diffraction (EBSD)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Dislocations in IF Steel; Electron Channeling Contrast Imaging (ECCI); Selected Area Channeling pattern (SACP); Electron BackScatter Diffraction (EBSD); Scanning Electron Microscopy (SEM)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Al-Si-Mg alloys; Electron backscatter diffraction (EBSD); Transmission electron microscopy (TEM); Dynamic recrystallization; Hot extrusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Mo; Deformation structure; Dislocation boundaries; Transmission electron microscopy (TEM); Electron backscatter diffraction (EBSD);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Electron backscatter diffraction (EBSD); Forescatter detector (FSD); Magnetic domains; Magnetic free pole density; Non-oriented electrical steels (NOES); Scanning electron microscopy (SEM); Texture; Type II magnetic contrast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Subduction zones; Antigorite serpentinite; Chlorite harzburgite; Almirez massif; Microstructures; Stress; Fluid flow; X-raymicro-computed tomography (μ-CT); Electron backscatter diffraction (EBSD); Shape Preferred Orientation (SPO); Crystal Preferred Ori
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراش پرتو الکترونی (EBSD); Commercially pure titanium; Ultrafine grains (UFG); Incremental equal channel angular pressing (I-ECAP); Electron backscatter diffraction (EBSD); Strain hardening; Microhardness;