روش مشارکت گروهی

در این صفحه تعداد 81 مقاله تخصصی درباره روش مشارکت گروهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش مشارکت گروهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشارکت گروهی; Normal melting point; Aqueous solubility; Octanol/water partition coefficient; Group contribution method; Amino acids; AAE; average absolute error; ARE; average relative error [%]; ALogWs; adjustable parameter of Eq. (4); ALogkow; adjustable parameter of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشارکت گروهی; Ionic liquids; Vapor pressure; Principle of corresponding states; Pitzer expansion; Enthalpy of vaporization; Group contribution method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشارکت گروهی; [2-HC2C2A][HCO2]; 2-hydroxydiethylammonium formate; [C6C6C6C14P][Cl]; trihexyltetradecylphosphonium chloride; [C6C6C6C14P][NTf2]; trihexyltetradecylphosphoniumbis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide; [C4C1C1im] [PF6]; 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشارکت گروهی; AHP; Analytic hierarchy process; CAMD; Computer-aided molecular design; Fp; Flash point; GCM; Group contribution method; Hv; Heat of vaporisation; IAH; Penalty for acute health hazard; IEL; Penalty for exposure limit; IEX; Penalty for explosiveness; IFL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشارکت گروهی; Copolyimide; Membrane based gas separation; Group contribution method; Permeability; Structure–property relationship
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشارکت گروهی; Ant colony optimization; Group contribution method; Computer aided molecular design; Hammersley sequence sampling; Oracle penalty function; UNIFAC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشارکت گروهی; CIE; compression ignition engine; EN; European Standard; EU; European Union; ARD; average relative deviation; SD; standard deviation; CFD; computational fluid dynamics; FAME; fatty acid methyl ester; RME; rapeseed oil methyl ester; UCME; used cooking oil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشارکت گروهی; Olefins; Group contribution method; Neural network; Critical temperature; Critical pressure; Normal boiling temperature; Acentric factor; Ideal gas heat capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مشارکت گروهی; Ionic liquid; Density; Group contribution method; Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide anion; Hexafluorophosphate anion; 1-Alkyl-3-methylimidazolium cation; 1-Butyl-2, 3-dimethylimidazolium cation; 1-Butyl-3-methylpyridinium cation