هیدرود سولفوریزاسیون

در این صفحه تعداد 846 مقاله تخصصی درباره هیدرود سولفوریزاسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هیدرود سولفوریزاسیون
مقالات ISI هیدرود سولفوریزاسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; CCR; conradson carbon residue; CGO; coker gas oil; FCC; fluid catalytic cracking; FBP; final boiling point; GC-MS; gas chromatography-mass spectroscopy; HDT; hydrotreating; HDS; hydrodesulfurization; HDN; hydrodenitrogenation; I-CGO; inferior coker gas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; AC; activated carbon; ADS; adsorptive desulfurization; Basolite A100; Al(OH)(C8H4O4), produced by BASF; Basolite C300; Cu3(C9H3O6)2, produced by BASF; Basolite F300; FeC9H3O6, produced by BASF; BDC; 1, 4-benzenedicarboxylate; BT; benzothiophene; Cr-BDC; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; Co-processing; Lipids; Bio-oil; HVO; Biofuels; Hydroprocessing; Fluid catalytic cracking (FCC); Vegetable oils; ACE-R™; Advanced Cracking Evaluation; ACE™; Advanced Catalyst Evaluation; BEA; Zeolite Beta; BTY; Billion Metric Tons per Year; CAPEX; Capi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; Fast pyrolysis; Catalytic hydrodeoxygenation (HDO); Catalytic fast hydropyrolysis; Bio-oil; Transportation fuel; AC; Activated carbon; ACI; Acid catalyzed reactions; ACP; Phosphorus activated carbon; BFB; Bubbling fluid bed; CAN; Carbonyl number; CFB; Cir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; PS; polystyrene cross-linked with divinyl benzene; PS-CH2-Cl; chloromethylated PS; PS-im; imidazolomethylpolystyrene; PEG; polyethyleneglycol; acac; acetylacetonato; PMAn; cross linked polyacrylate polymers; c-PMAn-V; polymer anchored vanadium compounds o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; Binary transition-metal sulfide catalyst; Hydrodesulfurization; Highly-loaded catalyst; Dibenzothiophene; Fluid catalytic cracking diesel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; LCO; light cycle oil; FCC; fluid catalytic cracking; HDS; hydrodesulfurization; SRGO; straight run gas oil; RDS; residue hydrodesulfurization; GO; gas oil fraction; VDS; vacuum gas oil hydrogenation; TEM-EELS; electron energy-loss spectroscopy in transmis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; Ultra low sulfur diesel; Hydrodesulfurization; Continuous lumping; Dynamic reactor modeling; Parameter estimation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; Renewable hydrogen; Biofuels production; Bio-refinery; Biomass valorization; Catalytic hydroprocesses; HDO; hydrodeoxygenation; HYD; hydrogenation; HDS; hydrodesulfurization; HDN; hydrodenitrification; HCR; hydrocracking; HDT; hydrotreating; ISR; isomeriz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; Ni2P; Al2O3; Temperature-programmed reduction; P/Ni molar ratio; Pentahedrally coordinated Al3+; Hydrodesulfurization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدرود سولفوریزاسیون; Economic model predictive control; non-linear control; hierarchical control; real-time optimization; hydrodesulfurization; hydrocracking