آشنایی با موضوع

مفهوم غشاهای شبکه آمیخته یعنی ترکیبی از ذرات جامد پخش شده درون ماتریس پلیمر؛ راهکاری موثر برای افزایش کارایی غشاهای پلیمری در جداسازی گاز است. غشاهای ماتریس مخلوط موادی هستند که در آنها ذرات کارای ریز به عنوان فاز پراکنده در یک بستر پلیمری متخلخل که فاز پیوسته را شکل می دهد جای گرفته اند. این غشاها از انطباق سینرژیستی غشاهای معمول همچون میکروفیلتراسیون والترافیلتراسیون با مواد کروماتوگرافی حاصل شده و از مزایایی چون نفوذپذیری و گزینش پذیری بالا، ظرفیت پیونددهی و بازیافت بالا، شارهای جریانی بالا با افت فشار کم در گذر از غشا و سهولت افزایش مقیاس برخوردار هستند. همانند غشاهای معمول، غشاهای ماتریس مخلوط نیز به طور عمده با فرآیند وارونگی فازی و به روش فروبری ترسیب تهیه می شوند. از کاربردهای موفق این تکنولوژی می توان به جداسازی بتالاکتوگلوبولین از آب پنیر بازیافت80/48درصدی نمک زدایی از آب دفع 84 درصدی کلرید سدیم و 48 درصدی سولفات منیزیم و جداسازی لیزوزیم از سفیده تخم مرغ بازیافت 59 درصدی اشاره کرد. فرآوری با این تکنولوژی هیچگونه تاثیری بر کیفیت ماده غذایی نداشته و در عین حال فعالیت بیولوژیکی و ویژگی کاری مواد ارزشمند بازیافت شده بطور کامل حفظ می گردد.
در این صفحه تعداد 273 مقاله تخصصی درباره غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Heterogeneous membranes; Composite membrane; Mixed matrix membrane; Interfacial interactions; Separation performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; CA; cellulose acetate; MMM; mixed matrix membrane; MWCO; molecular weight cut-off; NP; nanoparticle; CA/SiO2; cellulose acetate/silica; SiO2; silica; TEOS; tetraethylorthosilicate; UF; ultrafiltration; υs; symmetric stretching vibration; υa; antisymmetr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; BOT; Böttcher Model; BRG; Bruggeman Model; FD; Finite Difference; HIG; Higuchi Model; HPF; High Permeable Fillers; HNP; Hennepe Model; LN; Lewis-Nielsen Model; LPF; Low Permeable Fillers; MMM; Mixed Matrix Membrane; MXW; Maxwell Model; PAL; Pal Model; RB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Biogas upgrading; Cost; Utilisation; Bio-CNG; Storage; AS; amine scrubbing; AMDEA; activated methyl diethanolamine; Bio-CNG; bio-compressed natural gas; CA; cellulose acetate; CSP; chemical scrubbing process; CNG; compressed natural gas; CHP; combined hea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; PAN; Poly(acrylonitrile); PA6; Polyamide 6; Pebax-1657 or Pebax; Poly(amide-b-ethyleneoxide); PEO; Poly(ethyleneoxide); PTMSP; Poly(trimethylsilyl)propyne; CPM; Composite polymeric membrane; CPM2; [Pebax+PAN]; CPM3; [Pebax+PTMSP+PAN]; MMM; Mixed matrix me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; AC; Activated Carbon; BOT; Böttcher Model; BRG; Bruggeman Model; HIG; Higuchi Model; HNP; Hennepe Model; LN; Lewis-Nielsen Model; MMM; Mixed Matrix Membrane; MXW; Maxwell Model; PAL; Pal Model; PDMS; Polydimethylsiloxane; PVDF; Polyvinylidenefluoride; Mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Covalent organic framework; Porosity characteristics; Polymer of intrinsic microporosity; Mixed matrix membrane; Diffusion process; Gas separation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Hollow fiber; PPSu; Mixed matrix membrane; Protein separation; Nanocomposite; Sulfonated membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; PCPs; Porous coordination polymers; MOFs; Metal organic frameworks; PCN; Porous coordination networks; ZIF; Zeolite imidazole framework; MAF; Metal azolate framework; LSA; Langmuir surface area; BK; Breakthrough experiments; HKUST; Hong Kong University of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Graphene oxide; Mixed matrix membrane; Heavy metal; Adsorption; Breakthrough time; Regeneration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Polymer membrane; Mixed matrix membrane; Reverse osmosis; Forward osmosis; Desalination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Mixed matrix membrane; Percolation threshold; Percolating cluster; Carbon nanotubes; CNT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Mixed matrix membrane; Carbon dioxide; Polyimide; Gas separation; Free volume
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; PDMS coating; Hollow fiber; Mixed matrix membrane; Metal organic framework; Gas separation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Mixed matrix membrane; Predictive model; Separation process; Ideal or non-ideal morphology; Permeation performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Mixed matrix membrane; Layered silicate; Clay minerals; Cloisite 15A; Intercalation–exfoliation; Gas separation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; Mixed matrix membrane; Layered silicate clay minerals; Intercalation–exfoliation; Gas separation; Phenomenological models
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشا شبکه آمیخته، غشاهای ماتریس مخلوط; APTES; aminopropyltriethoxysilane; APTMSP; aminopropyltrimethoxysilane; 3Dom; three-dimensionally ordered mesoporous; FFT; fast-Fourier-transform; HMA; 2-hydroxy-5-methylaniline; HZS; hollow silicalite-1 sphere; LMWP; low-molecular-weight polymer; MMM; mi