آشنایی با موضوع

در اقتصاد، بهره وری کل عوامل Total factor productivity به اختصار TFP متغیری است که اثر عواملی غیر از متغیرهای به طور مرسوم در نظرگرفته شده نیروی انسانی و سرمایه را بر روی خروجی محاسبه می‌کند. امروزه ارتقای بهره وری کل عوامل تولیدی 3 با درنظر گرفتن کمیابی سایر عوامل تولیدی سنتی (کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای به) عنوان بهترین و مؤثرترین روش در دستیابی بـه رشد اقتصادی مطرح می باشد. تحلیلهای تاریخی، بهرهوری کل عوامل تولیدی را به عنوان تغییر در سطح تولید با ثابت در نظر گرفتن سطح نهاده ها در نظر می گیرند (یعنی انتقال عمودی تابع تولیدی). در نتیجه بهره وری عوامل تولیدی به عنوان پسماند یا اندازه اثر عوامل ناشناخته در نظر گرفته می شود. بسیاری از مطالعات سعی دارند تغییرات بهره وری را به عنوان پیشرفت فنی، تغییر ترکیب نیروی کار با سرمایه، سرمایه گذاری در سرمایة انسانی، باز تخصیص منابع و هدایت آن ها از فعالیت هایی با بهره وری پایین به سمت فعالیت هایی با بهره وری بالا و صرفه های مقیاس معرفی نمایند. بهره وری کل عوامل، به کارگیری توام و کارآمد عوامل تولید و همچنین درجه مشارکت پیشرفت فناوری در رشد اقتصادی را اندازه گیری می کند. بهره وری کل عوامل در واقع به کار گیری کارآمد و مدیریت منابع، مواد و نهاده های تولید را در وتولید کالا ها و خدمات نشان می دهد. بهره وری کل عوامل به ایجاد محصول بیشتر از ناحیه ی تقویت کارایی ناشی از آموزش کارکنان، مهارت آنها، کسب مدیریت نوآوری، تکنیک ها و فناوری های مدرن و بهبود سازمانی کمک می کند. با توجه به اینکه TFP به عنوان باقیمانده تابع تولید در مدل های رشد تلقی می شود، منابع بهره وری کل عوامل نیز بی تاثیر از ساختار تابع تولید نبوده و مبانی نظری آن نیز ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری رشد دارد.

در این صفحه تعداد 152 مقاله تخصصی درباره بهره وری کل عوامل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بهره وری کل عوامل
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; Organizational learning; Learning by experience; Total factor productivity; Production function; Car-assembly plant
مقالات ISI بهره وری کل عوامل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; Economic growth model; Rationalize of industrial structure; Upgrading of industrial structure; Total factor productivity; Energy efficiency with carbon dioxide emissions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; D62; F22; J24; International migration; A quota; A uniform entry fee; A differentiated entry fee; Heterogeneous human capital; Optimal skill composition of the developed country's workforce; Total factor productivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; Bayesian inference; General purpose technology; Information and communication technology; IT diffusion and adoption; Stochastic frontier analysis; Total factor productivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; O330; O470; R120; Knowledge capital; Knowledge spillovers; Knowledge production function; Total factor productivity; NUTS-2; Spatial panel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; C43; D24; D61; E23; H44; O47; Measurement of output; Input and productivity; Nonmarket sector; Cost functions; Duality theory; Marginal cost prices; Technical progress; Returns to scale; Total factor productivity; Profitability; Cost efficiency; Fisher id
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; L60; H54; D24; O53; O3; F43; India; Manufacturing; Trade liberalization; Total factor productivity; Technical efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; Institutions; Property rights institutions; Contracting institutions; Labor productivity; Total factor productivity; P48; L25; K40; O12;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; O30; O40; O53; F10; Total factor productivity; Human capital; Technology capability building; Spillovers; Trade in capital goods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; Impacts of information technology; Total factor productivity; Network externalities; Endogenous growth theory; Innovations; Production economics.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; Electricity generation; Interfactor substitution; Interfuel substitution; Technological change; Total factor productivity; D24; L94; Q41; Q48;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری کل عوامل; 047; R11Development accounting; Economic growth; Total factor productivity; Brazilian statesContabilidade do desenvolvimento; Crescimento Econômico; Produtividade total dos fatores; Estados brasileiros