نفوذ کراتوپلاستی

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره نفوذ کراتوپلاستی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نفوذ کراتوپلاستی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; Retrocorneal fibrous membrane; Intraoperative optical coherence tomography; Descemet's membrane; Penetrating keratoplasty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; Deep anterior lamellar keratoplasty; Descemet membrane endothelial keratoplasty; Penetrating keratoplasty; Quality of vision; Visual acuity; Queratoplastia lamelar anterior profunda; queratoplastia endotelial de membrana de Descemet; queratoplastia penetr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; glaucoma; cornea; corneal transplantation; penetrating keratoplasty; keratoprosthesis; Descemet stripping endothelial keratoplasty; posterior lamellar keratoplasty; Descemet membrane endothelial keratoplasty; deep anterior lamellar keratoplasty; Boston ke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; Persistent foetal vasculature; Peters anomaly; Penetrating keratoplasty; Vitrectomy; Persistencia vasculatura fetal; Anomalía de Peters; Queratoplastia penetrante; Vitrectomía;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; Persistencia vasculatura fetal; Anomalía de Peters; Queratoplastia penetrante; Vitrectomía; Persistent foetal vasculature; Peters anomaly; Penetrating keratoplasty; Vitrectomy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; Aqueous misdirection syndrome; Malignant glaucoma; Penetrating keratoplasty; Corneal transplantation; Síndrome de dirección inadecuada del humor acuoso; Glaucoma maligno; Queratoplastia penetrante; Trasplante de córnea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; penetrating keratoplasty; corneal transplantation; surgical education; residents; Patient Care; Practice-Based Learning and Improvement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; BSCVA; best spectacle-corrected visual acuity; CCT; central corneal thickness; DMEK; Descemet membrane endothelial keratoplasty; DSAEK; Descemet stripping automated endothelial keratoplasty; ECD; endothelial cell density; logMAR; logarithm of the minimum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; AS-OCT; anterior segment optical coherence tomography; BSCVA; best spectacle-corrected visual acuity; CCT; central corneal thickness; D; diopters; DALK; deep anterior lamellar keratoplasty; KC; keratoconus; logMAR; logarithm of the minimum angle of resolu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; CAN$; Canadian dollars; CXL; collagen cross-linking; DALK; deep anterior lamellar keratoplasty; ICER; incremental cost-effectiveness ratio; PKP; penetrating keratoplasty; QALY; quality-adjusted life year;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; CDS; Cornea Donor Study; DMEK; Descemet membrane endothelial keratoplasty; DSEK; Descemet stripping endothelial keratoplasty; ECD; endothelial cell density; EK; endothelial keratoplasty; FECD; Fuchs' endothelial corneal dystrophy; MCMC; Markov chain Monte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; ALK; anterior lamellar keratoplasty; DSEK; Descemet's stripping endothelial keratoplasty; EK; endothelial keratoplasty; HR; hazard ratio; IOL; intraocular lens; IOP; intraocular pressure; PAS; peripheral anterior synechiae; PK; penetrating keratoplasty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; BK; bullous keratopathy; CI; confidence interval; CMV; cytomegalovirus; DSAEK; Descemet stripping automated endothelial keratoplasty; ECD; endothelial cell density; EK; endothelial keratoplasty; FED; Fuchs' endothelial dystrophy; HR; hazard ratio; PK; pen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; CI; confidence interval; IOP; intraocular pressure; KPro; Boston type I keratoprosthesis; logMAR; logarithm of the minimum angle of resolution; OSD; ocular surface disease; PK; penetrating keratoplasty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; CCT; central corneal thickness; CDVA; corrected distance visual acuity; DMEK; Descemet membrane endothelial keratoplasty; ECD; endothelial cell density; EK; endothelial keratoplasty; IOP; intraocular pressure; logMAR; logarithm of the minimum angle of res
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; BCVA; best-corrected visual acuity; FAF; familial amyloidosis, Finnish type; IOL; intraocular lens; logMAR; logarithm of the minimum angle of resolution; PK; penetrating keratoplasty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; Penetrating keratoplasty; Deep anterior lamellar keratoplasty; Keratoconus; Big Bubble; ConversionQueratoplastia penetrante; Queratoplastia lamelar anterior profunda; Queratocono; Gran burbuja; Conversión
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; CDS; Cornea Donor Study; DMEK; Descemet's membrane endothelial keratoplasty; ECD; endothelial cell density; IQR; interquartile range; PK; penetrating keratoplasty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; ABK; aphakic bullous keratopathy; ALK; anterior lamellar keratoplasty; DALK; deep anterior lamellar keratoplasty; DMEK; Descemet membrane endothelial keratoplasty; DSAEK; Descemet stripping automated endothelial keratoplasty; DSEK; Descemet stripping endo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; DLEK; deep lamellar endothelial keratoplasty; DSEK; Descemet stripping endothelial keratoplasty; EK; endothelial keratoplasty; PK; penetrating keratoplasty; NEI-VFQ-25; National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; DMEK; Descemet membrane endothelial keratoplasty; DSEK; Descemet stripping endothelial keratoplasty; EK; endothelial keratoplasty; FECD; Fuchs' endothelial corneal dystrophy; PK; penetrating keratoplasty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; Síndrome de dirección inadecuada del humor acuoso; Glaucoma maligno; Queratoplastia penetrante; Trasplante de córnea; Aqueous misdirection syndrome; Malignant glaucoma; Penetrating keratoplasty; Corneal transplantation.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; AS-OCT; anterior segment optical coherence tomography; BSCVA; best spectacle-corrected visual acuity; CI; confidence interval; CME; cystoid macular edema; D; diopter; DSAEK; Descemet stripping automated endothelial keratoplasty; EC; endothelial cell; ECD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; BCVA; best-corrected visual acuity; DM; Descemet membrane; DMEK; Descemet membrane endothelial keratoplasty; DSAEK; Descemet stripping automated endothelial keratoplasty; DSEK; Descemet stripping endothelial keratoplasty; ECD; endothelial cell density; EK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; BCLVA; best contact lens-corrected visual acuity; BSCVA; best spectacle-corrected visual acuity; CCT; central corneal thickness; D; diopters; DALK; deep anterior lamellar keratoplasty; Kmax; maximum keratometry; PK; penetrating keratoplasty; SimK; simul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; AS; anterior segment; BCVA; best-corrected visual acuity; IOP; intraocular pressure; KPro; Boston type I keratoprosthesis; OCT; optical coherence tomography; PAS; peripheral anterior synechiae; PK; penetrating keratoplasty; VA; visual acuity; VF; visual f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نفوذ کراتوپلاستی; Kératoplastie transfixiante; Hypertonie oculaire; Glaucome; Implant de drainage; Cycloaffaiblissement; Trabéculectomie; Rejet de greffe; Penetrating keratoplasty; Glaucoma; Ocular hypertension; Glaucoma drainage devices; Trabeculectomy; Cyclodestructive