خنک کردن

در این صفحه تعداد 77 مقاله تخصصی درباره خنک کردن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خنک کردن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Film boiling; Saturated liquid; Subcooling; Vapor film instability; Attainable limiting temperature; Cooling thermogram; Sphere; Thermal effusivity; Inverse heat conduction problem; Heat transfer coefficient; Pressure influence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Household refrigerator; Capillary tube; Subcooling; Flow visualization; Réfrigérateur domestique; Tube capillaire; Sous-refroidissement; Visualisation de l'écoulement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Heat exchanger design; Heat pump; Natural refrigerants; Optimal working point; Subcooling; Conception d'échangeur de chaleur; Pompe à chaleur; Frigorigènes naturels; Point de fonctionnement optimal; Sous-refroidissement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Film boiling; Subcooling; Vapor film instability; Vapor film thickness; Thermogram; Natural convection; Heat transfer; Liquid viscosity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Boiling; Subcooling; Vapor film instability; Attainable limiting temperature; Leidenfrost temperature; Cooling thermogram; Sphere; Inverse heat conduction problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Condenser; Subcooling; Coefficient of performance (COP); Alternative refrigerants; Refrigerant chargeCondenseur; Sous-refroidissement; Coefficient de performance (COP); Frigorigènes de remplacement; Charge en frigorigène
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Phase change material; Solidification; Subcooling; Carbon nanotubes; Cool thermal energy storage; Nucleating agentMatériau à changement de phase; Solidification; Sous-refroidissement; Nanotubes carbone; Accumulation thermique d'énergie frigorifique; Agent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Refrigeration; Energy efficiency; Subcooling; Expansion power recovery; RefrigerantRéfrigération; Efficacité énergétique; Sous-refroidissement; Récupération de l'énergie de détente; Frigorigène
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Vapor compression system; Extremum seeking control; Subcooling; System efficiencySystème à compression de vapeur; Régulation recherchant les extrémums; Sous refroidissement; Efficacité des systèmes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Propane; Heat pumps; Natural refrigerants; Sanitary hot water; Subcooling; Propane; Pompes à chaleur; Frigorigènes naturels; Eau chaude sanitaire; Sous-refroidissement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Subcooling; Solidification; Thermal conductivity; Cool thermal energy storage; Nanofluid phase change material; Graphene nanoplateletsSous-refroidissement; Solidification; Conductivité thermique; Stockage d'énergie thermique froide; Matériau à changement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کردن; Phase change material; Solidification; Subcooling; Cool thermal energy storage; DI (deionized water) water; Spherical capsuleDI, deionized water; SS, stainless steel; COP, coefficient of performance; HTF, heat transfer fluid; PCM, phase change material; R