مرگ و میر

در این صفحه تعداد 782 مقاله تخصصی درباره مرگ و میر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مرگ و میر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Tromboembolia de pulmón; Pronóstico; Escalas pronósticas; Evaluación empírica; Mortalidad; Pulmonary embolism; Prognosis; Prognostic scales; Clinical assessment; Mortality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Insuficiencia cardiaca; Fracción de eyección preservada; Fibrilación auricular; Mortalidad; Reingreso; Heart failure; Preserved ejection fraction; Atrial fibrillation; Mortality; Hospital readmission;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Heart failure; Preserved ejection fraction; Atrial fibrillation; Mortality; Hospital readmission; Insuficiencia cardiaca; Fracción de eyección preservada; Fibrilación auricular; Mortalidad; Reingreso;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Heart failure; Avoidable mortality; Mortality; Epidemiology; Prevention; Cardiovascular disease; Insuficiencia cardiaca; Mortalidad evitable; Mortalidad; Epidemiología; Prevención; Enfermedad cardiovascular; AAMR; age-adjusted mortality rate; AAPR; aver
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Late preterm; Morbidity; Mortality; Epidemiology; Pregnancy complications; Preterm birth; Hypoglycaemia; Jaundice; Prematuro tardío; Morbilidad; Mortalidad; Epidemiología; Patología gestacional; Parto prematuro; Hipoglucemia; Ictericia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Delirium; Mortalidad; Servicio de cirugía en hospital; Servicio de medicina interna; Factores de riesgo; Delirium; Hospital mortality; Surgery department; Internal medicine department; Risk factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Multiple sclerosis; Alcohol use disorders; Mortality; Hospital stay; Costs; Esclerosis múltiple; Trastornos asociados al consumo de alcohol; Mortalidad; Estancia hospitalaria; Costes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Acute respiratory failure; APACHE; Cancer; Critically ill cancer patient; Mortality; Mechanical ventilation; Sepsis; Insuficiencia respiratoria aguda; APACHE; Cáncer; Paciente oncológico crítico; Mortalidad; Ventilación mecánica; Sepsis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Polineuropatía del paciente crítico; Miopatía del paciente crítico; Respiración artificial; Terapia; Rehabilitación; Desconexión del ventilador; Mortalidad; Corticoesteroides; Critical illness polyneuropathy; Critical illness myopathy; Artificial r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Critical illness polyneuropathy; Critical illness myopathy; Artificial respiration; Therapy; Rehabilitation; Ventilator disconnection; Mortality; Corticosteroids; Polineuropatía del paciente crítico; Miopatía del paciente crítico; Respiración artific
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Dependence; Epidemiology; Neuromuscular diseases; Amyotrophic lateral sclerosis; Spain; Economic impact; Mortality; Dependencia; Epidemiología; Enfermedades neuromusculares; Esclerosis lateral amiotrófica; España; Impacto económico; Mortalidad;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Disability-adjusted life years; Years of life lost; Years lived with disability; Spain; Global burden of disease; Mortality; Años de vida ajustados por discapacidad; Años de vida perdidos; Años vividos con discapacidad; España; Carga global de las enf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Score BISAP; Mortalidad; Pancreatitis aguda grave; Falla orgánica múltiple; Pancreatitis aguda necrosante; BISAP score; Mortality; Severe acute pancreatitis; Multiple organ failure; Acute necrotizing pancreatitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Skin and soft-tissue infections; Healthcare-associated infections; ESBL-producing bacteria; Mortality; Readmission; Infecciones de piel y partes blandas; Infecciones asociadas a los cuidados sanitarios; Bacterias productoras de BLEE; Mortalidad; Reingreso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Mortalidad; Servicios de urgencias; Factores pronósticos; Dependencia funcional; Lactato sérico; Anciano; Mortality; Emergency department; Prognostic factors; Functional dependence; Serum lactate; Elderly;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Skin and soft-tissue infections; Healthcare-associated infections; ESBL-producing bacteria; Mortality; Readmission; Infecciones de piel y partes blandas; Infecciones asociadas a los cuidados sanitarios; Bacterias productoras de BLEE; Mortalidad; Reingreso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Mortality; Emergency department; Prognostic factors; Functional dependence; Serum lactate; Elderly; Mortalidad; Servicios de urgencias; Factores pronósticos; Dependencia funcional; Lactato sérico; Anciano;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Ruptured abdominal aortic aneurysm; Open surgery; Endovascular repair; Mortality; Hemodynamic shock; Aneurisma de aorta abdominal roto; Cirugía abierta; Reparación endovascular; Mortalidad; Shock hemodinámico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Quirófanos; Mortalidad; Cirujanos; Anestesiólogos; Vigilancia Sanitaria; Operating Rooms; Mortality; Surgeons; Anesthesiologists; Health Surveillance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Subarachnoid haemorrhage; Epidemiology; Prognosis; Mortality; Endovascular treatment; Surgical treatment; Hemorragia subaracnoidea; Epidemiología; Pronóstico; Mortalidad; Tratamiento intravascular; Tratamiento quirúrgico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Eccrine porocarcinoma; Histological prognostic factors; Therapeutic algorithm; Sentinel lymph node biopsy; Mortality; Porocarcinoma ecrino; Factores pronósticos histológicos; Algoritmo terapéutico; Biopsia selectiva ganglio centinela; Mortalidad;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Mortalidad; Morbilidad; Cateterismo cardiaco; Ancianos; Supervivencia; Mortality; Morbidity; Cardiac catheterization; Elderly; Survival;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; Exacerbación aguda; Etiología infecciosa; Gammaglobulinas; Biomarcador; Pronóstico; Mortalidad; Chronic obstructive pulmonary disease; Acute exacerbation; Infectious etiology; Gamma globulins; Biomarker; Progno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مرگ و میر; Chronic obstructive pulmonary disease; Acute exacerbation; Infectious aetiology; Gamma globulins; Biomarker; Prognostic; Mortality; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; Exacerbación aguda; Etiología infecciosa; Gammaglobulinas; Biomarcador; Pronós