نانولوله های کربنی چند دیواره

در این صفحه تعداد 1058 مقاله تخصصی درباره نانولوله های کربنی چند دیواره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانولوله های کربنی چند دیواره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; Carbon nanotubes; Lung cell co-cultures; Air-liquid interface; In vitro assay development; Label-free proteomics; Toxicoproteomics; ALI; Air-liquid interface; BSA; Bovine serum albumin; CNTs; Carbon nanotubes; DDA; Data dependent acquisition; HPLC; High-p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; CDI; Capacitive deionization; EPD; Electrophoretic deposition; CNT; Deposited carbon nanotube; MWCNTs; Multi-walled carbon nanotubes; CV; Cyclic voltammetry; EIS; Electrical impedance spectroscopy; Carbon nanotube; Water treatment; Desalination; Capacitiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; ACN; acetonitrile; APEOs; alkylphenol ethoxylates; C18; octadecyl-modified silica; DAD; diode-array detector; EC50; 50% effective concentration; EO; ethoxylate; ESI; electrospray ionization; GC; gas chromatography; HILIC; hydrophilic interaction liquid ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; Multi-walled carbon nanotubes; Electric-field alignment; Thermal conductivity; Dielectric properties; Loss modulus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; HA; Humic acid; MWCNTs; Multi-walled carbon nanotubes; EEM; Excitation-emission matrix; PARAFAC; Parallel factor; EDA; Electron donor−acceptor; DOM; Dissolved organic matter; Humic acid; Multi-walled carbon nanotube; Adsorption; EEM-PARAFAC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; Critical heat flux; Boiling heat transfer; Nanofluids; Wettability and porous Nano-layer; CHF; Critical heat flux; DNB; Departure from nucleate boiling; TEM; Transmission electron microscope; SEM; Scanning electron microscope; FESEM; Field emission scanni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; Cement paste; Multi-walled carbon nanotubes; pH; Dynamic viscosity; Electrical conductivity; Exothermic reaction; Mechanical strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; Microporous nanohybrids; Carbon xerogels; Multi-walled carbon nanotubes; Porosity; Adsorption; Catalytic oxidation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; 25BN-PVA; 0.025 mg·ml-1 hexagonal boron nitride doped polyvinyl alcohol; 25BN-PVA-H2SO4 GPEs; hexagonal boron nitride nanosheets-doped poly(vinyl alcohol)-sulfuric acid gel polymer electrolyte; 3D; three-dimensional; 3D; N-doped GCNT three-dimensional ni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; Cement-based composites; Multi-walled carbon nanotubes; Electrical resistivity; Gauge factor; Piezoresistive sensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AIC; Akaike Information Criterion; α-2-M; alpha-2-macroglobulin; Apo-AI; apolipoprotein A-I; Apo-AII; apolipoprotein A-II; CRP; C-reactive protein; CNF; carbon nanofibers; CNT; carbon nanotubes; CNT/F; carbon nanotu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; Nanofluids; Multi-walled carbon nanotubes; Surface functionalization; Dispersion stability; Thermal conductivity; Metal decoration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; AFM; atomic forced microscopy; BET; Brunauer Emmer Teller; CB-D; chain breaking electron donor; CE; cyanate ester; CNTs; carbon nanotubes; CV; cyclic voltametry; DNA; deoxyribonucleic acid; EA; elemental analysis; EB; electron beam; EIS; electrochemical i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; C-dots; Theranostic; Drug delivery; Gene delivery; Bioimaging; Biosensing; RNase A; ribonuclease A; PEI; polyethyleneimine; bPEI; branched polyethyleneimine; APTS; (3-aminopropyl) triethoxysilane; PPEI-EI; poly-(propionylethylenimine-co-ethylenimine); PEG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; CNTs; carbon nanotubes; SACNT; super-aligned carbon nanotubes; SWNTs; single-walled carbon nanotubes; DWNTs; double-walled carbon nanotubes; MWNTs; multi-walled carbon nanotubes; t-CNT; treated carbon nanotube;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; NH4F; Ammonium fluoride; AOP; Advanced oxidation process; AO; Ammonium oxalate; [Hmim]I; 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide; (AEP); 2-aminoethylphosphonic acid; (MBT); 2-mercapto benzothiazole; AFM; Atomic force microscopy; BQ; Benzoquinone; BPA; bispheno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانولوله های کربنی چند دیواره; API; American Petroleum Institute; CNT; carbon nanotube; MWCNT; multi-walled carbon nanotubes; POCNT; wrapped oxidized multi-walled carbon nanotubes; PEG; polyethylene glycol; YP; yield point (yield stress); PV; plastic viscosity; LPLT; low pressure- low