مواد پلیمری غیر سلولی (EPS)

در این صفحه تعداد 221 مقاله تخصصی درباره مواد پلیمری غیر سلولی (EPS) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد پلیمری غیر سلولی (EPS) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Algae granules; Extracellular polymeric substances (EPS); Phosphorus bioavailability; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Aerobic granular sludge (AGS); Graphene oxide (GO); Ammonium oxidizing bacteria (AOB); Nitrite oxidizing bacteria (NOB); Denitrifying bacteria; Extracellular polymeric substances (EPS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Activated sludge; Extracellular polymeric substances (EPS); Flocculability; Ionic surfactant; Stability; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Organic micro-pollutants (OMPs); Biological flocs; Catalytic ozonation; Extracellular polymeric substances (EPS); Excitation-emission matrix (EEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Biodeterioration; Cyanobacteria; Extracellular polymeric substances (EPS); Green algae; Multi-species phototrophic culture; Primary bioreceptivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Biofouling; Seawater reverse osmosis (SWRO) membranes; Desalination; Bacteria; Extracellular polymeric substances (EPS); Control; SWRO; seawater reverse osmosis; RO; reverse osmosis; PSDP; Perth seawater desalination plant; EPS; extracellular polymeric su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); ABR; anaerobic baffled reactor; AnNMBR; anaerobic nanocomposite membrane bioreactor; EPS; extracellular polymeric substances; HRT; hydraulic retention Time; ICP-MS; inductively coupled plasma-mass spectrometry; PVDF; poly(vinylidene-fluoride); PES; poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Partial nitrification; Sequencing batch reactor (SBR); Extracellular polymeric substances (EPS); Excitation-emission matrix (EEM); Molecular weight distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Phosphorus; Cyanobacterium; Extracellular polymeric substances (EPS); Intracellular phosphorus pool; Transformation pathway; P; Phosphorus; IP; inorganic phosphorus; OP; organic phosphorus; TP; total phosphorus; BS; bulk solution; EPS; extracellular polym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Bioelectrochemical systems (BES); Extracellular electron transfer; Extracellular polymeric substances (EPS); Fouling; Hydrophobicity; Soluble microbial products (SMP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Extracellular polymeric substances (EPS); Membrane bioreactor (MBR); Membrane fouling; In-situ fouling control; Wastewater treatment; AAL; Aleuria aurantia lectin; AFM; atomic force microscopy; AHL; N-acyl homoserine lactones; AI-2; autoinducer-2; ATR-FTI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Short-time aerobic digestion; Waste activated sludge; Extracellular polymeric substances (EPS); Flocculability; Settleability; Dewaterability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Aerobic granulation; Autoinducer-2; Alternating organic loading rate; Cell adhesiveness; Extracellular polymeric substances (EPS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Activated sludge; Bioleaching; Dewaterability; Bio-substitution; Extracellular polymeric substances (EPS); Microbial community;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Sludge disintegration; Peroxymonosulfate; Extracellular polymeric substances (EPS); Excitation-emission matrix; Parallel factor analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Aerobic granules; Precipitation; Calcium carbonate; Aragonite; Extracellular polymeric substances (EPS); Size;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Activated sludge; Metabolic uncouplers; Sludge reduction; Extracellular polymeric substances (EPS); Polyhydroxybutyrate (PHB)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Aerobic granular sludge; 4-Chlorophenol; Extracellular polymeric substances (EPS); Excitation-emission matrix (EEM); Toxicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs); Municipal wastewater treatment; Sequencing batch reactor (SBR); Nitrification; Extracellular polymeric substances (EPS); Bacterial community dynamics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Aerobic granular sludge; Extracellular polymeric substances (EPS); Biosorption; Excitation–emission matrix (EEM); Dye wastewater
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Transparent Exopolymer Particles (TEP); Extracellular Polymeric Substances (EPS); exuded polysaccharides; exudates; microalgae; fish and shellfish hatcheries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Activated sludge; Enhanced biological phosphorus removal (EBPR); Extracellular polymeric substances (EPS); Mechanism; Phosphorus (P) recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Waste activated sludge (WAS); Anaerobic digestibility; Extracellular polymeric substances (EPS); Saponin; Plant-derived biosurfactant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Aerobic granules; Batch Granulation Membrane Airlift Bioreactor (BG-MABR); Extracellular polymeric substances (EPS); Fouling; Granule disintegration; Deflocculation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد پلیمری غیر سلولی (EPS); Forward osmosis membrane bioreactor (FOMBR); Anaerobic membrane bioreactor (AnMBR); Membrane fouling; Soluble microbial products (SMP); Extracellular polymeric substances (EPS);