جمع آوری بتن بازیافت شده

در این صفحه تعداد 100 مقاله تخصصی درباره جمع آوری بتن بازیافت شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جمع آوری بتن بازیافت شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Block; Calcium carbonate; Recycled concrete aggregate; Microbially induced calcite precipitation; Compression test; Durability; Water absorption; Thermal stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; BET; Brunauer, Emmett and Teller; BJH; Barrett, Joyner and Halenda; CDW; Construction and Demolition Waste; CEM; Cement; CL; Crushed Limestone; ES; Engineered Soil; FA; Fly Ash; GHG; Greenhouse Gas; LCA; Life Cycle Assessment; LL; Liquid Limit; MBV; Moist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Rheology; Self-compacting concrete; Recycled concrete aggregate; Bingham model; Herschel-Bulkley model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Rammed earth; Cement-stabilised; Corrosion potential; Sustainable building; Carbonation; Capillary absorption; Passivation; CL; crushed limestone; CSRE; cement-stabilised rammed earth; HCP; half-cell potential; IRA; initial rate of absorption; MDD; maximu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Additives; Electric arc furnace slag; Performance properties; Recycled concrete aggregate; Resistance to fatigue; Resistance to permanent deformation; Stiffness modulus; Warm-mix asphalt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; PQC; pavement quality concrete; RCA; recycled concrete aggregate; NAC; natural aggregate concrete; RAC; recycled aggregate concrete; CA; coarse aggregate; FA; fine aggregate; IS; Indian standards; IRC; Indian Road Congress; ITZ; interfacial transition zon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; AAFA; alkali-activated fly ash; AAR; alkali aggregate reaction; ACAA; American Coal Ash Association; C3A; tricalcium aluminate; C-A-S-H; calcium aluminum silicate hydrate; CBA; cost-benefit analysis; CKD; cement kiln dust; CNT; carbon nanotubes; Câ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Recycled concrete aggregate; Gamma radiation shielding; Linear attenuation coefficient; Transportable container; Radioactive waste; Surface dose rate; MCNP6;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; ACI; American Concrete Institute; ASR; Alkali-Silica Reaction; ASTM; American Society for testing Materials; BCA; Benefit-Cost Analysis; BFB; asalt Fiber; CH; Calcium Hydroxide; C-S-H; Calcium Silicate Hydrate; CTE; Coefficient of Thermal Expansion; DHE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Recycled concrete aggregate; Bio-deposition treatment; CaCO3 precipitation; Properties; RCA; recycled concrete aggregate; B-RCA; bacteria-treated RCA; C-RCA; RCA treated but not with bacteria; U-RCA; untreated RCA; ITZ; interfacial transition zone; EDS; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Geopolymer concrete; Alkali activated slag; Recycled concrete aggregate; Ambient temperature; Sustainable material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Recycled concrete aggregate; Concrete curing; Aggregate; Saturation; Strength; Elastic modulus; Coarse RCA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Self-compacting concrete; Concrete construction and demolition waste; Recycled concrete aggregate; Porosity measurements; Long-term properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Self consolidating concrete; Recycled concrete aggregate; High volume of supplementary cementitious materials; Fly ash; Slag; Fresh properties; Hardened properties; Durability characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Recycled aggregates; Fly ash; Concrete; Fresh state; Air content; Fresh density; FA; fly ash; NA; natural aggregates; OPC; Ordinary Portland cement; RCA; recycled concrete aggregate; SCM; supplementary cementitious materials; SP; superplasticizers; w/b; w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Recycled concrete aggregate; Recycled aggregate concrete; Compressible packing model; Concrete mix design; High strength; Porosity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; RCA; recycled concrete aggregate; NA; natural aggregate; HMA; hot mix asphalt; SEM; scanning electron microscope; VMA; voids in mineral aggregate; VV; void volume; DS; dynamic stability; MS; Marshall stability; Recycled aggregate; Concrete strength; Aspha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Compressive strength; Mathematical relationships; Pre-saturation; Recycled concrete aggregate; Rheological properties; Slump; Superplasticizer; Viscosity; Yield stress
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Recycled Concrete Aggregate; Alkali-Silica Reaction; Accelerated mortar bar test; Expansion; Concrete Microbar Test; Preventive measures; Sample preparation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Recycled aggregate concrete; Recycled concrete aggregate; Fracture energy; Double-K fracture model; Fictitious crack model
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; NA; natural aggregates; RA; recycled aggregates; CDW; Construction Demolition Waste; RC; recycled concrete; RAc; recycled aggregates from CDW waste of concrete only; CRAc; Coarse Recycled Aggregate of concrete only; NC; normal concrete; CNA; coarse natura
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; High-volume fly ash; Recycled concrete aggregate; Reinforced concrete; Shear strength; Structural behavior; Sustainable concrete;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جمع آوری بتن بازیافت شده; Recycled concrete aggregate; Two-stage mixing approach; Aggregate moisture condition; Recycled aggregate concrete; Strength; Shrinkage