آشنایی با موضوع

پیل های سوختی ابزارهای الکتروشیمیایی برای تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی موجود در سوخت به الکتریسیته با کارایی بالا هستند. پیل سوختی وسیله‌ای است که انرژی شیمیایی سوخت را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. عملکرد پیل سوختی مانند باتری نیست که انرژی را ذخیره کند بلکه پیل سوختی حالتی از انرژی به حالت دیگر تبدیل می‌کند، به طوری که در این تبدیل مواد داخل پیل مصرف نمی‌شوند. پیل سوختی الکترولیت پلیمری که گاهی پیل سوختی غشاء تبادل پروتون نیز نامیده می‌شود، در مقایسه با سایر پیل‌های سوختی از دانسیته توان بالا و مزیت وزن و حجم پایین بهره می‌برد. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ غشاء ﭘﻠﻴﻤﺮی ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﻄﺒﻲ و ﻣﻴﺪان ﺟﺮﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺎزﻫﺎی واﻛﻨﺶ ﮔﺮ و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﺣﺮارت و ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘﻴـﻞ ﺳـﻮﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در این صفحه تعداد 350 مقاله تخصصی درباره سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Lattice Boltzmann method; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Gas diffusion layer; Breakthrough location distance; Bridging multiple scales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; PEMFC; polymer electrolyte membrane fuel cell; CSTR; continuously stirred tank reactor; Lie-algebra; Temperature control; Inflow control; Fuel cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Gas permeability; Catalyzed electrode; Pt loading; Pt-carbon ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Netlike fuel cell; Stack size; Bipolar plate cost; Performance; Three-dimensional non-isothermal simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Electrochemical characterization; Electrochemical impedance spectroscopy; Distribution of relaxation times; Polarization contribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Lattice Boltzmann method; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Gas diffusion layer; Apparent contact angle; Bridging multiple scales;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Physical modeling; Multiphase flow; Electrochemical impedance spectroscopy; Impedance analysis; Inductive phenomena;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Gas diffusion layer; Microporous layer; Hydrophilic coating; Synchrotron X-ray radiographic imaging; No external humidifier; CCM; Catalyst coated membrane; Cryo-SEM; Cryo-scanning electron microscopy; EIS; Electroch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Flow field design; Serpentine flow field; Computational fluid dynamic simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Electrolyser; Coal; Methanol; Ethanol; Natural gas; Alcohol; ACFC; air-carbon fuel cell; AEM; anion exchange membranes; CAWE; carbon/coal assisted water electrolysis and carbon/hydrocarbon assisted water electrolysis; CHP; combined heat and power; COD; ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Tubular architecture; Stack size; Bipolar plate cost, performance; Three-dimensional non-isothermal simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Gas diffusion layer; Microporous layer; Synchrotron X-ray radiography; Two-phase transport; Temperature distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Filling-and-emptying; Water transfer; Parameter extraction; Periphery signals; Frequency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Membrane electrode assembly; Ultrasound-assisted polymerization; Electrocatalyst; Power density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Gas diffusion layer; Artificial ageing; Neutron radiography; Water distribution; Droplet size distribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول سوختی غشای الکترولیتی پلیمر; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Polybenzimidazole; Reformate gas; Methanol; Impurities effect; Electrochemical impedance spectroscopy;